Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Plun­giš­kiams la­biau­siai trūks­ta ba­sei­no ir... ki­nų res­to­ra­no

Plun­giš­kiams la­biau­siai trūks­ta ba­sei­no ir... ki­nų res­to­ra­no

„Iš­ki­lo man toks klau­si­mas. Ko trūks­ta Plun­gė­je? Ko pa­si­gen­da­te? La­bai įdo­mi kuo di­des­nio žmo­nių ra­to nuo­mo­nė. Ko bū­tent reik­tų?(...) Pra­šom pa­si­da­lin­ti min­ti­mis“, – so­cia­li­nia­me tin­kle už­klau­sė Ma­mer­tas Ži­lins­kas. Vy­riš­kio ini­ci­juo­ta ap­klau­sa ne­tru­ko su­lauk­ti dė­me­sio. Pa­siū­ly­mai se­kė vie­nas ki­tą, žmo­nės ak­ty­viai jun­gė­si į dis­ku­si­ją, ko mū­sų mies­te jie ne­ran­da, ko­kios pra­mo­gų ir lais­va­lai­kio lei­di­mo vie­tos bū­tų pa­trauk­liau­sios. Ma­no­me, kad toks vir­tu­a­lus po­kal­bis iš tie­sų ga­lė­tų bū­ti nau­din­gas tu­rin­tiems pla­nų in­ves­tuo­ti Plun­gė­je. Tai­gi, ko pa­si­gen­da plun­giš­kiai?

No­ras Nr. 1 – ba­sei­nas!
Ver­ti­nant so­cia­li­nia­me tin­kle iš­si­plė­to­ju­sios dis­ku­si­jos min­tis, aki­vaiz­du, kad la­biau­siai plun­giš­kiai džiaug­tų­si, jei Plun­gė­je vėl pra­dė­tų veik­ti ba­sei­nas. Rie­ta­vas juk tu­ri. O kuo mes pra­stes­ni?! Min­tis dėl ba­sei­no skam­bė­jo vos ne kas ant­ra­me pa­siū­ly­me. Ma­tyt, tik­rai yra po­rei­kis. „Trūks­ta ba­sei­no, ma­nau, bū­tų lan­kan­čių, vai­kams bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti bū­re­lius, nes kiek da­bar su stu­bu­ro iš­kry­pi­mais ir panašiomis svei­ka­tos pro­ble­mo­mis yra... Di­des­niuo­se mies­tuo­se ei­lės di­džiau­sios, ne­pa­tek­si taip leng­vai“, – sam­pro­ta­vo vie­nas ap­klau­sos da­ly­vis.
Tai, kad ba­sei­nas vei­kia Plun­gės li­go­ni­nė­je ar kai ku­rio­se Plun­gės ra­jo­ne kai­mo tu­riz­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­se so­dy­bo­se, plun­giš­kių ne­guo­džia. Į li­go­ni­nei pri­klau­sian­tį tik­rai ne­pa­kliū­si ka­da no­ri, tu­riz­mo so­dy­bos – to­lo­kai nuo mies­to ir, ne­rei­kia slėp­ti, jų pa­slau­gos ne iš pi­gių­jų, to­dėl mies­te at­si­ra­dęs ba­sei­nas ne vie­nai šei­mai bū­tų sva­jo­nės iš­pil­dy­mas.
Kaip ži­nia, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se yra nu­ma­ty­ta ati­da­ry­ti ba­sei­ną (jis tu­rė­tų veik­ti nau­ja­me spor­to kom­plek­se), ta­čiau pro­jek­tas ne vie­ne­rius me­tus nie­kaip „ne­pra­mu­ša­mas“ – ne­ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas. O plun­giš­kiai lau­kia ir ti­ki, kad vie­ną die­ną vis dėl­to vėl tu­rė­si­me ba­sei­ną. „Sa­kė, kad 2020 me­tais pa­sta­tys ba­sei­ną ne­to­li li­go­ni­nės“, – „in­for­ma­vo“ vienas ap­klau­sos da­ly­vis.
Tarp pa­siū­ly­mų, ko mū­sų mies­te trūks­ta, ne kar­tą nu­skam­bė­jo ir min­tis dėl ki­no te­at­ro. Vis­gi šis pa­siū­ly­mas su­lau­kė kri­ti­kos: „Ki­no te­at­rui esa­me per ma­žas mies­tas“, „O ką, Gargž­dai – tai jau did­mies­tis?“; „Vis­ką, ką no­ri pa­ma­ty­ti, ga­li­ma pa­ma­ty­ti in­ter­ne­to pa­gal­ba“; „Su tuo ki­no te­at­ru... pri­ta­riu, kad trūks­ta. Bet ne­iš­si­lai­kys, pvz., net Ma­žei­kiuo­se nė­ra to­kio. O Gargž­duo­se jis iš­si­lai­ko vien dėl to, kad ne­to­li Klai­pė­dos. Ir bi­lie­tų kai­nos per­pus ma­žes­nės nei pa­čio­je Klai­pė­do­je“. Kad Plun­gė tap­tų pa­trauk­les­nė, čia ak­ty­viau virtų gy­ve­ni­mas, ap­klau­sos da­ly­vių nuo­mo­ne, rei­kė­tų dau­giau to­kių pra­mo­gų kaip bi­liar­das, bou­lin­gas. Svar­bu, kad tai veik­tų mies­te, o ne už jo ri­bų.
Nors pas­ta­ruo­ju me­tu Plun­gė­je du­ris at­ve­ria nau­jos ka­vi­nu­kės, ap­klau­sa in­ter­ne­te pa­ro­dė, kad ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų sfe­ro­je plun­giš­kiai pa­si­gen­da įvai­ro­vės. „Mac­do­nald“ ar „Hes­bur­ger“ res­to­ra­nai mū­sų mies­te tik­rai su­lauk­tų lan­ky­to­jų, o ką jau kal­bė­ti apie azi­jie­tiš­kos vir­tu­vės pa­klau­są! Pa­si­ro­do, plun­giš­kius vi­lio­ja ki­niš­kas mais­tas. Ši min­tis su­ža­vė­jo ne vie­ną ap­klau­sos so­cia­li­nia­me tin­kle da­ly­vį. „Ir aš pri­ta­riu – rei­kia ki­nų res­to­ra­no. Kal­ba­me ir apie ap­lin­ką, ir apie mais­tą! To­je pa­čio­je vir­tu­vė­je kep­ti pi­cų ir vir­ti ce­pe­li­nų ne­de­rė­tų. Bu­vo­me vie­na­me to­kia­me“, – ko­men­ta­vo vie­nas in­ter­nau­tas. „Dau­gu­ma no­ri ki­nų vir­tu­vės, o kai bu­vo, nie­kas nė­jo“, – re­pli­ka­vo ki­tas. „Jei­gu kal­bi apie „Vilk­dva­rį“, tai ten toks jaus­mas, kad ko­kia kai­mo gas­pa­di­nė da­rė, to­li gra­žu iki ki­nų mais­to...“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė ki­tas so­cia­li­nių tin­klų var­to­to­jas. Plun­giš­kiai tvir­tai ži­no, ko no­ri. Pir­miau­sia – ko­ky­biš­kų pa­slau­gų, o ne tik skam­baus pa­va­di­ni­mo.
Trūks­ta pra­mo­gų šei­moms
Ne vie­nas į dis­ku­si­ją įsi­jun­gęs žmo­gus svars­tė, kad Plun­gė­je trūks­ta vie­tų, kur lais­va­lai­kį ga­lė­tų leis­tų šei­mos. No­rė­tų­si, kad bū­tų pa­sek­ta di­des­nių mies­tų pa­vyz­džiu, ir Plun­gė­je „iš­dyg­tų“ ne pre­ky­bos cen­tras, o pra­mo­gų, kur po vie­nu sto­gu bū­tų ga­li­ma sma­giai leis­ti lai­ką. „Man la­biau­siai trūks­ta ka­vi­nės, ku­rio­je bū­tų žai­di­mo aikš­te­lė ar kam­ba­rys vai­kams: tė­ve­liai pie­tau­ja ar ge­ria ka­vą, o ša­lia žai­džia vai­ku­čiai. Ma­niš­kis pra­šo: „Ma­ma, va­žiuo­jam į „Ak­ro­po­lį“ ir ei­nam pa­val­gy­ti, kur yra žai­di­mo kam­ba­rys“, – ko­men­ta­vo vie­na ma­ma. Jos nuo­mo­nę pa­lai­kė ir ki­tas ap­klau­sos da­ly­vis: „Iš­vis bū­tų ge­rai pra­mo­gų cen­tras tiek jau­ni­mui, tiek vy­res­niems. Bou­lin­gas, bi­liar­das, smi­gi­nis, žai­di­mų (ne lo­ši­mų) apa­ra­tai, mais­to tie­ki­mo pa­slau­ga, už­kan­džiai, vai­kų žai­di­mo kam­pe­lis su TV ir ani­ma­ci­niais fil­mu­kais...“. Šei­mos, kaip pa­ste­bi­ma ko­men­ta­ruo­se, mie­lai lais­va­lai­kį leis­tų ir taip lau­kia­ma­me ba­sei­ne ar di­de­lia­me žai­di­mų kam­ba­ry­je, ku­ris pa­klau­sus tu­rė­tų bū­ti šal­tuo­ju me­tų lai­ku.
O ką veik­ti jau­ni­mui?
In­ter­ne­ti­nė­je ap­klau­so­je ne­pa­tin­gė­ję su­da­ly­vau­ti plun­giš­kiai už­si­mi­nė ir apie pro­ble­mą, ku­ri šian­dien mū­sų mies­te itin ak­tu­a­li. „Į ba­sei­nus, ki­no te­at­rus ar mėgs­ta­mus res­to­ra­nus ga­li­te pa­va­žiuo­ti ir tru­pu­tį to­liau, nes esa­te su­au­gę. Plun­gė­je vi­siš­kai nė­ra ką veik­ti jau­ni­mui. Ne­pil­na­me­čiai ne­tu­ri kur su­si­tik­ti pra­leis­ti lai­ko, tai tri­na­si gat­vė­se. Dėl jų, ma­nau, ir rei­kė­tų pa­si­steng­ti“, – siū­lė vie­nas prie ap­klau­sos pri­si­jun­gęs žmo­gus. Iš tie­sų! Ką va­ka­rais Plun­gė­je veik­ti jau­niems žmo­nėms?
In­ter­nau­tų ma­ny­mu, si­tu­a­ci­ją pa­ge­rin­tų spe­cia­lios aikš­te­lės, kur „pa­ca­nai ga­lė­tų „drož­ti“ sa­vo ma­ši­nas be tei­sių pra­ra­di­mo – sla­lo­mas, trau­kos var­žy­bos ar pan.“ Da­bar to­kie „dro­ži­mai“ ir pa­dan­gų „de­gi­ni­mai“ vyks­ta tie­siog gat­vė­se ir ke­liuo­se, mies­te esan­čio­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se. Siū­lo­ma, kad jau­nie­ji vai­ruo­to­jai ad­re­na­li­ną ga­lė­tų pa­jaus­ti ir kar­tin­go var­žy­bo­se, vie­toj to, kad iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti bū­riuo­tų­si par­ke ant suo­liu­kų. „Iš tie­sų pui­ki idė­ja“, – gy­rė pa­siū­ly­mus in­ter­nau­tai.
Dis­ku­si­jo­je ap­gai­les­tau­ta, kad da­bar no­rin­tys pa­va­ži­nė­ti kar­tin­gais tu­ri vyk­ti į ap­lin­ki­nius mies­tus – Klai­pė­dą, net­gi Tau­ra­gę, o juk to­kia pra­mo­ga ga­lė­tų bū­ti ir Plun­gė­je. Už­si­mi­nus apie au­to­mo­bi­lius, mes­te­lė­tas ir pa­siū­ly­mas dėl sa­vi­tar­nos plo­vyk­los. Pas­ta­ro­ji Plun­gė­je esan­ti tik vie­na, tad ten­ka lauk­ti ei­lė­je no­rint nu­bliz­gin­ti sa­vo ma­ši­ną.
Be abe­jo, prie jau­ni­mo už­im­tu­mo pri­si­dė­tų ir jau mi­nė­tos bi­liar­do, bou­lin­go pra­mo­gos. O štai spor­to sa­lių su tre­ni­ruok­liais, kai ku­rių in­ter­nau­tų nuo­mo­ne, Plun­gė­je tik­rai ne­be­rei­kia: „Kaž­ką la­biau į ko­vi­nį spor­tą žiū­rė­ki­te, ko­kį k1/mu­a­yt­hay spor­to klu­bą ati­da­ry­ki­te su ge­rais tre­ne­riais, du­šais, per­si­ren­gi­mo ka­bi­no­mis ir t. t. Ma­nau, tik­rai at­si­ras­tų spor­tuo­jan­čių“.
Ne­trūks­ta ir pe­si­mis­tų
„Ui, vis­kas tik­tų!!!“, – en­tu­zias­tin­gai tei­kia­mus pa­siū­ly­mus įver­ti­no vie­na mer­gi­na. Ta­čiau ne vi­si to­kie op­ti­mis­tiš­ki. Kai ku­rie prie ap­klau­sos pri­si­jun­gę in­ter­ne­to var­to­to­jai rė­žė be jo­kių užuo­lan­kų. „Trūks­ta dar­bo“, – min­tis apie pra­mo­gas nu­stū­męs į an­trą pla­ną, ra­šė vie­nas. „Trūks­ta ir to ba­sei­no, ir ki­no sa­lės, ir šiaip įdo­mes­nės vie­tos pa­si­sė­dė­ji­mui, bet, ma­nau, kad tik pra­džioj įdo­mu vi­siems, vė­liau ne­be­bū­tų kam lan­ky­ti tų vie­tų – mi­ru­si ta mū­sų Plun­ge­lė jau. Kam la­bai rei­kia pra­mo­gų, jų ieš­ko ki­tuo­se mies­tuo­se“, – ne itin džiu­giai so­cia­li­nė­je erd­vė­je už­gi­mu­sią ap­klau­są api­ben­dri­no vie­nas jos da­ly­vių.
„Nuo Plun­gės ne­si­no­ri ati­trūk­ti“
Taip sa­ko šią ap­klau­są ini­ci­ja­vęs Ma­mer­tas Ži­lins­kas. Pa­kal­bin­tas vy­ras trum­pai už­si­mi­nė, kad gal­būt pats no­rė­tų im­tis įgy­ven­din­ti ko­kią ap­klau­so­je pa­siū­ly­tą idė­ją. Tuo tiks­lu ir krei­pė­si į in­ter­ne­to var­to­to­jus – kad iš­si­aiš­kin­tų, ko plun­giš­kiams trūks­ta. Juk vis­kas pra­si­de­da nuo idė­jos! Vy­ras vi­lia­si, kad, pri­trū­kus ga­li­my­bių, gal­būt pa­vyks su­ras­ti ben­dra­min­čių, ku­rie ir­gi no­rės pri­si­dė­ti prie gim­to mies­to pa­trauk­lu­mo di­di­ni­mo, kad čia no­rė­tų­si gy­ven­ti, at­si­ras­tų dau­giau ga­li­my­bių sma­giai leis­ti lai­ką.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama