Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Van­da­lai siautėja toliau: šįkart lau­žė vasaros estrados suo­lus ir iš jų kū­rė lau­žą

Van­da­lai siautėja toliau: šįkart lau­žė vasaros estrados suo­lus ir iš jų kū­rė lau­žą

La­bai jau niež­ti kaž­kam na­gus nio­ko­ti mū­sų mies­tą. Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei, kai fon­ta­ne mir­ko aikš­tės suo­le­liai, už­kliu­vo ir Bab­run­go slė­ny­je esan­ti va­sa­ros est­ra­da – nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį čia iš­lau­žy­ta da­lis žiū­ro­vams skir­tų suo­lų. Nors pas­ku­ti­nė lie­pos mė­ne­sio nak­tis tik­rai ne­bu­vo šal­ta, van­da­lai iš nuo­lau­žų čia pat su­si­kū­rė lau­žą.

Ug­nia­ge­siams ir po­li­ci­jai apie šį įvy­kį pra­neš­ta rug­pjū­čio 1-osios nak­tį, apie pu­sę tri­jų. Lais­vės gat­vės gy­ven­to­jai in­for­ma­vo, jog va­sa­ros est­ra­do­je jau­nuo­liai nio­ko­ja suo­lus ir juos de­gi­na, ma­to­si pleš­kan­tis lau­žas.
At­vy­kus pa­rei­gū­nams ir gais­ri­nin­kams, nu­ro­dy­to­je vie­to­je iš tie­sų bu­vo su­kur­tas lau­žas iš su­lau­žy­tų suo­lų. Ug­nia­ge­siai lieps­ną ne­tru­kus nu­mal­ši­no. Van­da­lai, ži­no­ma, bu­vo spė­ję pa­bėg­ti.
Ant­ra­die­nio ry­te įvy­kio vie­to­je jau dir­bo Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ins­pek­to­riai. Su­skai­čiuo­ta, jog iš­lau­žy­ta ir su­ga­din­ta apie 20 met­rų suo­liu­kų len­tų – ne tik iš prie­ki­nių, bet ir iš to­li­mes­nių ei­lių.
Svars­to­ma, jog van­da­lai pir­miau ga­lė­jo už­deg­ti be­to­ni­nės šiukš­li­nės tu­ri­nį – nuo­dė­gu­lių bu­vo ir ten, o pas­kui pra­dė­jo lauž­ti vis dau­giau me­di­nių da­lių ir krau­ti jas ap­link šiukš­li­nę, į vis di­des­nį lau­žą.
Nors prie lau­ža­vie­tės mė­tė­si tik alaus skar­di­nė bei tuš­čias „Ža­lių de­vy­ne­rių“ bu­te­lis, ta­čiau nuo to­kių gė­ri­mų var­gu ar ga­lė­jo ši­taip su­si­suk­ti sme­ge­nys. Ko ge­ro, jau­ni­mas per stip­rią suk­ti­nę su­rū­kė ar blo­gų gry­bų pri­si­val­gė...
Dėl šio įvy­kio pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.
Pri­me­na­me, jog anks­tes­nis chu­li­ga­niš­kas iš­puo­lis prieš mies­to suo­le­lius už­fik­suo­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę – ket­vir­ta­die­nio ry­te aš­tuo­ni Se­na­mies­čio aikš­tės suo­le­liai bei vie­no plun­giš­kio ka­ru­tis po nak­ties mir­ko su­mes­ti į fon­ta­no vi­du­rį. Ar tai tų pa­čių jau­nuo­lių dar­be­lis – gal­būt iš­si­aiš­kins po­li­ci­ja.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama