Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Pa­svei­kin­tas šimt­me­čio plun­giš­kis!

Pa­svei­kin­tas šimt­me­čio plun­giš­kis!

Pir­ma­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Jo­naus­kie­nė sve­čia­vo­si Eval­do ir In­gos Pu­kins­kių, gy­ve­nan­čių Pa­lūš­čių kai­me, Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je, na­muo­se. Pro­ga iš­skir­ti­nė – Pu­kins­kių sū­nus Jo­ris ta­po pir­muo­ju 2018 me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­s Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je įre­gist­ruo­tu nau­ja­gi­miu!

Sve­čių su­lau­kę Pu­kins­kiai bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bę. Sa­kė to ne­si­ti­kė­ję. Ne­ma­nė, jog bū­tent jų sū­nus taps pir­muo­ju šiais me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įre­gist­ruo­tu nau­ja­gi­miu. Be­je, jis įre­gist­ruo­tas jau ki­tą die­ną po gi­mi­mo.
Šimt­me­čio plun­giš­kiu ta­pęs ber­niu­kas yra pir­mas vai­kas jau­no­je In­gos ir Eval­do šei­mo­je. Pa­sau­lį ma­ža­sis Jo­ris iš­vy­do Klai­pė­dos gim­dy­mo na­muo­se sau­sio 7 die­ną, svė­rė 3 kg 220 g, bu­vo 52 cm ūgio. „Iš pra­džių ma­mos pa­rei­gos pa­si­ro­dė ne­leng­vos, ta­čiau da­bar jau bai­gia­me ap­si­pras­ti. Jo­ris la­bai ra­mus vai­kas, lei­džia nak­ti­mis pa­mie­go­ti. Kol kas la­bai ne­šok­di­na, pa­ma­ty­sim, kaip bus to­liau“, – šyp­so­da­ma­si kal­ba lai­min­ga jau­na ma­ma. Pir­ma­gi­miu sū­nu­mi džiau­gia­si ir Eval­das, kar­tu su žmo­na pa­si­ti­kęs vai­ko gi­mi­mą. Par­da­vė­jos pa­rei­gas iš­kei­tu­sios į mo­ti­nys­tę In­gos di­džiau­sias rū­pes­tis da­bar yra ma­žy­lio prie­žiū­ra na­muo­se. Dė­me­siu lauk­tą sū­nų daž­nai ap­gau­bia ir Eval­das, dir­ban­tis UAB „Vens­va“ va­dy­bi­nin­ku. Pu­kins­kiai džiau­gia­si ga­lė­da­mi sa­vo šei­my­ni­nę lai­mę kur­ti gim­ta­me kai­me ir ne­abe­jo­ja, kad po ku­rio lai­ko ma­ža­sis Jo­ris augs gau­ses­nė­je šei­mo­je.
Svei­kin­da­mas pir­mą­jį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įre­gist­ruo­tą nau­ja­gi­mį, me­ras A. Kli­šo­nis įtei­kė šimt­me­čio plun­giš­kiui skir­tą svei­ki­ni­mą bei do­va­ną – vo­ke­lį po mau­dy­nių, pa­puoš­tą Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio sim­bo­li­ka. „Kad vi­sa­da bū­tų toks ra­mus ir klau­sy­tų tė­vų“, – įteik­da­mas gė­lių puokš­tę Jo­rio ma­mai, lin­kė­jo me­ras.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama