Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Plun­gė Ūkio vi­ce­mi­nist­rui pa­li­ko ge­rą įspū­dį

Plun­gė Ūkio vi­ce­mi­nist­rui pa­li­ko ge­rą įspū­dį

Ko­vo 17 die­ną į Plun­gę at­vy­ko Ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ra­mū­nas Bu­ro­kas ir mi­nis­te­ri­jos vyr. spe­cia­lis­tė ES pa­ra­mos ko­or­di­na­vi­mui Al­gė Stro­ly­tė. Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su ver­slo, ban­kų, Dar­bo bir­žos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų at­sto­vais, se­niū­nais ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­ta­ci­jos dar­buo­to­jais kal­bė­ta apie ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti 2014–2020 me­tų pe­ri­odui skir­ta ES pa­ra­ma. Po įvai­rių prie­mo­nių pri­sta­ty­mo ir dis­ku­si­jų Ūkio vi­ce­mi­nist­ras, ly­di­mas me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, jo pa­ta­rė­jo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio, lan­kė­si vi­nis ga­mi­nan­čio­je ben­dro­vė­je „Lit­nag­lis“ ir minkš­tus bal­dus ga­mi­nan­čio­je įmo­nė­je „Hov­den“, o va­ka­re da­ly­va­vo Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro pa­tal­pų įkur­tu­vė­se.

Me­ras A. Kli­šo­nis pa­svei­ki­no pir­mą kar­tą į Plun­gę at­vy­ku­sį Ūkio vi­ce­mi­nist­rą R. Bu­ro­ką, taip pat pa­žy­mė­jo, jog pa­si­ta­ri­me ma­lo­nu ma­ty­ti ir bu­vu­sį Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rį Ri­man­tą Vait­kų, ku­riam, nau­do­da­ma­sis pro­ga, pa­dė­ko­jo už vi­so­ke­rio­pą pa­

gal­bą.
Vi­ce­mi­nist­ras kal­bė­jo, jog kar­tą per sa­vai­tę iš­va­žiuo­ja už Ge­di­mi­no pro­spek­to Vil­niu­je ri­bų ir kas kar­tą ap­lan­ko vis ki­tą Lie­tu­vos ra­jo­ną. Vi­zi­to į Plun­gę tiks­las – su­si­pa­žin­ti su sa­vi­val­dy­be ir pa­akin­ti vie­tos val­džios ir ver­slo at­sto­vus pa­si­nau­do­ti 2014–2020 me­tų ES pa­ra­ma.
ES fon­dų in­ves­ti­ci­jų prie­mo­nes su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė A. Stro­ly­tė. Šio fi­nan­sa­vi­mo pe­ri­odo pri­ori­te­tai yra pa­ra­ma moks­li­niams ty­ri­mams, smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mui ska­tin­ti, prie­mo­nėms įmo­nių ener­ge­ti­niam efek­ty­vu­mui di­din­ti, taip pat – tu­riz­mui ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių kom­pe­ten­ci­joms ug­dy­ti.
A. Stro­ly­tė de­ta­liai api­bū­di­no kiek­vie­nos pa­ra­mos prie­mo­nės skil­tis ir pri­sta­tė šiuo me­tu ga­lio­jan­čius kvie­ti­mus teik­ti pa­raiš­kas („InoKlaster LT“ – iki ge­gu­žės 24 d., „DPT pra­mo­nei LT+“ – iki bir­že­lio 21 d., „Ino­con­nect“, „Da­li­nis pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mas SVV sub­jek­tų ver­slu­mui di­din­ti“, „Da­li­nis pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mas pra­mo­nės įmo­nėms efek­ty­vu­mui di­din­ti“ – iki lap­kri­čio 30 d.).
Nau­do­da­ma­si pro­ga, A. Stro­ly­tė at­krei­pė plun­giš­kių dė­me­sį į to­kius kvie­ti­mus, kaip ikip­re­ky­bi­niai pir­ki­mai, ecoi­no­va­ci­jos LT, au­di­tas pra­mo­nei bei kom­pe­ten­ci­jų vau­če­ris.
Ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai taip pat pa­tei­kė duo­me­nis apie Plun­gės sa­vi­val­dy­bei ir jos įmo­nėms su­teik­tą ES pa­ra­mą: jau įgy­ven­din­ta 15 pro­jek­tų, ku­riems bu­vo skir­ta 1,394 mln. eu­rų. Ver­slui (4 pro­jek­tai) skir­ta 839,5 tūkst. eu­rų, tu­riz­mui (1 pro­jek­tas) – 216 tūkst. eu­rų, fi­nan­sų in­ži­ne­ri­jos prie­mo­nėms (10 pro­jek­tų) – 330 tūkst. eu­rų pa­ra­mos.
Di­džiau­sią fi­nan­sa­vi­mą ga­vo UAB „Pal­ter­na“, ku­ri Plun­gė­je ruo­šia­si ga­min­ti gof­ruo­tą skar­dą.

Pra­si­dė­jus dis­ku­si­joms, UAB „Lit­nag­lis“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Bon­daus­kis at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo lai­ko­tar­piu pa­ra­ma la­biau tei­kia­ma nau­joms įmo­nėms, moks­lui, ino­va­ci­joms. Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė no­rė­tų pa­si­nau­do­ti „Ver­slios Lie­tu­vos“ tei­kia­mų pa­slau­gų spek­tru, ta­čiau jau ku­ris lai­kas Plun­gė­je „Ver­slios Lie­tu­vos“ at­sto­vo nė­ra, to­dėl ten­ka dar­buo­to­jų mo­ky­mui kvies­tis spe­cia­lis­tus iš Vo­kie­ti­jos, Da­ni­jos, ki­tų ša­lių. Į šią pro­ble­mą vi­ce­mi­nist­ro dė­me­sį at­krei­pė ir me­ras A. Kli­šo­nis – gal Ūkio mi­nis­te­ri­ja ko­kį spe­cia­lis­tą Plun­gei skir­tų?
R. Bu­ro­kas at­si­žvel­gė į pa­sta­bą ir sa­kė pa­si­aiš­kin­si­ąs ga­li­my­bę at­siųs­ti į Plun­gę tam tik­ro­mis mė­ne­sio die­no­mis spe­cia­lis­tą su ati­tin­ka­mo­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis, ku­ris ga­lė­tų pa­dė­ti vie­tos ver­sli­nin­kams.
M. Bon­daus­kis taip pat at­krei­pė vi­ce­mi­nist­ro dė­me­sį į už­sie­ny­je vyks­tan­čių ver­slo pa­ro­dų są­ra­šą. Pa­si­ro­do, Ūkio mi­nis­te­ri­ja yra su­da­riu­si są­ra­šą pa­ro­dų, ku­rių da­ly­viams tai­ko tam tik­rą fi­nan­sa­vi­mą. Ap­mau­du, ta­čiau į tarp­tau­ti­nę rin­ką įsi­lie­jęs „Lit­nag­lis“ ta pa­ra­ma ne­ga­li pa­si­nau­do­ti, nors są­ra­še – 42 ša­lys.
„Per sep­ty­nio­li­ka „Lit­nag­lio“ veik­los me­tų pir­mą kar­tą ra­šė­me pro­jek­tą, ir tai bu­vo ga­na su­dė­tin­ga. Iš pra­džių mums sa­kė, kad pro­jek­to ver­ti­ni­mas po­vei­kio ap­lin­kai po­žiū­riu ne­bus pri­va­lo­mas, po to pa­aiš­kė­jo, kad pro­ce­dū­ros vis dėl­to rei­kės. Toks ver­ti­ni­mas ga­li už­truk­ti iki pu­sės me­tų, tiek lai­ko ne­be­bu­vo, to­dėl pa­raiš­kos pa­teik­ti ne­be­su­spė­jo­me“, – at­krei­pė dė­me­sį į rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ki­mus M. Bon­daus­kis.
Me­ras A. Kli­šo­nis in­for­ma­vo vi­ce­mi­nist­rą, jog mies­to pra­mo­nės ra­jo­ne esan­čiais že­mės skly­pais do­mi­si po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai, ku­rie svars­to ga­li­my­bę Plun­gė­je pra­dė­ti ves­lą, ta­čiau su­si­du­ria­ma su pro­ble­ma, kaip jie ga­lė­tų nau­do­tis lais­va vals­ty­bi­ne že­me. Pro­ce­dū­ra to­kia, kad iš pra­džių rei­kia kreip­tis į Re­gio­no ta­ry­bą bei Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą, ku­ri pa­siū­lo įsi­gy­ti lais­vą že­mę auk­cio­no bū­du. Pro­ce­dū­ros dėl že­mės – la­bai il­gos, o in­ves­tuo­to­jai no­ri veik­lą pra­dė­ti kuo grei­čiau.
„Kal­bant apie že­mės nau­do­ji­mą, sė­di­me toj pa­čioj val­ty“, – pri­pa­ži­no pro­ble­mą R. Bu­ro­kas.
Su­si­ti­ki­me su Ūkio vi­ce­mi­nist­ru da­ly­va­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė pra­šė at­si­žvelg­ti į bū­ti­ny­bę tęs­ti pra­dė­tus dar­bus ir skir­ti fi­nan­sa­vi­mą at­ski­riems pro­jek­tams už­baig­ti. Ž. Pie­pa­lie­nė sa­kė, jog plun­giš­kiai pa­gei­dau­ja Pla­te­lių eže­rą ap­juo­su­sį dvi­ra­čių ta­ką su­jung­ti su Plun­gės mies­tu bei už­baig­ti vi­sus Ogins­kio dva­ro so­dy­bo­je nu­ma­ty­tus dar­bus. Ap­mau­du, kad bū­tent pas­ta­ra­sis pro­jek­tas iš­kri­to iš VIP, to­dėl Sa­vi­val­dy­bė ne­be­gau­na fi­nan­sa­vi­mo stam­biems dva­ro an­sam­blio su­tvar­ky­mo dar­bams pa­baig­ti.
Vieš­na­gei Plun­gė­je at­min­ti me­ras A. Kli­šo­nis vi­ce­mi­nist­rui R. Bu­ro­kui įtei­kė su­ve­ny­rų su mū­sų mies­to sim­bo­li­ka. Sve­čiai iš Vil­niaus sa­vo ruož­tu pa­ra­gi­no sek­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją ir ne­bi­jo­ti klaus­ti mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų pa­aiš­ki­ni­mo.
Iš­vyk­da­mas R. Bu­ro­kas pa­žy­mė­jo, kad Plun­gė jam pa­li­ko ge­rą įspū­dį. Ypa­tin­gai vi­ce­mi­nist­ras mū­sų sa­vi­val­dy­bę įver­ti­no už tai, kad jo­je vei­kia ne­ma­žai įmo­nių, už­si­i­man­čių ga­my­ba.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama