Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Žu­vis Mi­ni­jo­je grei­čiau­siai nu­ga­la­bi­jo bra­ko­nie­riai

Žu­vis Mi­ni­jo­je grei­čiau­siai nu­ga­la­bi­jo bra­ko­nie­riai

Prieš mė­ne­sį – rug­pjū­čio 20-osios ry­tą – Mi­ni­jos upė­je Mar­do­sų kai­me, ne­to­li tu­riz­mo so­dy­bos „Žem­so­dis“, pa­ste­bė­ta daug ne­gy­vų žu­vų. Kel­tos įvai­rios ver­si­jos, kas ga­lė­jo joms at­si­tik­ti, at­lik­ti ty­ri­mai, ieš­ko­ta kal­ti­nin­kų. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas in­for­ma­vo, jog, ga­vus vi­sus at­sa­ky­mus, li­ko tik vie­na ver­si­ja.

Apie šią eko­lo­gi­nę ne­lai­mę „Plun­gės ži­nios“ ra­šė straips­ny­je „Mi­ni­jos upė­je ne­to­li „Žem­so­džio“ – dau­gy­bė nu­gai­šu­sių žu­vų“.
Pri­me­na­me, jog ne­gy­vas žu­vis rug­pjū­čio 20-osios ry­te pa­ma­tė bai­da­rė­mis Mi­ni­jos upe plau­kio­ję pra­mo­gau­to­jai. Ne­to­li „Žem­so­džio“ ke­lių šim­tų met­rų at­kar­po­je upės dug­nas bu­vo nu­klo­tas įvai­raus dy­džio ne­gy­vo­mis žu­vi­mis, ki­tas gai­še­nas ne­šė sro­vė. Ne­gy­vė­lių iš­vers­tais pil­vais bu­vo šim­tai: di­des­nės ar ma­žes­nės ly­de­kos, rau­dės, ša­pa­lai, upė­ta­kiai, eše­riai, šla­kiai. Ty­ri­mą iš­kart pra­dė­jo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, pa­ė­mė Mi­ni­jos ir į ją ne­to­lie­se įte­kan­čios Ma­žo­sios Sruo­jos van­dens mė­gi­nius, taip pat surinktos kri­tu­sios žu­vys – jos ati­duo­tos tir­ti Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.
Svars­ty­ta, gal bu­vo iš­pil­tos sru­tos, gal­būt iš­plau­tos cis­ter­nos su che­mi­ka­lų li­ku­čiais, o gal pa­si­dar­ba­vo bra­ko­nie­riai su sa­va­dar­biu elek­tri­niu prie­tai­su.
ŠRAAD at­sto­vas spau­dai A. Kon­de­raus­kas jau po ke­lių die­nų in­for­ma­vo, jog įta­ri­mas dėl sru­tų nepa­si­tvir­ti­no. Bu­vo nu­sta­ty­ta, jog ūki­nin­kas sru­to­mis lais­to lau­kus, ta­čiau, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pa­tik­ri­nus, ar jos ne­pa­ten­ka į van­dens tel­ki­nius, nu­te­kė­ji­mų ne­nu­sta­ty­ta. Be to, pir­mi­nis van­dens ty­ri­mas taip pat pa­tvir­ti­no fak­tą, jog sru­tos į Mi­ni­ją ne­pa­te­ko: ŠRAAD vals­ty­bi­nės ana­li­ti­nės kon­tro­lės sky­riaus la­bo­ra­to­ri­jos duo­me­ni­mis, amo­nio ir fos­fo­ro, iš­tir­pu­sių van­de­ny­je, kie­kiai nor­mų ne­vir­ši­jo.
Rug­sė­jo 7 die­ną gau­tas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos iš­aiš­ki­ni­mas. De­ja, ir jų ty­ri­mas re­zul­ta­tų ne­da­vė: prie­žas­ties, dėl ko žu­vys nu­gai­šo, su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad ne­vir­šy­tos di­džiau­sios leis­ti­nos kon­cen­tra­ci­jos, tai­ko­mos žu­vų rau­me­nų ma­sei. Ne­ap­tik­ta jo­kių che­mi­nių ele­men­tų, ku­rie bū­tų ga­lė­ję tu­rė­ti įta­kos žu­vų gai­ši­mui.
Van­dens mė­gi­niai bu­vo per­duo­ti de­ta­les­niam eko­tok­siš­ku­mo ty­ri­mui. At­sa­ky­mą apie iš­sa­mų van­dens ty­ri­mą Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra pa­tei­kė tik pra­ėju­sią sa­vai­tę. Rug­sė­jo 14 die­ną A. Kon­de­raus­kas in­for­ma­vo, jog, ga­vus vi­sus at­sa­ky­mus, lie­ka tik vie­na ver­si­ja – bra­ko­nie­ria­vi­mas su elek­tra, mat van­dens mė­gi­niai iš Mi­ni­jos ir Ma­žo­sios Sruo­jos – ne­už­terš­ti. „Jo­kių ele­men­tų, vir­ši­jan­čių nu­sta­ty­tas leis­ti­nas ri­bas, ne­ap­tik­ta. Vi­sos ver­tės ma­žes­nės nei ga­li­mos nor­mos, tarp jų ir pes­ti­ci­dų“, – sa­kė at­sto­vas spau­dai.
„Ka­dan­gi jo­kių che­mi­nių ele­men­tų, ga­lin­čių turėti įtakos žuvų būklei, ne­ap­tik­ta, li­ko tik vie­na ver­si­ja – žu­vys nu­gai­šo dėl elek­tros sro­ve žve­jo­jan­čių bra­ko­nie­rių. Ši ver­si­ja kel­ta jau pra­džio­je ir gan ti­kė­ti­na, nes kri­to vi­sos žu­vys – ir ma­žos, ir di­de­lės. Už­ter­šus van­de­nį, įpras­tai žūva stam­bios žu­vys, o smul­kios ir vie­nos ki­tos rū­šies žu­vys iš­gy­ve­na. Tuo tar­pu elek­tros sro­vė pra­žu­do vi­sas, ne­pri­klau­so­mai nuo dy­džio ir rū­šies“, – tei­gė ŠRAAD at­sto­vas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama