Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „No­ri­me gel­bė­tis pa­tys, ne­lauk­da­mi, kol kas nors mus iš­gel­bės“, –

„No­ri­me gel­bė­tis pa­tys, ne­lauk­da­mi, kol kas nors mus iš­gel­bės“, –

per vie­ną ko­vo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sį po­sė­dį pa­reiš­kė Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pet­ras Pie­kus, pa­tei­kęs svars­ty­ti ir tvir­tin­ti 2017–2021 me­tų ben­dro­vės in­ves­ti­ci­jų pla­ną ir ga­li­mus fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius.

Be­ne svar­biau­sias pen­kme­čio pla­ne įra­šy­tas dar­bas – 5 MW bio­ku­ro ka­ti­lo su eko­no­mai­ze­riu sta­ty­ba V. Ma­čer­nio gat­vė­je esan­čio­je ka­ti­li­nė­je.
Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­rius ne­slė­pė, kad bai­gia­si su­tar­tis su ben­dro­ve „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“, ir, nors pas­ta­ro­ji nu­si­tei­ku­si tęs­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą, sie­kia, kad ši­lu­mą Sa­vi­val­dy­bė iš jos pirk­tų dar 16 me­tų, at­ei­ty­je esą ga­li­ma ap­si­ei­ti ir be „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ pa­slau­gų.
Po­sė­dy­je kal­bė­ta, kad „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ gy­ve­na šilt­na­mio są­ly­go­mis: nau­do­ja se­ną įran­gą, me­tų me­tus nie­ko ne­in­ves­tuo­ja, ta­čiau Kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja tvir­ti­na šios ben­dro­vės pa­teik­tą ši­lu­mos kai­ną, ku­rią su­mo­ka ši­lu­mos var­to­to­jai.
P. Pie­kus ra­jo­no po­li­ti­kams pri­mi­nė, kad nuo ki­to šil­dy­mo se­zo­no Lie­tu­vos val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mu ši­lu­mai ne­be­bus tai­ko­ma PVM leng­va­ta, tai­gi už ši­lu­mos tie­ki­mą at­sa­kin­gos įstai­gos tu­ri ge­rai pa­gal­vo­ti, kaip in­ves­tuo­ti į sa­vo ūkį, kad ga­lė­tų pa­siū­ly­ti įper­ka­mą kai­ną ši­lu­mos var­to­to­jui. Esą vi­sa ši­lu­mos ga­my­bos ir jos tie­ki­mo sis­te­ma tu­ri už­tik­rin­ti var­to­to­jui pa­ti­ki­mą pa­slau­gą, to­dėl ši­lu­mos ūkio prie­mo­nės tu­ri bū­ti at­nau­ji­na­mos, re­mon­tuo­ja­mos, ple­čia­mos ir pan.
Į Plun­gės ši­lu­mos tin­klų pen­kme­čio pla­ną įra­šy­ta ne tik nau­jo bio­ku­ro ka­ti­lo (V. Ma­čer­nio g.) sta­ty­ba, bet ir ki­ti dar­bai: nau­jos ši­lu­mi­nės tra­sos pro­jek­ta­vi­mas ir sta­ty­ba Sto­ties g., Lent­pjū­vės g. ka­ti­li­nės ka­ti­lų ir dūm­siur­bių, ku­ro pa­ku­ros, pe­le­nų trans­por­te­rio ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, įvai­rių mies­te esan­čių ši­lu­mos per­da­vi­mo tin­klų at­kar­pų re­konst­ruk­ci­jos, ki­ti dar­bai.
In­ves­ti­ci­jų pla­ne – ir Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to re­no­va­ci­ja, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas per­so­na­lui, var­to­to­jų ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sų at­nau­ji­ni­mas ir nau­jų įsi­gi­ji­mas, nuo­to­li­nio nu­skai­ty­mo ir duo­me­nų per­da­vi­mo prie­tai­sų įren­gi­mas, są­skai­tų var­to­to­jams iš­ra­šy­mo įran­gos bei kom­piu­te­ri­nės įran­gos pir­ki­mas.
„Ar įver­ti­no­te, kiek ma­žiau ši­lu­mos rei­kės ga­min­ti dėl to, kad ma­žiau ši­lu­mos rei­kės re­no­vuo­tų na­mų gy­ven­to­jams? Gal ir to ga­lin­go ka­ti­lo sta­ty­ti ne­be­rei­kia?“, – už­klau­sė P. Pie­kaus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ro­mas Re­mė­za.
P. Pie­kus in­for­ma­vo, kad per pas­ku­ti­niuo­sius pen­ke­rius me­tus ši­lu­mos po­rei­kis su­ma­žė­jo 10 tūks­tan­čių me­ga­va­tų, ta­čiau tam esą dau­giau įta­kos tu­rė­jo ne pa­sta­tų re­no­va­ci­ja, o kli­ma­to at­ši­li­mas.
Dis­ku­si­jos dėl Plun­gės ši­lu­mos tin­klų in­ves­ti­ci­jų pla­no per­si­kels į ar­ti­miau­sią Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama