Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Nuo­te­kų dum­blu už­terš­tas Vieš­to­vės upe­lis Juo­dei­kių kai­me

Nuo­te­kų dum­blu už­terš­tas Vieš­to­vės upe­lis Juo­dei­kių kai­me

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Plun­gės ra­jo­no agen­tū­rai pra­neš­ta, kad į Vieš­to­vės upe­lį Juo­dei­kių kai­me, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, iš lau­kų te­ka dum­blas. Ne­del­siant im­ta­si prie­mo­nių ter­ša­lų te­kė­ji­mui su­stab­dy­ti, pra­dė­ti upe­lio va­ly­mo dar­bai. Ima­mi van­dens mė­gi­niai ir ste­bi­ma, ar tar­ša ne­plin­ta.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams bu­vo pra­neš­ta, kad ter­šia­mas Vieš­to­vės upe­lis. Pa­rei­gū­nai tuoj pat nu­vy­ko į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Juo­dei­kių kai­mą. Pa­aiš­kė­jo, kad prieš sa­vai­tę Plun­gės mies­to nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių dum­blu tręš­ti lau­kai. Šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį lau­kai bu­vo apa­ria­mi, bet dar­bai ne­baig­ti. Stip­riai pa­li­jus, da­lis dum­blo iš lau­ko pa­te­ko į Vieš­to­vės upe­lį ir jį už­ter­šė.
Nu­sta­čius Vieš­to­vės upe­lio už­ter­ši­mo fak­tą, ne­del­siant apie įvy­kį in­for­muo­tas dum­blo tie­kė­jas – UAB „Plun­gės van­de­nys“, dum­blo ve­žė­jas – UAB „Plun­gės la­gū­na“ bei lau­ko sa­vi­nin­kas – ūki­nin­kas G. B. Ūki­nin­kas upe­lio pra­lai­do­je ir į jį įte­kan­čia­me me­lio­ra­ci­jos grio­vy­je įren­gė šiau­dų už­tva­ras ir apa­rė lau­ko pa­kraš­čius, kad dum­blas ne­be­te­kė­tų į upe­lį. UAB „Plun­gės la­gū­na“ or­ga­ni­za­vo upe­lio va­ly­mo dar­bus. Už­terš­tas van­duo bu­vo pum­puo­ja­mas ant lau­kų, o į upe­lį pa­te­kęs dum­blas ka­sa­mas ir iš­ve­ža­mas.
ŠRAAD vals­ty­bi­nės ana­li­ti­nės kon­tro­lės sky­riaus spe­cia­lis­tai ima Vieš­to­vės upe­lio ir Mi­ni­jos upės van­dens mė­gi­nius ir ste­bi, ar ter­ša­lai ne­plin­ta. Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio ty­ri­mai ro­do, kad Mi­ni­jos van­dens ko­ky­bė ati­tin­ka nor­mas. Ge­rė­ja ir Vieš­to­vės upe­lio van­dens ko­ky­bė.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai aiš­kin­sis, kas at­sa­kin­gas dėl upe­lio už­ter­ši­mo, ar UAB „Plun­gės van­de­nys“ lai­kė­si su­da­ry­to trę­ši­mo pla­no, ar UAB „Plun­gės la­gū­na“ ne­vir­ši­jo leis­ti­nų iš­vež­ti dum­blo kie­kių. Taip pat at­sa­ko­my­bė guls ir ant ūki­nin­ko, ku­ris ne­apa­rė lau­kų, pe­čių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama