Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Se­niū­nai pra­šo at­ski­ro­se vie­to­se ri­bo­ti sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mą

Se­niū­nai pra­šo at­ski­ro­se vie­to­se ri­bo­ti sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mą

Dėl Plun­gės mies­te pra­si­dė­ju­sių žie­di­nės san­kry­žos sta­ty­bos bei pie­ti­nio ap­link­ke­lio re­konst­ravimo dar­bų ne vie­nas vai­ruo­to­jas lin­kęs ge­riau šias vie­tas ap­lenk­ti, nei lauk­ti, kol pa­sta­ty­tų švie­so­fo­rų sig­na­las leis pra­va­žiuo­ti vie­na re­mon­tuo­ja­mo ke­lio pu­se. Eis­mo srau­to ant­plū­dį pa­ju­tę ša­lu­ti­nių gat­vių gy­ven­to­jai, ne­pa­ten­kin­ti ke­lia­mo­mis dul­kė­mis, skun­džia­si Plun­gės mies­to ir Nau­so­džio se­niū­ni­jų se­niū­nams. Šie sa­vo ruož­tu su ati­tin­ka­mais pra­šy­mais krei­pė­si į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją.

Nau­so­džio se­niū­nas Da­rius Prei­bys Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos raš­tu pa­pra­šė leis­ti pa­sta­ty­ti žen­klą, ri­bo­jan­tį sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mą Var­ka­lių kai­mo Men­de­no (prie san­kry­žos su Kal­niš­kių ke­lio gat­ve), Žo­ly­nų (prie san­kry­žos su Ku­lių g.), Ber­žų (prie san­kry­žos su Ku­lių g.) gat­vė­se.
Nau­so­džio se­niū­nas, su­si­rū­pi­nęs dėl Bab­run­go už­tvan­kos ir til­to per upę ap­kro­vų, taip pat pa­pra­šė vie­toj ke­lio žen­klo Nr. 314 pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą Nr. 304 Prū­sa­lių kai­mo Pa­kal­nės gat­vė­je (Lie­pų ir Pa­kal­nės bei Pa­kal­nės ir Bab­run­go g. san­kry­žo­se), taip pat – No­riš­kių kai­me (Me­de­ly­no ir Ra­mu­nių g. san­kry­žo­je).
Va­di­na­si, sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mas šio­se vie­to­se bus drau­džia­mas, iš­sky­rus ap­tar­nau­jan­tį trans­por­tą.
Plun­gės mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas sa­kė su­lau­kian­tis daug skun­dų dėl in­ten­sy­vaus eis­mo iš M. Peč­kaus­kai­tės, P. Ple­cha­vi­čiaus, Men­de­no ir No­tės gat­vės gy­ven­to­jų. Daug me­tų šių kvar­ta­lų gy­ven­to­jai gy­ve­no ra­miai, o pra­si­dė­jus ke­lio re­konst­ravimui pyks­ta, kad skęs­ta pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių ke­lia­mo­se dul­kė­se.
Mies­to se­niū­nas pra­šė ko­mi­si­jos lei­di­mo šio­se gat­vė­se sta­ty­ti ke­lio žen­klą, žy­min­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną, ta­čiau po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Plun­gės PK at­sto­vas Vai­das Kur­mis tam pa­prieš­ta­ra­vo – esą toks žen­klas la­biau pri­tin­ka tirš­čiau ap­gy­ven­din­to­je (pvz. – dau­gia­bu­čių) te­ri­to­ri­jo­je.
Ke­lio žen­klai nu­ro­dy­to­se vie­to­se sto­vės, kol baig­sis nu­ma­ty­ti dar­bai Žal­ta­kal­nio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­se.
Ta­me pat Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­teik­tas ir pa­kar­to­ti­nis Pla­te­lių gat­vės gy­ven­to­jo Ju­ri­jaus Bud­gi­no pra­šy­mas įreng­ti to­je gat­vė­je grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lį.
„Bė­da ta, kad Pla­te­lių gat­vė grįs­ta žvy­ro dan­ga. Aš nie­kur ne­su ma­tęs, kaip įreng­ti grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lį grun­ti­nia­me ke­ly­je“, – kal­bė­jo mies­to se­niū­nas, o ki­ti po­sė­džio da­ly­viai juo­kais siū­lė Pla­te­lių gat­vė­je iš­kas­ti duo­bę – esą efek­tas grei­čio mė­gė­jams bus to­ly­gus kal­ne­liui. Nu­tar­ta į ki­tą po­sė­dį kvies­tis pra­šy­mo au­to­rių.
Po­sė­dy­je Plun­gės mies­to se­niū­nas kal­bė­jo, kad vai­ruo­to­jų ne­be­ten­ki­na švie­so­fo­rų dar­bo lai­kas, kai eis­mas mies­te re­gu­liuo­ja­mas nuo 7 iki 20 va­lan­dos. G. Do­mar­kas pra­šė lei­di­mo švie­so­fo­ro dar­bą pa­anks­tin­ti nuo 6.30 va­lan­dos.
Taip pat ap­tar­tas ir ke­lių Plun­gės ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pra­šy­mas skir­ti vie­tos jų au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti pa­si­rink­to­se mies­to vie­to­se. Iš­nag­ri­nė­ju­si pa­teik­tą sche­mą, Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja nu­ma­tė ne­įga­lių­jų trans­por­tui pa­žen­klin­ti 3 vie­tas Plun­gės kul­tū­ros cen­tro kie­me, 2 vie­tas – prie Tel­šių g. 2 pa­sta­to (ar­čiau Se­na­mies­čio aikš­tės), 2 vie­tas – prie baž­ny­čios iš Vy­tau­to g. pu­sės ir vie­ną vie­tą – iš Bi­ru­tės g. pu­sės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama