Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Fotobankas » Plun­gės LIONS klu­bas vėl su­ren­gė du pa­ra­mos kon­cer­tus

Plun­gės LIONS klu­bas vėl su­ren­gė du pa­ra­mos kon­cer­tus

Ju­bi­lie­ji­nį, penk­tą, kar­tą Plun­gės LIONS klu­bo na­riai pa­kvie­tė plun­giš­kius į kul­tū­ros cent­ro sa­lę ir tra­di­ciš­kai pa­do­va­no­jo pui­kų ren­gi­nį, skir­tą pa­rem­ti vai­kams su ne­ga­lia. Šį­syk pro­jek­tas bu­vo pa­va­din­tas „Liū­tų mo­kyk­la". Dvie­juo­se šeš­ta­die­nį vy­ku­siuo­se kon­cer­tuo­se vėl ne­sti­go ge­ros nuo­tai­kos, spal­vin­gų kos­tiu­mų, dai­nų ir, ži­no­ma, žiū­ro­vų.

Kaip įpras­ta, ren­gi­nio pra­džio­je ke­le­tas mi­nu­čių bu­vo skir­ta anks­tes­niems kon­cer­tams pri­si­min­ti. Ką nuo 2005-ųjų kas­met su­ma­ny­da­vo Plun­gės „liū­tai", su­si­rin­ku­sie­ji ga­lė­jo iš­vys­ti di­džiu­lia­me ek­ra­ne. Pa­ki­lus ek­ra­nui, sce­no­je pa­si­ro­dė „Liū­tų mo­kyk­los" mo­ky­to­jas (Ri­man­tas Gent­vi­las) ir suo­luo­se sė­din­tys mo­ki­niai (tarp jų bu­vo ir Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių). Sa­vo­tiš­ko „šar­mo" su­tei­kė vis pa­šmė­žuo­jan­tis ir tvar­ką da­ran­tis ūk­ve­dys (Arū­nas Bi­ta­ris).
Veiks­mas vy­ko vaiz­duo­ja­mo­je kla­sė­je. Mo­ky­to­jas tik­ri­no na­mų dar­bus: mo­ki­niai tu­rė­jo pa­si­kvies­ti įdo­mų žmo­gų ir kar­tu ką nors pa­ro­dy­ti. Ši­taip „at­sa­ki­nė­da­mi" vai­kai dai­na­vo ir šo­ko kar­tu su LIONS klu­bo na­riais bei su ki­tais Vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niais (iš vi­so iš val­diš­kos įstai­gos pro­jek­te da­ly­va­vo 34 vai­kai).
Pir­ma­sis „liū­tas", išė­jęs į sce­ną dai­nuo­ti, bu­vo Kęs­tu­tis Ma­čins­kas. Jis su Dai­no­ra Šid­laus­kai­te trau­kė dai­ną apie ga­mą. Vė­liau na­mų dar­bų „ne­pa­ruo­šu­si" Dai­va Slon­ku­tė tu­rė­jo pa­si­kvies­ti bro­lius, se­se­ris ir pa­dai­nuo­ti apie ožiu­kus ir vil­ką (pa­sta­ro­jo vaid­me­nį at­li­ko R. Gent­vi­las). Sma­gi dai­ne­lė apie va­ba­liu­kus sce­non „iš­ve­dė" Eri­ką Šid­laus­kai­tę, Re­mi­gi­jų Lu­ką, vi­są bū­rį vai­kų bei „liū­tus" Ri­čar­dą Jo­cį ir Pet­rą Bei­no­rą. Pas­kui kaip tik­ri ka­rei­viai prieš žiū­ro­vus su dai­na „Da­bar tu ar­mi­joj" iš­žy­gia­vo Gil­ber­tas Leist­ru­mas ir „liū­tas" Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius. Jiems dai­nuo­jant po sce­ną brei­ko ele­men­tus de­monst­ra­vo šo­kių gru­pės „Sc­ream" jau­ni­mas.
Gra­žia su­kne­le pa­si­puo­šu­si Džor­da­na Do­mar­kai­tė, pri­ta­riant trims bro­liu­kams ir dar ke­liems ber­niu­kams, dai­na­vo apie ma­mos su­kne­lę, „liū­tas" To­mas Da­ni­le­vi­čius su Gab­rie­le Leist­ru­mai­te ir mar­gas­pal­viais ap­da­rais pa­si­da­bi­nu­sios šo­kė­jos at­li­ko dai­ną „Čiun­ga čian­ga", vi­sa ža­liū­kių kom­pa­ni­ja, dai­nuo­jant apie var­les, sce­no­je pa­si­ro­dė kar­tu su Ma­riu­mi Mic­ku­mi ir dviem „liū­tais" - Rai­mon­du Do­vil­čiu ir Ro­lan­du Ma­čiui­čiu. Vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nis Arū­nas Slon­kus su drau­gais ir LIONS klu­bo na­riu Ai­du Kė­su trau­kė dai­ną „Mes vy­rai", ap­sup­ti či­go­nių Ne­ri­jus Dar­žins­kis ir „liū­tas" Ar­tū­ras Ur­nie­žius dai­na­vo Ra­džio dai­ną „Ką da­ryt?", Ire­nos Ba­ka­naus­kie­nės va­do­vau­ja­mas cho­ras su Ne­ri­ju­mi Dar­žins­kiu ir „liū­tu" Ge­di­mi­nu Nor­vai­šu iš gru­pės „Ta­bas­co" - apie fu­ni­ku­lie­rių ir t. t.
Vieš­nia vai­kų „Eu­ro­vi­zi­jos" tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja Eg­lė Jur­gai­ty­tė ren­gi­nio pa­bai­go­je bu­vo su­tik­ta su aud­rin­gais plo­ji­mais. Ji su­dai­na­vo dvi dai­nas: sėk­mę at­ne­šu­sią „Ma­no šir­dis - lai­min­ga" ir „Ma­no pa­sau­lis".
Bai­gian­tis kon­cer­tui, Plun­gės LIONS klu­bo pre­zi­den­tas Tal­val­das Ik­vil­das pa­dė­ko­jo vi­siems, ku­rie pri­si­dė­jo ren­giant šį pro­jek­tą, ačiū ta­rė atė­ju­siems žiū­ro­vams už ge­rą šir­dį, už dos­nu­mą ir dviem li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams įtei­kė sim­bo­li­nius pa­ra­mos če­kius (per pir­mą­jį kon­cer­tą taip pat bu­vo įteik­ta lab­da­ra keturiems vai­kams). Kaip įpras­ta, vi­sai sa­lei at­si­sto­jus nu­skam­bė­jo ir fi­na­li­nė „Drau­gų dai­na".
Po koncerto kiekvienas Vaikų globos namų auklėtinis iš „liūtų" gavo vitaminų net dviem mėnesiams!

Viganto Venckaus nuotraukos.

ĮSPĖJIMAS!

Kopijuoti ir naudoti kitur šias nuotraukas galima tik gavus išankstinį UAB „Plungės žinios" sutikimą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama