Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Pra­si­dė­jo re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė

Pra­si­dė­jo re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė

Nuo Pa­uoš­nių kai­mo, kur yra san­kry­ža į Pla­te­lius, iki žie­di­nės san­kry­žos ap­link­ke­ly­je Pa­ke­ruo­se, kur įva­žiuo­ja­ma į Žal­ta­kal­nio gat­vę, – to­kia ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ke­lio at­kar­pa (iš vi­so – de­šimt ki­lo­met­rų) bus re­konst­ruo­ta. Dar­bai, ku­riuos at­lie­ka kon­kur­są lai­mė­ju­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, pra­si­dė­jo tik prieš po­rą sa­vai­čių ir truks iki ki­tų me­tų va­sa­ros. Tai­gi va­žiuo­jan­tiems šiuo ke­liu teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be – čia jau pri­sta­ty­ta švie­so­fo­rų, tad ke­lio­nė ne­iš­ven­gia­mai pail­gės. Apie šį pro­jek­tą Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta ko­vo 24 die­ną.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo įmo­nės „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“ sta­ty­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Izi­do­rius Bra­sas, pro­jek­to va­do­vas Au­ri­mas Bruš­kis, VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ka­če­raus­kas, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, mū­sų me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, kiti asmenys.
„Vi­si la­bai lau­kė­me, ka­da šis ke­lias bus pra­dė­tas tvar­ky­ti. Džiau­gia­mės, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pa­skel­bė kon­kur­są, kad lai­mė­jo ži­no­mi ran­go­vai – ben­dro­vė „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“. Dar­bai jau pa­ju­dė­jo“, – svei­kin­da­mas sve­čius, kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Me­ras pa­dė­ko­jo ir R. Ka­če­raus­kui bei J. Var­ka­liui, ku­rių pri­si­dė­ji­mas prie šio pro­jek­to taip pat la­bai sva­rus.
Kaip sa­kė pro­jek­to va­do­vas A. Bruš­kis, lai­mė­ję kon­kur­są, ran­gos su­tar­tį su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja jie pa­si­ra­šė per­nai, gruo­džio 8 die­ną, ta­čiau dar­bai bu­vo nu­kel­ti į pa­va­sa­rį ir star­ta­vo ko­vo 13 die­ną. Nors pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2018 me­tų bir­že­lio 5 die­ną, ta­čiau ben­dro­vės at­sto­vas pa­ti­ki­no, kad vi­sos at­kar­pos, t. y. 10-ies ki­lo­met­rų, ke­lio dan­ga grei­čiau­siai bus pa­keis­ta dar šie­met, ir eis­mas, nu­ė­mus švie­so­fo­rus, pa­leis­tas maž­daug po pus­me­čio.
Pa­gal pa­si­ra­šy­tą ran­gos su­tar­tį, bus re­konst­ruo­ja­mas vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruo­žas nuo 48 iki 58,18 km, taip pat – til­tas per Uoš­ną (48,4 ki­lo­met­re), til­tai per Bab­run­gą (50,98 ki­lo­met­re ir 55,9 ki­lo­met­re) bei via­du­kas per ge­le­žin­ke­lį (55,4 ki­lo­met­re). Til­tų kon­struk­ci­jos, kaip sa­kė A. Bruš­kis, ne­bus lie­čia­mos – kei­sis tik pa­klo­tas. Taip pat į pro­jek­tą ne­pa­ten­ka žie­di­nės san­kry­žos, pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas, įva­žia­vi­mas į Trui­kių kai­mą.
Be to, jog at­si­ras nau­ja ke­lio dan­ga, sau­gu­mo sa­le­lės, ati­tva­rai ir pa­pil­do­mos juos­tos, bus re­konst­ruo­ti in­ži­ne­ri­niai tin­klai ir įdieg­tos ap­lin­ko­sau­gi­nės prie­mo­nės – spe­cia­lios or­lai­dės, vie­los tin­klo tvo­ros var­lia­gy­viams, švie­są at­spin­din­tys re­flek­to­riai gy­vū­nams bai­dy­ti. Be­je, ke­lio dan­ga pa­pla­tės: va­žiuo­ja­mo­ji da­lis bus 7 met­rų plo­čio ir po pus­met­rį bus su­stip­rin­ti as­fal­tuo­ti kel­kraš­čiai. Žvy­ruo­tos kel­kraš­čio da­lies bus dar pus­an­tro met­ro.
Dar­bai pra­si­dė­jo nuo Pla­te­lių san­kry­žos. Čia, Pa­uoš­niuo­se, pir­miau­sia ir at­si­ras nau­jas as­fal­tas. Tai bus apie ge­gu­žės mė­ne­sį. Iš vi­so re­konst­ruk­ci­ja vyks­ta net tri­juo­se ruo­žuo­se vie­nu me­tu, tad tvar­ko­ma­me ke­ly­je švie­so­fo­rų tik­rai ne­trūks­ta. Sku­ban­tiems rei­kė­tų to ne­pa­mirš­ti ir iš­va­žiuo­ti bent dvi­de­šim­čia mi­nu­čių anks­čiau. Ži­nia, kan­try­bės pri­reiks ne vien dėl lai­ko, bet ir dėl dul­kių bei ne­pa­to­gu­mų va­žiuo­jant.
UAB „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“ at­sto­vai už­si­mi­nė, jog dau­giau­sia dirbs jų įmo­nės Klai­pė­dos bri­ga­da. Ga­li bū­ti, jog ne­pa­kaks 8 va­lan­dų per die­ną, tad dar­buo­to­jų bus pra­šo­ma už pa­pil­do­mas prie­mo­kas pa­dir­bė­ti il­giau.
Pro­jek­to star­tu pa­si­džiau­gė ir par­la­men­ta­ras J. Var­ka­lys. Jis ge­ru žo­džiu mi­nė­jo Tel­šių re­gio­no ke­lių įmo­nę ir jos va­do­vą R. Ka­če­raus­ką, ak­cen­ta­vo, jog vi­sa­da pa­vyks­ta ras­ti ben­drą kal­bą, už­si­mi­nė ir apie ki­tus re­mon­tuo­ja­mus ke­lius mū­sų ra­jo­ne – šie­met jų bū­sią apie 10 ki­lo­met­rų. Tai, kad mi­nė­tą pro­jek­tą lai­mė­jo UAB „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, ku­ri dir­ba su pa­žan­giau­sia tech­no­lo­gi­ja ir yra vie­na ino­va­ty­viau­sių, Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, rei­kia tik džiaug­tis. Ap­gai­les­ta­vo, kad kon­kur­so re­zul­ta­tai bu­vo ap­skųs­ti ir ben­dro­vei te­ko strig­ti teis­muo­se, už­si­mi­nė, jog Sei­me jau tei­kia­mas įsta­ty­mas, kad at­ei­ty­je skun­džian­tie­ji tu­rė­tų mo­kė­ti ne­ma­žą žy­mi­nį mo­kes­tį.
Šio pro­jek­to ver­tė – 7,5 mln. eu­rų, iš ku­rių 4,5 mln. eu­rų – Eu­ro­pos są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šos, ki­ta da­lis – Ke­lių prie­žiū­ros plėt­ros pro­gra­mos pi­ni­gai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama