Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės kle­bo­nui: „Gal rei­kė­jo pa­si­tar­ti su mu­mis?!“

Ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės kle­bo­nui: „Gal rei­kė­jo pa­si­tar­ti su mu­mis?!“

Jau ra­šė­me, jog ba­lan­džio mė­ne­sį So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų są­ra­šą pa­gal prie­mo­nę „So­cia­li­nių pa­slau­gų in­fra­struk­tū­ros plėt­ra“. Į lai­min­gų­jų są­ra­šą pa­kliu­vo ir pro­jek­tas „So­cia­li­nių pa­slau­gų ne­įga­lie­siems plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“, ku­rį su part­ne­re (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja) vyk­dys Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­ja. Kal­ba ei­na apie pa­ra­pi­jos na­mus prie baž­ny­čios, ku­riuos re­konst­ra­vus už 250 tūkst. eu­rų, pla­nuo­ja­ma įkur­ti die­nos cen­trą ne­įga­lie­siems. Apie tai ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je iš­gir­du­sios ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės kle­bo­no Ju­liaus Meš­kaus­ko ge­riems dar­bams plo­ti nė ne­ke­ti­no – prie­šin­gai, ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų, jog, prieš ra­šant pro­jek­tą, rei­kė­jo pa­si­tar­ti su jo­mis ir gar­siai svars­tė, jog už vi­so to kaž­kas sly­pi!

Mi­nė­ta­me ko­mi­te­te klau­si­mą dėl ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų dis­lo­ka­ci­jos per­spek­ty­vos pra­dė­ju­si So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė pri­mi­nė, jog pa­grin­di­nė ne­įga­lių­jų būs­ti­nė yra Vy­tau­to g. 9, tik ak­lie­ji ir sil­pna­re­giai ren­ka­si Van­den­tie­kio gat­vė­je esan­čia­me pa­sta­te. Ta­čiau pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je ne­įga­lių­jų veik­lai ne­pri­tai­ky­tos, tad jau ne vie­ne­rius me­tus dai­ro­ma­si ki­tos vie­tos. Ir štai to­kia ga­li­my­bė „švie­čia­si“ – pa­ra­pi­jos na­mų re­konst­ra­vi­mui lė­šos skir­tos, tad čia ir bus ga­li­ma įkur­ti nau­ją die­nos cen­trą ne­įga­lie­siems!
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs de­ka­nas J. Meš­kaus­kas pa­sa­ko­jo ir ek­ra­ne ro­dė, kaip po re­konst­ruk­ci­jos pa­si­keis pa­ra­pi­jos na­mai, koks bus pa­tal­pų iš­dės­ty­mas. Ta­čiau ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės jau po pir­mų sa­ki­nių ėmė pik­tin­tis apie tai gir­din­čios pir­mą kar­tą ir, aki­vaiz­du, bu­vo la­bai ne­pa­ten­kin­tos.

Pro­jek­tas, pa­sak kle­bo­no, tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2018 m. gruo­džio. Iš gau­tų pi­ni­gų bus įreng­tas co­ko­li­nis apie 300 kv. m aukš­tas (įei­nant iš kie­mo pu­sės). Ki­tiems aukš­tams pinigų ne­už­teks, bet ža­da­ma ieš­ko­ti lė­šų iš ki­tų šal­ti­nių. Pa­tal­pos bus pri­tai­ky­tos ne­įga­lie­siems. Tie­sa, pro­jek­tas skir­tas tik žmo­nėms su fi­zi­ne ne­ga­lia. Ki­taip, tei­si­no­si J. Meš­kaus­kas, jie ne­bū­tų ga­vę fi­nan­sa­vi­mo. Nu­ma­ty­ta įreng­ti tris di­de­les sa­les, vir­tu­vę, tu­a­le­tus, san­dė­liu­kus...
Ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pir­mi­nin­kės to­kiu pa­tal­pų iš­dės­ty­mu la­bai pa­si­pik­ti­no. Vie­na per ki­tą kle­bo­nui aiš­ki­no, jog kiek­vie­nai drau­gi­jai bū­ti­nos at­ski­ros pa­tal­pos, kiek­vie­na tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką, rei­kia pri­va­tu­mo! Di­de­lė sa­lė – ge­rai, bet ren­gi­niams už­ten­ka vie­nos, kam rei­kia tri­jų? Ne­įga­lie­siems no­ri­si su­si­rink­ti ir ben­drau­ti sa­vo ra­te­ly­je, o ne vi­siems kar­tu kaž­ku­rio­je sa­lė­je! Ir kur pa­si­dė­ti kom­piu­te­rius, do­ku­men­tus, įvai­rius daik­tus? Vi­siems į krū­vą? „Mes no­ri­me ma­žes­nių, at­ski­rų pa­tal­pų!“ – emo­cin­gai dės­tė ne­įga­lių­jų at­sto­vės.
Ki­ti po­sė­džiau­to­jai ėmė svars­ty­ti, gal­būt ku­rią di­des­nę sa­lę bū­tų ga­li­ma at­skir­ti stik­li­nė­mis per­tva­ro­mis... Ta­čiau J. Meš­kaus­kas aiš­ki­no, jog Plun­gė­je „tų ki­še­nių“ ir taip yra daug, o čia būsiančios nor­ma­lios pa­tal­pos! Taip, kad kiek­vie­na drau­gi­ja tu­rė­tų tik sa­vo kam­pą, – ne­bus! Bus su­sta­ty­ti sta­lai, kė­dės, spin­tos – tuo nau­do­sis vi­si ne­įga­lie­ji! Be to, kaip svars­tė kle­bo­nas, vie­nu me­tu vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos grei­čiau­siai ir ne­tilps...
De­ka­nui jo su­ma­ny­mai gal ir at­ro­dė ge­ri, ta­čiau mo­te­rys iš ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų vi­sai ne­si­džiau­gė, tik reiš­kė prie­kaiš­tus ir kė­lė vis dau­giau klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, o kur dė­sis su­tri­ku­sios psi­chi­kos ne­įga­lie­ji? Ar tos trys sa­lės bus skir­tos tik ren­gi­niams, ar kas­die­nei drau­gi­jų veik­lai? Kiek kai­nuos iš­lai­ky­mas ir ar Sa­vi­val­dy­bė bus pa­jė­gi pa­tal­pas iš­lai­ky­ti? „Jūs tur­būt ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kas yra ne­įga­lus žmo­gus! Prieš da­ry­da­mi ką nors dėl ne­įga­lių­jų, ne­da­ry­ki­te nie­ko be ne­įga­lių­jų! Pa­ra­šė­te ir pa­tei­kė­te pro­jek­tą be mū­sų! Kle­bo­ne, tu­rė­jo­te su­si­kvies­ti mus, pa­si­tar­ti, pa­klaus­ti, ko mums rei­kia! Už vi­so to kaž­kas sly­pi!“ – griež­tai kal­bė­jo su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­jos „Plun­gės Vil­tis“ pir­mi­nin­kė Ro­mu­al­da Šim­ku­vie­nė.
Jau po po­sė­džio ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės bu­vo taip su­py­ku­sios, kad ge­gu­žės 23 die­ną nu­ta­rė or­ga­ni­zuo­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ir ži­niask­lai­dos at­sto­vams dar ne tiek pa­sa­ky­ti!

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama