Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Po­li­ti­kų tur­tai: vė­jai ki­še­nė­se ne­švil­pau­ja

Po­li­ti­kų tur­tai: vė­jai ki­še­nė­se ne­švil­pau­ja

Jau­niau­sias – ne­bū­ti­nai „bied­niau­sias“. Tur­tin­giau­sias – dau­giau­siai pa­si­sko­li­nęs ir pa­sko­li­nęs. To­kios iš­va­dos per­ša­si žvilg­te­lė­jus į mū­sų po­li­ti­kų šei­mų tur­to de­kla­ra­ci­jas. Ga­li­ma drą­siai sa­ky­ti, kad vė­jai jų ki­še­nė­se tik­rai ne­švil­pau­ja, ta­čiau teig­ti, kad jie ga­li gir­tis tur­tais, – bū­tų nuo­dė­mė. Kaip ir dau­gu­ma Lie­tu­vo­je, mū­sų po­li­ti­kai ir sko­li­na ki­tiems, ir ne­ven­gia pa­si­sko­lin­ti. Ab­so­liu­tus re­kor­di­nin­kas – „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­tis Liu­das Skie­rus, ku­ris yra pa­sko­li­nęs net 2 287 017 eu­rų, o pa­si­sko­li­nęs – 686 874 eu­rus. Tai­gi pa­si­žiū­rė­ki­me, ko­kius tur­tus po­li­ti­kams su­ne­šė ait­va­rai...

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus va­do­vė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė de­kla­ra­vo tu­rin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 220 400 Eur, taip pat 25 600 Eur ver­tės že­mės skly­pų, 2000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį ir 5000 Eur gry­nų­jų. Po­li­ti­kė yra pa­si­sko­li­nu­si ir ne­grą­ži­nu­si 26 500 eu­rų.
Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rio Pet­ro Bei­no­ro ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ver­ti­na­mas 41 274 eu­rais. Ta­ry­bos na­rys tu­ri trans­por­to prie­mo­nių už 14 500 Eur, ak­ci­jų – už 40 151 Eur, pa­jų – už 290 Eur bei 10 984 eu­rus pi­ni­gi­nių lė­šų. Jis yra pa­sko­li­nęs 3415 eu­rų bei pats pa­si­sko­li­nęs 47 908 eu­rus. Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė tu­ri 3147 eu­rų ver­tės že­mės skly­pą.
Kon­ser­va­to­riams pri­klau­san­tis Kęs­tu­tis Bui­vi­das val­do 56 562 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (jo su­tuok­ti­nė taip pat tu­ri to­kios pat ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą), 18 804 eu­rų ver­tės že­mės skly­pą (su­tuok­ti­nė taip pat), 49 698 eu­rų ver­tės ak­ci­jų. Po­li­ti­kas tu­ri 38 365 Eur gry­nų­jų bei yra pa­sko­li­nęs 18 962 eu­rus. K. Bui­vi­do žmo­na, be ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir že­mės skly­po, val­do 25 602 Eur ver­tės ak­ci­jas.
Vi­suo­me­ni­niam rin­ki­mų ko­mi­te­tui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­tis Rai­mon­das Do­vil­tis tu­ri 77 635 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 7030 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 2900 Eur ver­tės ak­ci­jų ir 53 000 Eur gry­nų­jų. Jo su­tuok­ti­nė de­kla­ra­vo tu­rin­ti 5140 Eur ver­tės že­mės skly­pą bei 27 600 eu­rų gry­nų­jų.
Ta­ry­bos nau­jo­kė – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Rū­ta En­dri­jaus­kie­nė de­kla­ra­vo tu­rin­ti 70 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 15 000 Eur ver­tės že­mės skly­pą, au­to­mo­bi­lį už 5000 Eur bei 6500 Eur gry­nų­jų.
„Vie­nin­gos Plun­gės“ na­rio Ro­ber­to En­dri­ko ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ver­ti­na­mas 75 000 Eur, že­mės skly­pas – 31 250 Eur. Po­li­ti­kas va­ži­nė­ja 2200 Eur ver­tės au­to­mo­bi­liu bei tu­ri 31 000 Eur pi­ni­gi­nių lė­šų. Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė de­kla­ra­vo tu­rin­ti 14 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.
Li­be­ra­las Ri­čar­das Jo­cys su su­tuok­ti­ne val­do po 51 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, tu­ri 8320 Eur ver­tės že­mės skly­pą (su­tuok­ti­nės – 6959 Eur ver­tės), ak­ci­jų už 2896 Eur, 15 481 Eur gry­nų­jų. Yra pa­sko­li­nęs 5981 Eur bei pats pa­si­sko­li­nęs 35 353 Eur. Jo su­tuok­ti­nė de­kla­ra­vo tu­rin­ti 3000 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lį bei tiek pat gry­nų­jų.
Vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius val­do 31 295 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (su­tuok­ti­nė taip pat tu­ri to­kios pat ver­tės), že­mės skly­pą už 10 835 Eur (su­tuok­ti­nė – už 10 045 Eur), au­to­mo­bi­lį už 4491 Eur bei už 72 776 Eur „ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių“. Po­li­ti­kas tu­ri 17 776 eu­rus gry­nų­jų bei yra pa­si­sko­li­nęs 71 492 eu­rus. Vi­ce­me­ro su­tuok­ti­nė taip pat tu­ri 4491 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 72 776 Eur ver­tės „ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių“. O gry­nų­jų – 1773 eu­rus.
Ta­ry­bos sen­bu­vis Ai­das Kė­sas de­kla­ra­vo tu­rin­tis 54 443 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 10 527 Eur ver­tės že­mės skly­pą, ak­ci­jų už 5792 eu­rus, taip pat 28 000 Eur gry­nų­jų. Jo su­tuok­ti­nė taip pat val­do 54 443 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 10 527 Eur ver­tės že­mės skly­pą bei tu­ri 7400 Eur gry­nų­jų.
Me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 122 541 Eur (su­tuok­ti­nės – 123 699 Eur), že­mės skly­pas – 7985 Eur (su­tuok­ti­nės 6682 Eur), ak­ci­jos – 2786 Eur. Li­be­ra­las tu­ri 36 520 Eur gry­nų­jų lė­šų, yra pa­sko­li­nęs 32 100 Eur, pats pa­si­sko­li­nęs 254 093 Eur. Me­ro su­tuok­ti­nės ak­ci­jos įver­tin­tos 1158 eu­rais, taip pat tu­ri 36 890 eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gi­nių lė­šų ir yra pa­si­sko­li­nu­si 215 767 eu­rus.
Tarybos narė Daina Martišienė deklaravo turinti nekilnojamojo turto už 12 000 Eur, žemės sklypų – už 45 000 Eur bei 3402 Eur grynųjų. Jos sutuoktinis valdo 225 855 Eur vertės nekilnojamąjį turtą, 77 073 Eur vertės žemės sklypų, 48 905 Eur vertės kelių transporto priemones, 60 226 Eur vertės „kitus registruotinus daiktus, meno kūrinius ir juvelyrinius dirbinius“. Turi 45 117 Eur grynųjų ir yra pasiskolinęs 66 792 Eur.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas de­kla­ra­vo tu­rin­tis 78 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (su­tuok­ti­nės – 83 000 Eur), 20 000 Eur ver­tės že­mės skly­pą bei 66 000 Eur gry­nų­jų. Su­tuok­ti­nė nu­ro­do tu­rin­ti 17 000 Eur gry­nų­jų bei 14 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį.
Jau­niau­sias ta­ry­bos na­rys Ju­lius Ne­kra­šas – vie­nas tur­tin­ges­nių po­li­ti­kų: jis nu­ro­dė tu­rin­tis 212 639 eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 8503 eu­rų ver­tės že­mės skly­pą, 2027 eu­rų ver­tės ak­ci­jų bei 28 186 eu­rus gry­nų­jų. Kaip ir ki­ti po­li­ti­kai, J. Ne­kra­šas yra pa­si­sko­li­nęs – 28 962 eu­rus. Jo su­tuok­ti­nė nu­ro­do tu­rin­ti 229 Eur gry­nų­jų bei pa­si­sko­li­nu­si 9000 eu­rus.
Bu­vęs me­ras Al­gir­das Pe­čiu­lis de­kla­ra­vo 2939 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 174 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, 31 590 Eur ver­tės ak­ci­jas. Po­li­ti­kas nu­ro­do tu­rin­tis 1128 Eur gry­nų­jų, yra pa­sko­li­nęs 6000 eu­rų bei pats pa­si­sko­li­nęs 10 660 eu­rų. Li­be­ra­lo žmo­nos tur­tas ver­ti­na­mas 2939 eu­rais, o gry­nų­jų nu­ro­do tu­rin­ti 2437 eu­rus.
Li­be­ra­las To­mas Rau­dys nu­ro­do kar­tu su žmo­na tu­rin­tis po 30 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 1200 Eur ver­tės že­mės skly­pą (su­tuok­ti­nė – 3200 Eur ver­tės), taip pat kar­tu su su­tuok­ti­ne tu­ri po 3200 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lius, val­do 2532 Eur ver­tės ak­ci­jas, 5500 Eur ver­tės „ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių“ bei tu­ri 14 000 Eur gry­nų­jų. Yra pa­si­sko­li­nęs 40 000 Eur. Su­tuok­ti­nė tu­ri 2000 eu­rų.
Dar vie­nas li­be­ra­las – Ro­mas Re­mė­za – kar­tu su žmo­na val­do po 138 300 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, taip pat po 69 538 Eur ver­tės ak­ci­jas. Po­li­ti­kui pri­klau­so 2900 Eur ver­tės že­mės skly­pas (su­tuok­ti­nei – 3100 Eur) taip pat nu­ro­do tu­rin­tis 10 620 Eur gry­nų­jų (su­tuok­ti­nė – 30 140 Eur).
„Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­tis Liu­das Skie­rus – pats tur­tin­giau­sias ir dau­giau­siai pa­si­sko­li­nęs Ta­ry­bos na­rys. „Vi­čiū­nų gru­pės“ ben­dra­sa­vi­nin­kas nu­ro­do tu­rin­tis 37 419 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 6343 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 5000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 310 310 Eur ver­tės ak­ci­jas. Po­li­ti­kas tu­ri 441 515 Eur gry­nų­jų ir yra pa­sko­li­nęs net 2 287 017 eu­rus! Be­je, pa­si­sko­li­nęs taip pat įspū­din­gą su­mą – 686 874 eu­rus. L. Skie­raus su­tuok­ti­nė val­do 37 420 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 6342 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 5000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 289 638 Eur ver­tės ak­ci­jas. Taip pat tu­ri 58 728 Eur gry­nų­jų.
Po­li­ti­ko ben­dra­pa­var­dis, kon­ser­va­to­riams pri­klau­san­tis Vai­do­tas Skie­rus vie­nas iš „bied­niau­sių“ tarp po­li­ti­kų – jis nu­ro­do tu­rin­tis 3900 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 1000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, 5136 Eur ver­tės ak­ci­jų ir 15 000 gry­nų­jų. Jo su­tuok­ti­nė val­do 900 Eur že­mės skly­pą, 1000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei tu­ri 3000 Eur gry­nų­jų.
Taip pat vie­na iš ne­tur­tin­giau­sių yra „Vie­nin­gai Plun­gei“ pri­klau­san­ti Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė. Ji ne­tu­ri jo­kio tur­to, o tik 12 000 gry­nų­jų. Už­tat su­tuok­ti­nis val­do 35 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 7300 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 1000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, tu­ri 4000 Eur gry­nų­jų. Yra pa­si­sko­li­nęs 6000 Eur.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jai pri­klau­san­ti Ju­di­ta Stan­ku­tė nu­ro­do tu­rin­ti 40 854 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 9198 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 5000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 500 Eur gry­nų­jų.
Li­be­ra­las Aud­rius Ša­pa­las de­kla­ra­vo tu­rin­tis 46 800 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 20 790 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 2201 Eur ver­tės ak­ci­jų, taip pat 15 008 Eur gry­nų­jų. Yra pa­si­sko­li­nęs 39 645 Eur. Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė taip pat val­do 46 800 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 20 242 Eur ver­tės že­mės skly­pą, tu­ri 11 800 Eur gry­nų­jų.
So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai pri­klau­san­tis Juo­zas Šle­pe­tis ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą yra įver­ti­nęs 20 641 Eur, že­mės skly­pą – 14 833 Eur, au­to­mo­bi­lį – 4500 Eur, „ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius“ – 1767 Eur. Tu­ri 51 100 gry­nų­jų. Jo žmo­na de­kla­ra­vo tu­rin­ti 4576 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 3620 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 3475 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 5000 Eur gry­nų­jų.
Me­di­kė, Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rė Ire­na Tau­čie­nė nu­ro­do tu­rin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 58 212 Eur, že­mės skly­pą už 391 Eur, taip pat 31 711 Eur gry­nų­jų. Su­tuok­ti­nis val­do 54 166 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 15 740 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 1720 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei tu­ri 12 673 Eur gry­nų­jų.
Ne­tur­tin­giau­sia Ta­ry­bos na­rė – Ma­rė Va­lai­tie­nė. Ji te­tu­ri tik 6750 Eur gry­nų­jų...
Kon­ser­va­to­riams pri­klau­san­tis Ado­mas Za­muls­kis val­do 106 287 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir 348 Eur ver­tės že­mės skly­pą. Už­tat gry­nų­jų tu­ri 220 000 eu­rus.
Duo­me­nų apie Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai pri­klau­san­čio Ma­ri­jaus Kak­čio tur­tą nė­ra.
Ko­kius tur­tus tu­ri Sei­mo na­riai?
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys An­drie­jus Stan­či­kas nu­ro­dė kar­tu su žmo­na val­dan­tis po 25 776 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 70 564 Eur ver­tės že­mės skly­pus (su­tuok­ti­nė – 17 088 Eur), 8 689 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, kar­tu su žmo­na – po 14 771 Eur ver­tės „ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius“. Nu­ro­do tu­rin­tis 29 658 Eur gry­nų­jų (su­tuok­ti­nė – 2650 Eur) ir yra pa­si­sko­li­nęs 65 744 Eur.
Plun­giš­kių į Sei­mą iš­rink­tas Jo­nas Var­ka­lys de­kla­ra­vo val­dan­tis 4974 Eur že­mės skly­pą, 18 490 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, 103 055 Eur gry­nų­jų. Po­li­ti­kas yra pa­sko­li­nęs 30 000 Eur. Jo su­tuok­ti­nė val­do 485 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 8710 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 354 217 Eur ver­tės ak­ci­jas bei tu­ri 18 826 Eur gry­nų­jų.
Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma nu­ro­do tu­rin­tis 116 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 5800 Eur ver­tės že­mės skly­pą bei 5000 Eur gry­nų­jų. Yra pa­sko­li­nęs 3000 Eur, pats pa­si­sko­li­nęs 24 000 Eur. Jo su­tuok­ti­nės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 40 000 Eur, že­mės skly­pas – 3000 Eur, au­to­mo­bi­lis – 5500 Eur. Yra pa­si­sko­li­nu­si 17 000 Eur.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama