Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Fotobankas

Ar že­mai­čiai iš­sau­go­jo sa­vo vie­ny­bę?

Šį sa­vait­ga­lį pu­siau­ke­lė­je tarp Tve­rų ir Var­nių, Kau­pų kai­me, prie Ro­mual­do Mi­cei­kos že­mė­se su­pil­to pi­lia­kal­nio, vy­ko daug ren­gi­nių, skir­tų Dur­bės mū­šiui, vy­ku­siam 1260 me­tų lie­pos 13 die­ną, at­min­ti.

Šventinės nuotaikos

Nuotraukos iš renginio. Autoriai – Žydrūnas Pilitauskas ir Vigantas Venckus.

Verslo paroda

Nuotraukos iš renginio. Autorius – Vigantas Venckus.

Jie savo talentu ir kūryba garsina Plungės kraštą

Nuotraukos iš renginio. Autorius – Vigantas Venckus.

Riterių kovos ant Gondingos piliakalnio

Nuotraukos iš renginio. Autorius – Žydrūnas Pilitauskas.

Bokšto ir Meninių galimybių maršruto pristatymas prie Vandens bokšto

Nuotraukos iš renginio. Autorius – Vigantas Venckus.

Pakutuvėnuose pasodintas tūkstančio ąžuoliukų parkas

Pakutuvėnuose pasodintas tūkstančio ąžuoliukų parkas – atrask save nuotraukose!

Antrąkart degė „Vičiūnai“

Trečiadienį, pavakare užsidegė „Vičiūnų“ fabrikas.

Plun­gės LIONS klu­bas vėl su­ren­gė du pa­ra­mos kon­cer­tus

Ju­bi­lie­ji­nį, penk­tą, kar­tą Plun­gės LIONS klu­bo na­riai pa­kvie­tė plun­giš­kius į kul­tū­ros cent­ro sa­lę ir tra­di­ciš­kai pa­do­va­no­jo pui­kų ren­gi­nį, skir­tą pa­rem­ti vai­kams su ne­ga­lia. Šį­syk pro­jek­tas bu­vo pa­va­din­tas „Liū­tų mo­kyk­la". Dvie­juo­se šeš­ta­die­nį vy­ku­siuo­se kon­cer­tuo­se vėl ne­sti­go ge­ros nuo­tai­kos, spal­vin­gų kos­tiu­mų, dai­nų ir, ži­no­ma, žiū­ro­vų.

Užgavėnės Plateliuose 2009 02 24

Pla­te­liuo­se - nuo „lė­čy­nų" pa­ro­dos iki „uba­gų ba­liaus"

Plačiau »

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama