Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Vai­kų dan­tų pro­ble­mas ki­tą­met ti­ki­ma­si spręs­ti ir li­go­ni­nė­je

Vai­kų dan­tų pro­ble­mas ki­tą­met ti­ki­ma­si spręs­ti ir li­go­ni­nė­je

Kaip jau ne kar­tą bu­vo ra­šy­ta, mū­sų vai­kų dan­tys yra la­bai blo­gos būk­lės. Pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je iš vi­sų sa­vi­val­dy­bių. Iš­si­aiš­ki­nęs, kad tai yra sa­vo­tiš­kas už­bur­tas ra­tas – tė­vai ne­ga­li „pri­si­muš­ti“ į po­li­kli­ni­kas, kad gau­tų ta­lo­nė­lį, o su­ge­dę dan­tys nė­ra si­lan­tuo­ja­mi, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas dar per­nai iš­kė­lė siū­ly­mą, kad vai­kų dan­tų ka­bi­ne­tas tu­rė­tų at­si­ras­ti val­diš­ko­je įstai­go­je, t. y. mū­sų li­go­ni­nė­je. Lap­kri­čio 21 die­ną mi­nė­tas ko­mi­te­tas šį va­rian­tą ap­ta­rė dar kar­tą.

Trum­pai pri­me­na­me, jog liūd­ną si­tu­a­ci­ją jau ap­ra­šė­me šių me­tų spa­lio mė­ne­sį straips­ny­je „Esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je“. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2015 me­tais dar bu­vo­me prieš­pas­ku­ti­nė­je vie­to­je, o per­nai nu­kri­to­me į pas­ku­ti­niąją. Tai­gi vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­moje Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai da­ly­vau­ja pras­čiau­siai vi­so­je ša­ly­je. Per­nai tin­ka­mo am­žiaus vai­kų, ga­lin­čių pa­si­nau­do­ti šia ne­mo­ka­ma pro­gra­ma bu­vo 3 025, o si­lan­tais dan­tys bu­vo pa­deng­ti tik 189-iems, t. y. 6,2 pro­cen­tams ar­ba kas še­šio­lik­tam vai­kui!
Iš­gir­dę to­kį fak­tą, po­sė­džiau­to­jai la­bai su­ne­ri­mo. Bu­vo pri­si­min­ta, kad jau per­nai svars­ty­ta, li­go­ni­nė­je ati­da­ry­ti sto­ma­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tą, kur bū­tų tvar­ko­mi vai­kų dan­tys, bet šis siū­ly­mas taip ir li­ko ne­įgy­ven­din­tas.
Ko­kia da­bar si­tu­a­ci­ja, lap­kri­čio 21 die­ną nu­tar­ta pa­klaus­ti li­go­ni­nės va­do­vo An­ta­no Mar­tu­se­vi­čiaus.
Li­go­ni­nės di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, jog to­kias ga­li­my­bes jie tu­ri – ka­bi­ne­tas yra, va­sa­ros pa­bai­go­je pri­im­ta jau­na spe­cia­lis­tė, tad pa­slau­gas ga­li­ma teik­ti. „Iš si­lan­ta­vi­mo mes dar ir už­si­dirb­si­me“, – sa­kė A. Mar­tu­se­vi­čius. Tie­sa, kaip pra­ne­šė pir­mi­nin­kau­jan­tis Juo­zas Šle­pe­tis, skai­čiai ne to­kie jau ir ma­ži: va­di­na­mo­jo val­diš­ko dan­tų ka­bi­ne­to įren­gi­mui rei­kia apie 18 tūkst. eu­rų, tad Sa­vi­val­dy­bei ten­ka už­da­vi­nys tuos pi­ni­gus ras­ti. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis už­tik­ri­no, jog rei­ka­lin­gą su­mą pla­nuo­ja­ma nu­ma­ty­ti ki­tų me­tų biu­dže­te.
Ir tik klau­si­mo svars­ty­mo pa­bai­go­je iš­lin­do vie­na ne­su­si­kal­bė­ji­mo de­ta­lė. Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė li­go­ni­nės va­do­vo per­klau­sė, ar vie­ni ki­tus su­pra­to tei­sin­gai – jog li­go­ni­nė­je stei­gia­ma­me vai­kų dan­tų ka­bi­ne­te dan­tys tu­rės bū­ti ne tik si­lan­tuo­ja­mi, bet ir tai­so­mi? A. Mar­tu­se­vi­čius ku­rį lai­ką net ne­ži­no­jo, ką at­sa­ky­ti. Pa­na­šu, kad li­go­ni­nė bu­vo nu­si­tei­ku­si vai­kų dan­tis tik si­lan­tuo­ti. O. Ge­ruls­kie­nė to­liau kal­bė­jo, jog pa­grin­di­nė pro­ble­ma ir yra su­ge­dę mū­sų vai­kų dan­tys, ku­riuos prieš si­lan­tuo­jant rei­kia su­tai­sy­ti! Jei iš 10-ies vai­kų 9-ių dan­tys yra sky­lė­ti, tai apie ko­kį si­lan­ta­vi­mą ga­li­ma kal­bė­ti? Ga­lop li­go­ni­nės va­do­vas pa­si­ža­dė­jo, jog vai­kų dan­tys bus ir tai­so­mi, tik dar rei­kės su­re­gu­liuo­ti pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mą, mat pi­ni­gai da­bar ke­liau­ja į tą po­li­kli­ni­ką, ku­rio­je vai­kas yra pri­ra­šy­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama