Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Suk­čiai nau­do­ja nau­jus ap­gau­di­nė­ji­mo bū­dus

Suk­čiai nau­do­ja nau­jus ap­gau­di­nė­ji­mo bū­dus

Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas per­spė­ja gy­ven­to­jus, kad suk­čiai, be jau tra­di­ci­nė­mis ta­pu­sių is­to­ri­jų apie su­ža­lo­tus ar į bė­dą pa­kliu­vu­sius ar­ti­muo­sius, vis daž­niau nau­do­ja nau­jas sche­mas.

„Šiuo me­tu ypač po­pu­lia­ru ta­po pi­giau nei rin­kos ver­te „par­da­vi­nė­ti“ trak­to­rius, au­to­mo­bi­lius, kom­piu­te­rių de­ta­les ir ki­to­kią tech­ni­ką. Su­si­gun­dę siū­lo­mo­mis pre­kė­mis pir­kė­jai per­ve­da į ne­pa­žįs­ta­mų­jų są­skai­tas avan­są ar vi­są pi­ni­gų su­mą, ku­rį lai­ką lau­kia ža­dė­to pir­ki­nio ir tik vė­liau krei­pia­si į po­li­ci­ją“, – tei­gia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ši­me vi­suo­me­nei.
Anot pa­rei­gū­nų, per sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­sius jau pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pa­gal LR BK 182 str. dėl ap­gau­tų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų.
Sau­sio 13 die­ną Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.au­to­gi­das.lt ra­do skel­bi­mą apie par­duo­da­mą trak­to­rių. Su­si­sie­kęs su par­da­vė­ju skel­bi­me nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu, už par­ve­ža­mą iš už­sie­nio trak­to­rių į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 500 eu­rų avan­są. Ta­čiau vė­liau te­le­fo­nas bu­vo iš­jung­tas: nei trak­to­riaus, nei per­ves­tų pi­ni­gų jam nie­kas ne­grą­ži­no...
Sau­sio 24-ąją į pa­rei­gū­nus krei­pė­si dar vie­nas mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris nu­ro­dė, kad sau­sio 23 die­ną pa­gal in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.skel­biu.lt ras­tą skel­bi­mą apie par­duo­da­mą trak­to­rių į nu­ro­dy­tą są­skai­tą per­ve­dė 300 eu­rų. Ir šis žmo­gus nei trak­to­riaus, nei pi­ni­gų ne­ga­vo...
300 eu­rų ne­te­ko ir plun­giš­kė, ku­ri va­sa­rio 4 die­ną, su­si­gun­džiu­si in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.alio.lt pi­giai par­duo­da­mu trak­to­riu­mi, taip pat pi­ni­gus per­ve­dė į suk­čių nu­ro­dy­tą są­skai­tą.
„Vi­si šie skel­bi­mai in­ter­ne­te pa­tal­pin­ti iš įka­li­ni­mo įstai­gų. To­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus vyk­do or­ga­ni­zuo­tos gru­puo­tės, o ne pa­vie­niai as­me­nys. Po­li­ci­ja įspė­ja ne­pa­si­ti­kė­ti to­kiais skel­bi­mais ir ne­per­ve­di­nė­ti pi­ni­gų, o su par­da­vė­ju tar­tis, kad už pre­kę bus su­mo­kė­ta tik ją pri­sta­čius. Ki­lus įta­ri­mams dėl ga­li­mo suk­čia­vi­mo, vi­sa­da pra­neš­ki­te po­li­ci­jai ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112“, – pa­ta­ria pa­rei­gū­nai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama