Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Ne­ply­nie­ji pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai bei jų pa­rin­ki­mas

Ne­ply­nie­ji pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai bei jų pa­rin­ki­mas

Lie­tu­vo­je dau­gu­ma pri­va­čių miš­ko val­dų ne­di­dės, pa­pras­tai iki 3 ha, to­dėl daž­nai ma­žų miš­ko val­dų sa­vi­nin­kams iš­ky­la klau­si­mų, kaip tei­sin­gai ir eko­no­miš­kai nau­din­gai juo­se ūki­nin­kau­ti. Ži­no­ma, pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams vi­sa­da į pa­gal­bą at­ei­na spe­cia­lis­tai, ruo­šian­tys miš­kot­var­kos pro­jek­tą, ta­čiau ir pats sa­vi­nin­kas tu­rė­tų su­pras­ti, ko­dėl pa­ren­ka­mi bū­tent to­kie, o ne ki­to­kie pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai. Tai­gi su­si­pa­žin­ki­me, ka­da ir ko­kius kir­ti­mus rei­kia ir ga­li­ma pro­jek­tuo­ti.

Pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai. Pa­grin­di­niais miš­ko kir­ti­mais ker­ta­mi bran­dūs me­dy­nai. Jais sie­kia­ma pa­nau­do­ti me­die­ną ir su­da­ry­ti są­ly­gas nau­jiems me­dy­nams at­kur­ti. Vyk­dant šiuos kir­ti­mus, tu­ri bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos ra­cio­na­liai ir ne­per­trau­kia­mai nau­do­ti miš­ko iš­tek­lius, sau­go­ti bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę bei už­tik­rin­ti ap­lin­ko­sau­gi­nes ir rek­re­a­ci­nes funk­ci­jas. Pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai at­lie­ka­mi me­dy­nuo­se, pa­sie­ku­siuo­se mi­ni­ma­lų kir­ti­mo am­žių. Mi­ni­ma­lus kir­ti­mų am­žius pri­klau­so nuo me­džių rū­šies ir miš­kų gru­pės, pvz., pa­pras­to­ji pu­šis II miš­kų gru­pės miš­kuo­se ker­ta­ma 171 me­tų, o IVA – pa­sie­ku­si 101 me­tų am­žių.
Pri­va­čiuo­se miš­kuo­se III–IVA gru­pių miš­kuo­se gry­nų­jų bal­talks­nio, dre­bu­lės, gluos­nio me­dy­nų ar miš­rių me­dy­nų, kur bal­talks­niai, dre­bu­lės ir gluos­niai su­da­ro 76 proc., kir­ti­mo am­žius ne­ri­bo­ja­mas.
Pa­grin­di­nių kir­ti­mų pa­rin­ki­mo bū­das iš es­mės pri­klau­so nuo gam­ti­nių, ge­og­ra­fi­nių ir eko­no­mi­nių są­ly­gų, miš­kų gru­pės, miš­ki­nin­kys­tės ly­gio. Vi­sais at­ve­jais įver­ti­na­mos au­ga­vie­tės są­ly­gos, me­dy­nų cha­rak­te­ris­ti­ka, miš­kų at­kū­ri­mo bū­das, au­ga­lų jaut­ru­mas ap­lin­kos fak­to­riams, sie­kia­ma iš­sau­go­ti bio­į­vai­ro­vę. Vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­te bū­na nu­ma­ty­tas kiek­vie­no bran­daus me­dy­no pa­grin­di­nių kir­ti­mų bū­das, in­ten­sy­vu­mas bei kir­ti­mo ei­liš­ku­mas.
At­ve­ji­niai pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai
Lie­tu­vo­je tai­ko­mi pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai bū­na ply­nie­ji ir ne­ply­nie­ji. Ne­ply­nie­ji pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai dar skirs­to­mi į at­ve­ji­nius ir at­ran­ki­nius. Kiek­vie­nam bran­džiam me­dy­nui kir­ti­mo bū­das nu­sta­to­mas at­si­žvel­giant į miš­kų gru­pę, au­ga­vie­tę, me­dy­no su­dė­tį bei tiks­li­nių me­džių rū­šių po­miš­kio kie­kį.
At­ve­ji­nis pa­grin­di­nis miš­ko kir­ti­mas – pa­grin­di­nis miš­ko kir­ti­mas, kai bran­dus me­dy­nas iš­ker­ta­mas per ke­lis kar­tus kas 5 ar dau­giau me­tų. Jų me­tu bran­dus me­dy­nas iš­ker­ta­mas da­li­mis (per 2–3 ir dau­giau at­ve­jų) per 10–20 me­tų, kar­tu su­for­muo­jant nau­jos kar­tos miš­ką. Šį kir­ti­mo bū­dą są­ly­go­ja me­dy­no rū­ši­nė su­dė­tis, per­spek­ty­vaus po­miš­kio kie­kis, an­tro ar­do bu­vi­mas. At­ve­ji­niais kir­ti­mais ska­ti­na­mas sa­vai­mi­nis miš­ko žė­li­mas bei su­trum­pi­na­mas me­dy­no iš­au­gi­ni­mo lai­kas. Ker­tant ke­liais at­ve­jais, il­ges­nį lai­ką gau­na­ma me­die­na, for­muo­ja­si na­tū­ra­lūs, ati­tin­kan­tys au­ga­vie­tę me­dy­nai, iš­sau­go­ma bio­į­vai­ro­vė.
At­ve­ji­niais kir­ti­mais daž­niau ker­ta­mi di­de­lio skal­su­mo, na­šūs, tu­rin­tys per­spek­ty­vų po­miš­kį ar an­trą ar­dą me­dy­nai. At­ve­ji­nio kir­ti­mo truk­mė ir at­ve­jų skai­čius pri­klau­so nuo me­dy­nų rū­ši­nės su­dė­ties, jų struk­tū­ros, at­spa­ru­mo vė­jams, po­miš­kio kie­kio bei au­ga­vie­tės są­ly­gų.
Tai­ko­mi ti­piš­ki, su­pap­ras­tin­ti, gru­pi­niai ir il­ga­lai­kiai at­ve­ji­niai kir­ti­mai. Ti­piš­ki at­ve­ji­niai kir­ti­mai vyk­do­mi me­dy­nuo­se, ku­riuo­se nė­ra rei­kia­mo po­miš­kio kie­kio ir sie­kia­ma at­kur­ti miš­ką žė­li­niais. To­kie me­dy­nai iš­ker­ta­mi per 3–4 at­ve­jus.
Su­pap­ras­tin­ti at­ve­ji­niai kir­ti­mai vyk­do­mi me­dy­nuo­se, tu­rin­čiuo­se rei­kia­mą tiks­li­nių rū­šių po­miš­kio kie­kį. Šiais kir­ti­mais per 2 at­ve­jus taip pat ker­ta­mi me­dy­nai, ku­riuo­se nė­ra nei po­miš­kio nei ant­ro­jo ar­do, ta­čiau su­da­ro­mos są­ly­gos sa­vai­mi­nu­kų su­si­for­ma­vi­mui. Il­ga­lai­kiai at­ve­ji­niai kir­ti­mai vyk­do­mi miš­riuo­se, 0,8 ir di­des­nio skal­su­mo įvai­ria­am­žiuo­se me­dy­nuo­se. Šiais kir­ti­mais me­dy­nai iš­ker­ta­mi per il­ges­nį nei 20 m lai­ko­tar­pį.
Gru­pi­niai at­ve­ji­niai kir­ti­mai tai­ko­mi III–IV gr. me­dy­nuo­se su gru­pė­mis su­si­for­ma­vu­siu po­miš­kiu, bei II gr. me­dy­nuo­se be po­miš­kio.
Ben­drai at­ve­ji­niai miš­ko kir­ti­mai tu­ri bū­ti tai­ko­mi to­kiuo­se me­dy­nuo­se, ku­riuo­se yra rei­kia­mas tiks­li­nių me­džių rū­šių po­miš­kio kie­kis (pvz., pa­pras­to­sios pu­šies iki 1 met­ro aukš­čio 8000 vnt./ha); kai juo­se yra per­spek­ty­vus ne ma­žes­nio kaip 0,4 skal­su­mo tiks­li­nių rū­šių ant­ra­sis ar­das; kai na­tū­ra­laus drėg­nu­mo (N) ir lai­ki­nai už­mir­ku­sio­se (L) au­ga­vie­tė­se au­gan­čių ber­žy­nų, dre­bu­ly­nų, bal­talks­ny­nų ir eg­ly­nų me­dy­nų (skal­su­mas 0,8 ir dau­giau) su­dė­ty­je yra tiks­li­nių me­džių rū­šių, mi­ni­ma­lų kir­ti­mo am­žių pa­siek­sian­čių po 20 me­tų. Ar­ba kai me­dy­nas su­si­de­da iš la­bai skir­tin­go kir­ti­mo am­žiaus me­džių rū­šių.
At­ve­ji­niai kir­ti­mai ga­li bū­ti at­lie­ka­mi to­ly­giai vi­sa­me plo­te ar tai­ko­mi gru­pi­niai-liz­di­niai kir­ti­mai. Gru­pi­niai-liz­di­niai at­ve­ji­niai kir­ti­mai tai­ky­ti­ni me­dy­nuo­se, ku­riuo­se ne­to­ly­giai iš­si­dės­tęs po­miš­kis. Tai­kant 3 at­ve­jų kir­ti­mus, vie­nu at­ve­ju iš­ker­ta­ma 30–40 proc., o 2 at­ve­jų – 40–50 proc. me­dy­no tū­rio. At­ve­ji­niai kir­ti­mai ska­ti­na bio­į­vai­ro­vės gau­su­mą bei pa­de­da su­for­muo­ti na­tū­ra­lų miš­ką.
At­ran­ki­niai pa­grin­di­niai miš­ko kir­ti­mai
Dar vie­nas ne­ply­nų­jų kir­ti­mų bū­das yra at­ran­ki­nis pa­grin­di­nis miš­ko kir­ti­mas – jo me­tu iš­ker­ta­ma da­lis tam tik­ro am­žiaus, ko­ky­bės, mat­me­nų ar būk­lės me­dy­no me­džių, sie­kiant iš­lai­ky­ti ar­ba su­kur­ti įvai­ria­am­žį me­dy­ną.
At­ran­ki­niams kir­ti­mams bū­din­ga tai, kad me­dy­nuo­se iš­ker­ta­mi tik tam tik­ri me­džiai ar jų gru­pės. Jie tai­ko­mi įvai­ria­am­žiuo­se, ypa­tin­gos ap­sau­gos ir ri­bo­to miš­ko nau­do­ji­mo me­dy­nuo­se, daž­niau­siai II gru­pės miš­kuo­se.
At­ran­ki­niai kir­ti­mai ski­ria­mi į gru­pi­nius ir lais­vuo­sius. Lais­vie­ji at­ran­ki­niai kir­ti­mai pa­pras­tai tai­ky­ti­ni įvai­ria­am­žiuo­se me­dy­nuo­se. Jie kar­to­ja­mi kas 10–15 m., kiek­vie­ną kar­tą iš­ker­tant 15–20 proc. vi­so tū­rio. Šių kir­ti­mų me­tu pe­ri­odiš­kai iš­ker­ta­mi bran­dūs, ma­žo prie­au­gio, ne­per­spek­ty­vūs, ne­pa­gei­dau­ti­nų rū­šių me­džiai. To­kie kir­ti­mai pa­de­da iš­sau­go­ti miš­kų funk­ci­nę pa­skir­tį, jų ap­sau­gi­nes ir rek­re­a­ci­nes sa­vy­bes.
Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės iš­sau­go­ji­mas
Miš­ko kir­ti­mų tai­syk­lė­se bio­lo­gi­nei įvai­ro­vei iš­sau­go­ti nu­ma­ty­ti rei­ka­la­vi­mai: II–IVA miš­kų gru­pių miš­kuo­se, ker­tant di­des­nes kaip 1 ha ne­ply­nų­jų pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų bir­žes, jo­se pri­va­lo­ma pa­lik­ti ne ma­žiau kaip 7 gy­vus me­džius 1 ha (iš ku­rių ne ma­žiau kaip 3 bū­tų se­nes­ni ar­ba sto­res­ni ne­gu vi­du­ti­niai me­džiai me­dy­ne) ir ne ma­žiau kaip 3 ne­gy­vus sto­res­nio kaip 20 cm sker­smens 1,3 m aukš­ty­je me­džius 1 ha (jei­gu to­kių me­džių nė­ra, rei­kia pa­lik­ti ati­tin­ka­mą kie­kį stuob­rių). Jei­gu bir­žė yra 0,5–1 ha dy­džio, pri­va­lo­ma pa­lik­ti ne ma­žiau kaip 3 gy­vus me­džius (iš ku­rių ne ma­žiau kaip 2 bū­tų se­nes­ni ar­ba sto­res­ni me­džiai ne­gu vi­du­ti­niai me­džiai me­dy­ne) ir ne ma­žiau kaip 2 ne­gy­vus sto­res­nio kaip 20 cm sker­smens 1,3 m aukš­ty­je me­džius (jei­gu to­kių me­džių nė­ra, rei­kia pa­lik­ti ati­tin­ka­mą kie­kį stuob­rių). Bio­lo­gi­nei įvai­ro­vei svar­būs me­džiai kir­ta­vie­tė­se pa­lie­ka­mi su­ir­ti.
Pa­grin­di­nis ne­ply­nų­jų pa­grin­di­nių kir­ti­mų tiks­las yra su­da­ry­ti są­ly­gas sa­vai­mi­niam miš­ko at­si­kū­ri­mui. Sa­vai­mi­nės kil­mės me­dy­nai for­muo­ja­si įvai­ria­am­žiai, ke­lių ar­dų, įvai­ria­rū­šiai. Jie yra at­spa­res­ni li­goms, ken­kė­jams ir gam­tos sti­chi­joms, juo­se žy­miai gau­ses­nė bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė. Tai­gi, sie­kiant dar­niai ūki­nin­kau­ti miš­ke, ver­ta pro­jek­tuo­ti ne­ply­nuo­sius kir­ti­mus.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama