Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Šei­mos biu­dže­tas: kaip nu­ma­ty­ti tai, ko nu­ma­ty­ti ne­įma­no­ma?

Šei­mos biu­dže­tas: kaip nu­ma­ty­ti tai, ko nu­ma­ty­ti ne­įma­no­ma?

Kruopš­čiai pla­nuo­da­mi šei­mos pi­ni­gus, ro­dos, tu­rė­tu­me jaus­tis ra­mūs ir už­tik­rin­ti, kad lė­šų pa­kaks vis­kam. Ta­čiau ne­ti­kė­tai at­si­ra­dus ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms, daž­nas pa­si­jun­ta­me įva­ry­tas į kam­pą. Kur gau­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų? At­sa­ky­mą ži­no jau 15 me­tų sėk­min­gai rin­ko­je dir­ban­ti įmo­nė „La­te­ko li­zin­gas“.

Pi­ni­gai – ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams

Su­ge­do au­to­mo­bi­lis, o iki at­ly­gi­ni­mo – dar 10 die­nų... Stai­ga jū­sų vai­kui pri­rei­kė ne­pi­gių odon­to­lo­go pa­slau­gų, o ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai... Pa­žįs­ta­ma?
Su­val­dy­ti to­kią ar pa­na­šią si­tu­a­ci­ją pa­pras­ta, kai tu­ri „HERCUS“ mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu. Tai – pa­to­gus bū­das pa­si­sko­lin­ti pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, o kre­di­to li­mi­tą nau­do­ti tik pri­rei­kus.
Pa­lū­ka­nos mo­ka­mos tik už pa­nau­do­tą kre­di­to su­mą ir tik už tą lai­ko­tar­pį, per ku­rį pa­nau­do­ta kre­di­to da­lis bu­vo grą­žin­ta. Tar­ki­me, tu­ri­te 300 Eur kre­di­to li­mi­tą, pir­ko­te pre­kių ar iš­si­gry­ni­no­te ban­ko­ma­te 100 Eur su­mą ir su­mo­kė­jo­te pri­klau­san­tį iš­gry­ni­ni­mo mo­kes­tį, o po pen­kių die­nų pa­nau­do­tą su­mą grą­ži­no­te.
Tai­gi pa­lū­ka­nas mo­kė­si­te tik nuo 100 Eur su­mos ir tik už pen­kias die­nas. Jei kre­di­to ne­nau­do­ja­te, ne­mo­ka­te ir pa­lū­ka­nų. Su „HERCUS“ kor­te­le tik už mė­ne­si­nį kor­te­lės mo­kes­tį vi­sa­da tu­rė­si­te pa­pil­do­mų pi­ni­gų įvai­riems gy­ve­ni­mo at­ve­jams.
Juk, ki­še­nė­je tu­rė­da­mas pi­ni­gų re­zer­vą, kiek­vie­nas jau­čia­mės ra­miau ir sau­giau. No­rė­da­mi su­ži­no­ti apie tai­ko­mus pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mo mo­kes­čius ir fi­nan­si­nes są­ly­gas, kreip­ki­tės į „La­te­ko li­zin­go“ spe­cia­lis­tus.

„HERCUS“ mo­kė­ji­mo kor­te­lė – kas tai?

„HERCUS“ – tai tur­būt dau­ge­liui ge­rai ži­no­ma „MasterCard“ mo­kė­ji­mo kor­te­lė, ku­rią įgy­da­mi jūs pa­si­sko­li­na­te tam tik­rą var­to­ji­mo kre­di­to su­mą ir ją nau­do­ja­te sa­vo nuo­žiū­ra. Tai pui­kus fi­nan­si­nis įran­kis mąs­tan­čiam ir veik­liam žmo­gui.
„HERCUS“ kor­te­le pa­to­giai at­si­skai­ty­si­te už pir­ki­nius ar pa­slau­gas pre­ky­bos vie­to­se, pirk­da­mi in­ter­ne­tu, re­zer­vuo­si­te vieš­bu­tį ar iš­si­nuo­mo­si­te au­to­mo­bi­lį ke­liau­da­mi, iš­si­gry­nin­si­te pi­ni­gų „MasterCard“ žen­klu pa­žy­mė­tuo­se ban­ko­ma­tuo­se.
Ver­ta už įvai­rius pir­ki­nius at­si­skai­ty­ti „HERCUS“ kor­te­le, ka­dan­gi jums ne­reiks mo­kė­ti ko­mi­si­nio ar pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mo mo­kes­čio. Kor­te­lė iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai, var­to­ji­mo kre­di­tas su­tei­kia­mas dve­jiems me­tams.

Kaip su­mo­kė­ti pa­lū­ka­nas ir grą­žin­ti pa­nau­do­tą kre­di­tą?

At­si­skai­tę už pir­ki­nius „HERCUS“ mo­kė­ji­mo kor­te­le ar iš­si­gry­ni­nę pi­ni­gų ban­ko­ma­tuo­se ir pa­nau­do­ję tam tik­rą var­to­ji­mo kre­di­to da­lį, pa­lū­ka­nas tu­rė­si­te su­mo­kė­ti nuo 5-tos iki 15-tos ei­na­mo­jo mė­ne­sio die­nos, o pa­nau­do­tą kre­di­tą – jums pa­to­gio­mis da­li­mis ir ka­da nu­sprę­si­te, iki kor­te­lės ga­lio­ji­mo pa­bai­gos.
Mo­kė­ji­mus ga­li­te at­lik­ti „Per­lo“ ter­mi­na­luo­se, par­duo­tu­vių „Ma­xi­ma“ mo­kes­čių pri­ėmi­mo sky­riuo­se, bet ku­ria­me ban­ke ar nau­do­da­mi in­ter­ne­ti­nę ban­ki­nin­kys­tę.

Kaip pa­to­giai kon­tro­liuo­ti tu­ri­mą var­to­ji­mo pa­sko­los li­mi­tą?

Ga­li­me džiaug­tis, jog esa­me mo­der­ni vi­suo­me­nė, to­dėl ir siū­lo­mi pro­duk­tai tu­ri vi­siš­kai ati­tik­ti šiuo­lai­kiš­ko žmo­gaus po­rei­kius. „HERCUS“ kor­te­lės tu­rė­to­jai ga­li ypač pa­to­giai kon­tro­liuo­ti tu­ri­mo kre­di­to nau­do­ji­mą.
Vi­sus kor­te­le at­lik­tus at­si­skai­ty­mus ar kre­di­to li­mi­to li­ku­tį ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti pri­si­jun­gus prie elek­tro­ni­nės sis­te­mos in­ter­ne­te ar­ba par­si­siun­tus pro­gra­mė­lę į sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Kaip tai pa­da­ry­ti, jums mie­lai pa­aiš­kins „La­te­ko li­zin­go“ spe­cia­lis­tai.

Kaip gau­ti „HERCUS“ mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu?

Už­si­sa­ky­ti „HERCUS“ kor­te­lę la­bai pa­pras­ta. Te­rei­kia ap­si­lan­ky­ti UAB „La­te­ko li­zin­gas“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.la­te­ko.lt ir pa­teik­ti pa­raiš­ką.
Jei­gu ne­pa­si­ti­ki­te sa­vo jė­go­mis ar ne­tu­ri­te įgū­džių nar­šy­ti in­ter­ne­te, pa­skam­bi­nę nu­ro­dy­tais te­le­fo­no nu­me­riais, vi­suo­met gau­si­te as­me­ni­nę kon­sul­ta­ci­ją.
Spe­cia­lis­tai pa­dės at­lik­ti vi­sus rei­ka­lin­gus veiks­mus. „HERCUS“ mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu pri­sta­ty­si­me jums nu­ro­dy­tu ad­re­su. Bū­ti­na įsi­dė­mė­ti, kad, įver­ti­nus ga­vė­jo mo­ku­mą, kor­te­lės ga­my­ba už­trun­ka iki dvie­jų sa­vai­čių.
Dar vie­nas svar­bus mo­men­tas – „HERCUS“ mo­kė­ji­mo kor­te­lės su kre­di­to li­mi­tu ga­li­ma at­si­sa­ky­ti ir grą­žin­ti anks­čiau, ne­gu ga­lio­ja su­tar­tis. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti vi­siš­kai pa­den­gus kre­di­tą ir su­mo­kė­jus tai die­nai su­si­kau­pu­sias pa­lū­ka­nas.
Šian­dien var­to­ji­mo pa­sko­lų rin­ka yra sklan­džiai su­re­gu­liuo­ta, ir ypač di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas at­sa­kin­gam sko­li­ni­mui­si. Tai ska­ti­na žmo­nes ne­bi­jo­ti ir drą­siau kreip­tis į kre­di­tus tei­kian­čias įmo­nes.
No­rin­tiems gau­ti kre­di­tą į sa­vo są­skai­tą ban­ke UAB „La­te­ko li­zin­gas“ tei­kia var­to­ji­mo pa­sko­las, taip pat pa­de­da pirk­ti pre­kes ir pa­slau­gas iš­si­mo­kė­ti­nai. Prieš pri­imant spren­di­mą pa­si­sko­lin­ti, bū­ti­na įver­tin­ti sa­vo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie „HERCUS“ kor­te­lę ir „La­te­ko li­zin­go“ pa­slau­gas jū­sų mies­te – www.la­te­ko.lt, mob. + 370 616 44 446.

P-715

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama