Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Su ke­tur­ra­čiu laks­tė ant Žli­bi­nų tven­ki­nio le­do

Su ke­tur­ra­čiu laks­tė ant Žli­bi­nų tven­ki­nio le­do

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ant le­do Žli­bi­nų kai­me su ke­tur­ra­čiu su­gal­vo­jęs pa­si­va­ži­nė­ti jau­nas vy­ras net nu­ste­bo su­lau­kęs ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų dė­me­sio. Jam bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta, kad už tai nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė ir gre­sia bau­da...

Kaip skel­bia Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, pra­si­dė­jus po­le­di­nės žūk­lės se­zo­nui ir ly­de­kų nerš­tui, ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nai kiek­vie­ną sa­vai­tę ren­gia rei­dus ir tik­ri­na van­dens tel­ki­nius. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bu­vo tik­ri­na­mi Šiau­lių, Tel­šių ir Plun­gės ra­jo­nų van­dens tel­ki­niai. Iš vi­so nu­sta­ty­ta 16 mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lių pa­žei­di­mų ir su­lai­ky­tas pi­lie­tis, su­gal­vo­jęs ant le­do pa­si­va­ži­nė­ti ke­tur­ra­čiu.
Spus­te­lė­jus šal­tu­kui ir iš­kri­tus snie­gui, žmo­nės pri­si­gal­vo­ja įvai­riau­sių žie­mos pra­mo­gų. Vie­na iš jų – pa­si­va­ži­nė­ji­mas snie­go mo­to­cik­lais ar ke­tur­ra­čiais. De­ja, ne vi­si šių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai at­si­žvel­gia į drau­di­mus va­ži­nė­ti van­dens tel­ki­nių pa­kran­tė­mis ar le­du. Taip nu­ti­ko ir vie­nam Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jui.
Plun­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, vyk­dy­da­mi gam­to­sau­gi­nį rei­dą ir tik­rin­da­mi van­dens tel­ki­nius, ant Žli­bi­nų tven­ki­nio le­do pa­ma­tė ke­tur­ra­čiu va­ži­nė­jan­tį pi­lie­tį T. L. (gim.1992 m.). Be­ke­lės trans­por­tą ant le­do iš­ban­dęs vy­ras la­bai nu­ste­bo, kad už tai jam gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.
Jau­nam vy­riš­kiui su­ra­šy­tas pro­to­ko­las pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 264 str. 1 d. ir 282 str. 1 d. Už pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių ap­sau­gos zo­nų ar pa­kran­čių ap­sau­gos juos­tų ap­sau­gos ir nau­do­ji­mo re­ži­mo pa­žei­di­mą gre­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 30 iki 140 eu­rų. Pa­na­ši at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma ir už ne­tei­sė­tą va­ži­nė­ji­mą le­du.
Tik­ri­nant van­dens tel­ki­nius, į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų aki­ra­tį pa­te­ko ne tik ke­tur­ra­čio vai­ruo­to­jas, bet ir žve­jy­bos tai­syk­les pa­žei­dę žve­jai. Iš su­tik­tų dau­giau kaip šim­to žve­jų 16-ai su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai už mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lių ir rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus (ANK 291 str. 1d.). Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­lės nu­ma­to, kad drau­džia­ma žve­jo­ti ant le­do ne­tu­rint smai­gų. Šio drau­di­mo ne­pai­sė vie­nas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas. Dar pen­kiems mū­sų ra­jo­no žve­jams su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai už tai, kad žve­jo­jo ne­tu­rė­da­mi žve­jo mė­gė­jo bi­lie­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama