Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ste­bi­mos 166 vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ste­bi­mos 166 vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė, kaip ir ki­tos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės, tu­ri ap­si­spręs­ti, kaip ra­jo­ne or­ga­ni­zuos vai­kų glo­bą, kad kuo ma­žiau jų pa­tek­tų į val­diš­kus na­mus. Apie esa­mą vai­kų tei­sių ap­sau­gos pa­dė­tį Plun­gės ra­jo­ne ko­vo 30 die­ną, per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pa­pa­sa­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė.

Taip jau su­si­klos­tė, kad šių lai­kų Lie­tu­vo­je vai­kai la­bai ge­rai ži­no sa­vo tei­ses, ta­čiau ne­ži­no pa­rei­gų. A. Striau­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad tin­ka­mo ba­lan­so nė­ra to­dėl, kad jau­ni­mui pa­rei­gos jaus­mo ne­iš­ug­do tė­vai ar glo­bė­jai.
Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je vai­kai su­da­ro be­veik penk­ta­da­lį (18,85 proc.) gy­ven­to­jų.
Dėl ne­tin­ka­mos vai­kų prie­žiū­ros Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ap­skai­to­je yra 166 šei­mos (78 gy­ve­na mies­te, 88 – kai­me).
Di­džio­ji da­lis (53 proc.) ap­skai­to­je esan­čių šei­mų ste­bi­mos dėl so­cia­li­nių įgū­džių sto­kos, 37 proc. – dėl gir­ta­vi­mo, 5 proc. – dėl už­fik­suo­tų smur­to at­ve­jų.
Tik ke­le­tas Plun­gės vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čių vai­kų yra vi­siš­ki naš­lai­čiai. Dau­gu­ma šių na­mų gy­ven­to­jų pa­te­ko iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vyk­do­ma vai­kų ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka, sie­kiant, kad kuo dau­giau be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų gy­ven­tų ne įstai­go­je (vai­kų glo­bos na­muo­se), o so­cia­li­nių glo­bė­jų šei­mo­se. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je glo­bė­jų dar nė­ra, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bėms ke­lia­mas tiks­las iki 2020 me­tų su­kur­ti nau­ją pa­slau­gų vai­kams in­fra­struk­tū­rą.
A. Striau­kie­nė in­for­ma­vo, kad per­nai sa­vi­val­dy­bė­je bū­ta 10 smur­to prieš vai­kus at­ve­jų, ta­čiau tik 3 at­ve­jais smur­tau­ta šei­mo­se, ki­tais at­ve­jais vai­ką mu­šė sve­ti­mi žmo­nės ar­ba ki­ti ne­pil­na­me­čiai. Pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­sie­siems tei­kė Tel­šių kri­zių cen­tro spe­cia­lis­tai, nuo šių me­tų teiks ir mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti VšĮ „Edu­ka­ci­ja ki­taip“.
Ap­skri­tai Lie­tu­vo­je vai­kų ge­ro­ve rū­pin­tis pa­ves­ta 12 ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios tu­ri glau­džiai tarp sa­vęs ben­dra­dar­biau­ti.
A. Striau­kie­nė in­for­ma­vo, kad So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti ap­ra­šą dėl vai­ko glo­bos or­ga­ni­za­vi­mo. Kol jo nė­ra, Sa­vi­val­dy­bės dirbs sa­va­ran­kiš­kai, pa­gal pa­čių su­kur­tus ap­ra­šus.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis in­for­ma­vo, kad kol kas to­kias tvar­kas tu­ri pa­tvir­ti­nę tik Tel­šiai ir Kau­nas, abi jos skir­tin­gos. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lai­ki­nų glo­bė­jų dar­bo ap­ra­šas bus svars­to­mas ba­lan­džio mė­ne­sį nu­ma­ty­tuo­se po­sė­džiuo­se.
Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos nuo­mo­ne, daug dis­ku­si­jų ne­abe­jo­ti­nai su­kels fi­nan­si­niai da­ly­kai, mat rei­kės ne­ma­žų pi­ni­gų glo­bė­jams, ku­rie su­tiks pri­im­ti vai­kus į sa­vo šei­mas.
A. Striau­kie­nė in­for­ma­vo, kad per 2014 me­tus Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je iš šei­mų ne­bu­vo pa­im­tas nė vie­nas vai­kas, 2015 me­tais – vie­nas, 2016 m. – du vai­kai. Kaip vy­ksta ši pro­ce­dū­ra? Esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, dar­bo die­no­mis (dar­bo va­lan­do­mis) vai­ką iš šei­mos ga­li pa­im­ti Vai­ko tei­sų ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, ku­riuos daž­niau­siai ly­di po­li­ci­nin­kai. Ne dar­bo die­no­mis vai­ką iš pa­vo­jin­gos jam ap­lin­kos tu­ri pa­im­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir pri­sta­ty­ti į so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gą – Plun­gės vai­kų glo­bos na­mus.
Kal­bė­ta ir apie tai, jog So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tu­ri vi­zi­ją, kad nuo 2018 me­tų vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius dirb­tų vi­są pa­rą. Šie pa­kei­ti­mai taip pat ­rei­ka­lau­tų di­de­lių fi­nan­si­nių iš­tek­lių.
A. Striau­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad po Lie­tu­vą pas­ta­ruo­ju me­tu kre­čian­čių bai­sių smur­to prieš vai­kus pro­trū­kių smur­to at­ve­jų mū­sų ra­jo­ne ne­pa­gau­sė­jo, pi­lie­čių pra­ne­ši­mų apie ne­pri­žiū­ri­mus vai­kus – taip pat. Pa­klaus­ta apie pro­ble­miš­kiau­sius kai­mus, įvar­di­jo Ša­tei­kius ir Pa­pie­vius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama