Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Fotobankas » Užgavėnės Plateliuose 2009 02 24

Užgavėnės Plateliuose 2009 02 24

Pla­te­liuo­se - nuo „lė­čy­nų" pa­ro­dos iki „uba­gų ba­liaus"

Už­ga­vė­nes Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja jau ne­ma­žai me­tų. Ši šven­tė dėl sa­vo ori­gi­na­lu­mo ir iš­skir­ti­nu­mo įver­tin­ta ir tarp­tau­ti­niu ly­giu: praė­ju­siais me­tais bū­tent dėl iš­sau­go­tų uni­ka­lių Už­ga­vė­nių tra­di­ci­jų pa­trauk­liau­sia Lie­tu­vos vie­to­ve pri­pa­žin­tas Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas pel­nė ir spe­cia­lų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pri­zą Eu­ro­pos tu­riz­mo fo­ru­me, vy­ku­sia­me Pran­cū­zi­jo­je.
Per Už­ga­vė­nes Pla­te­liuo­se pa­pras­tai ne tik rie­būs bly­nai val­go­mi ir vi­so­kios per­si­ren­gė­lių „zbit­kos" kre­čia­mos. Ta­po įpras­ta, kad die­ną prieš vi­sas links­my­bes Na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja Pla­te­lių dva­ro svir­ne or­ga­ni­zuo­ja Že­mai­ti­jos Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­dą. Nuo 1996 me­tų ren­gia­ma pa­ro­da 2000-ai­siais ta­po pa­ro­da-kon­kur­su, kur sa­vo da­ry­tas kau­kes ga­li pa­ro­dy­ti vi­si Že­mai­ti­jos meist­rai ir ne tik. Šiais me­tais kon­kur­se su­lauk­ta 51 Už­ga­vė­nių kau­kių kū­rė­jo. Kau­kės ver­ti­na­mos tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­je: tra­di­ci­nių kau­kių, de­ko­ra­ty­vi­nių kau­kių ir vai­kų da­ry­tų kau­kių. Tra­di­ci­nių kau­kių ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siai įver­tin­tas tik­ras Už­ga­vė­nių kau­kių meist­ras ir pui­kus dro­žė­jas An­ta­nas Vaš­kys iš Plokš­ti­nės kai­mo (Plun­gės r.), de­ko­ra­ty­vi­nių - me­ni­nin­kas Ri­man­tas Lai­ma iš Skirps­čių kai­mo (Plun­gės r.). Vai­kų ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siu ko­mi­si­ja pripažino Al­gir­do Ado­maus­kio dar­bą. Ne tik šių kū­rė­jų kau­kes, bet ir me­ni­nin­kų iš Skuo­do, Rad­vi­liš­kio, Klai­pė­dos, Ak­me­nės ra­jo­nų, ga­lės įver­tin­ti Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­dos-kon­kur­so lan­ky­to­jai: pa­ro­da Pla­te­lių dva­ro svir­ne veiks iki ko­vo 20 die­nos.
Ki­tą die­ną po pa­ro­dos ati­da­ry­mo Pla­te­lių mies­te­lis jau nuo pat ry­to ruo­šė­si per­si­ren­gė­lių ir bly­nų šven­tei. Pa­si­puo­šė šiau­di­nė­mis Mo­rė­mis, bly­nai ta­po pa­grin­di­niu už­kan­džiu ka­vi­nė­se. Vi­sos links­my­bės pra­si­dė­jo va­ka­rop, kai kul­tū­ros na­mų kie­me­ly­je prie di­džiu­lio lau­žo su­si­rin­ko ne tik pla­te­liš­kiai. Į Už­ga­vė­nes Pla­te­liuo­se kas­met at­vyks­ta bū­riai žmo­nių iš kai­my­ni­nių se­niū­ni­jų, Plun­gės, Klai­pė­dos ir ki­tur. Šie­met čia už­su­ko ir aukš­čiau­sia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­džia. Me­rė El­vy­ra La­pu­kie­nė, pa­svei­ki­nu­si vi­sus per­si­ren­gė­lius ir ne­per­si­ren­gė­lius, pra­ne­šė, kad nuo šian­dien Plun­gė ofi­cia­liai tam­pa Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne, ir, pa­de­da­ma vi­ce­me­ro Juo­zo Šle­pe­čio, iš­kė­lė kul­tū­ros sos­ti­nę sim­bo­li­zuo­jan­čią vė­lia­vą.
Bly­nų, žai­di­mų, šo­kių ir iš­dai­gų pla­te­liš­kių Už­ga­vė­nė­se ne­trū­ko. Rink­ta šau­niau­sia bly­nų ke­pė­ja, grei­čiau­sias bly­nų val­gy­to­jas, ste­bė­ta, kas grei­čiau­siai įsliuogs į me­di­nį stul­pą, ku­rio vir­šu­je lau­kė ku­ku­rū­zų mai­šas ir dar vi­so­kiau­sios gė­ry­bės. Ga­liau­siai atė­jo ei­lė Mo­rei. Ug­nies stul­pu vir­tu­si šiau­di­nė gra­žuo­lė tu­rė­jo pri­šauk­ti pa­va­sa­rį ir iš­vy­ti šie­met tik­rai jau spė­ju­sią įgris­ti žie­mą. Vė­liau šven­tę pra­tę­sė tra­di­ci­nis uba­gų ba­lius Pla­te­lių kul­tū­ros na­muo­se, kur vi­sų lau­kė karš­ta ar­ba­ta, bly­nai ir Už­ga­vė­nių šo­kiai.

Nuotraukų autorius Vygantas Venckus.

ĮSPĖJIMAS!

Kopijuoti ir naudoti kitur šias nuotraukas galima tik gavus išankstinį UAB „Plungės žinios" sutikimą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama