Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Mo­ki­nių ma­žė­ji­mas: vie­no­je pa­grin­di­nė­je pra­šo­ma leis­ti baig­ti 10 kla­sių, „kris“ mo­kyk­los Did­vy­čiuo­se ir Žlibinuose

Mo­ki­nių ma­žė­ji­mas: vie­no­je pa­grin­di­nė­je pra­šo­ma leis­ti baig­ti 10 kla­sių, „kris“ mo­kyk­los Did­vy­čiuo­se ir Žlibinuose

Jau pa­va­sa­rį pra­de­da­mi skai­čiuo­ti mo­ki­niai at­ei­nan­tiems moks­lo me­tams. Šį ru­de­nį į mū­sų mo­kyk­las at­eis maž­daug dar dviem šim­tais ma­žiau vai­kų nei 2016-ųjų rug­sė­jį. Ne­be­bus mo­ki­nu­kų Did­vy­čiuo­se ir Žlibinuose, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė mo­kyk­la tu­rė­tų tap­ti pro­gim­na­zi­ja, be vy­res­nių­jų (9 ir 10 kla­sių). Tie­sa, da­bar­ti­niai de­vin­to­kai čia vis dar pra­šo­si į de­šim­tą kla­sę. Be­je, ru­de­nį šio­je mo­kyk­lo­je ne­bus ir šeš­to­kų. Ne­aiš­ku ir su Pla­te­lių gim­na­zi­ja – svars­to­ma, jog ga­li tek­ti da­ry­ti jung­ti­nę penk­to­kų ir sep­tin­to­kų kla­sę, mat jo­se la­bai ma­žai vai­kų. „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė­je taip pat ne­be­kom­plek­tuo­ja­ma de­vin­to­kų kla­sė, nes ši mo­kyk­la ruo­šia­si pro­gim­na­zi­ja tap­ti ki­tą­met. Apie pla­nuo­ja­mą mo­ki­nių skai­čių ir kla­sių kom­plek­tus kal­bė­ta ko­vo 20 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Kaip sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė, jau pla­nuo­ja­mas pa­si­ruo­ši­mas 2017-ųjų moks­lo me­tams, tad su tuo su­si­ję ir tei­kia­mi pro­jek­tai.
Pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2016 me­tų gruo­dį pa­tvir­tin­tą mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­ną iki šio ru­dens di­des­ni po­ky­čiai pa­lies dvi mo­kyk­las: Did­vy­čių ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio bei pradinį skyrių Žlibinuose. Pir­mo­ji iš mo­kyk­los-dar­že­lio taps dau­gia­funk­ci­niu cen­tru, pa­tal­po­se įsi­kurs bib­lio­te­ka, me­di­ci­nos punk­tas, ben­druo­me­nė. Pra­di­nu­kai čia ne­be­si­mo­kys, ta­čiau pla­nuo­ja­ma pa­lik­ti iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pę.
Plun­gės Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė mo­kyk­la jau šį ru­de­nį tu­rė­tų tap­ti pro­gim­na­zi­ja, be 9 ir 10 kla­sių. Ta­čiau, kaip sa­kė V. Po­ciu­tė, da­bar­ti­niai de­vin­to­kai, ku­rių yra 19, pra­šo leis­ti čia baig­ti de­šim­tą kla­sę. Esą vai­kai la­bai pri­pra­tę, be to, ke­le­tas yra iš vai­kų glo­bos na­mų, tad per­ėji­mas į ki­tas mo­kyk­las jiems „bū­tų skaus­min­gas“. Pa­va­duo­to­jos tei­gi­mu, to­kiu at­ve­ju rei­kia keis­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą, t. y., kad mo­kyk­la pro­gim­na­zi­ja tap­tų ne 2017, o 2018 me­tų ru­de­nį. Po­sė­džiau­to­jai sa­kė su­pran­tan­tys mo­ki­nių ne­ri­mą, ta­čiau „tech­niš­kai“ iš­lai­ky­ti mo­kyk­lą kaip pa­grin­di­nę esąs ga­na su­dė­tin­gas pro­ce­sas, tek­tų „su­griau­ti“ pla­ną... Ga­lop su­tar­ta, kad vis­gi bus pa­ruoš­ti du va­rian­tai, o le­mia­mą žo­dį pa­sa­kys Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Kaip mi­nė­ta, šio­je mo­kyk­lo­je ru­de­nį ne­be­bus šeš­to­kų. Jei ne­liks ir de­šim­to­kų, mo­ki­nių skai­čius iš da­bar esan­čių 214-os su­ma­žės iki 156.
Nuo rug­sė­jo ne­bus kom­plek­tuo­ja­ma 9 kla­sė „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, nes ši įstai­ga iki 2018 m. rug­pjū­čio 31 d. bus per­tvar­ky­ta į Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ją. Ne­liks pra­di­nių kla­sių Se­na­mies­čio mo­kyk­los Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus sky­riu­je, nes nuo rug­sė­jo 1 d. šis sky­rius iš­vis lik­vi­duo­ja­mas. Dabar čia jungtinėje klasėje mokosi 11 vaikų, rudenį nebebus nė 10-ies, tad mokinukai bus vežiojami į Senamiesčio mokyklą. Kan­tau­čiuo­se vie­no­je jung­ti­nė­je kla­sė­je mo­ky­sis du ant­ro­kai, ke­tu­ri tre­čio­kai ir sep­ty­ni ket­vir­to­kai. Čia iš­vis ne­bus pir­mo­kų kla­sės – ke­li vie­ti­niai vai­kai bus ve­žio­ja­mi mo­ky­tis į Se­na­mie­čio mo­kyk­lą. Kan­tau­čiuo­se mo­ki­nių iš 41 su­ma­žės iki 35.
Pla­te­lių gim­na­zi­jos at­žvil­giu taip pat rei­kės pri­im­ti tam tik­rą spren­di­mą. Čia iš 163 mo­ki­nių liks 156. Kaip sa­kė pa­va­duo­to­ja, tur­būt teks su­jung­ti penk­to­kų ir sep­tin­to­kų kla­ses į vie­ną jung­ti­nę, nes to­se kla­sė­se nu­ma­to­ma tik po 8 mo­ki­nius. Ki­ta ver­tus, jung­ti­nė kla­sė nie­ko ge­ro ne­reiš­kia, vai­kai to­kio­je kla­sė­je mo­ky­tis ne­no­ri ir daž­niau­siai va­žiuo­ja į ki­tą mo­kyk­lą, tad gim­na­zi­jai grės­tų „griū­tis“. Po­sė­džiau­to­jai bu­vo lin­kę pri­tar­ti iš­im­čiai, kad Pla­te­liuo­se mi­nė­to­se kla­sė­se mo­ky­tų­si po 8 vai­kus, nors mi­ni­ma­lus rei­ka­la­vi­mas yra 10 mo­ki­nių. Kaip vis­kas pa­si­baigs, vėl­gi pa­sa­kys Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.
Ma­žė­ja mo­ki­nių ir ki­to­se mo­kyk­lo­se: „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je – nuo 605 iki 542; Al­sė­džiuo­se – nuo 270 iki 256; Ku­lių gim­na­zi­jo­je – nuo 197 iki 190, Sta­ne­lių mo­kyk­lo­je – nuo 47 iki 38. Bus ir pa­gau­sė­ji­mo: Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ti­ki­ma­si ke­tu­riais mo­ki­niais dau­giau (nuo 201 iki 205), „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – pen­kio­li­ka dau­giau (nuo 907 iki 922); Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je – dau­giau nei tris­de­šimt (nuo 826 iki 862); Ša­tei­kiuo­se – tri­mis dau­giau (nuo 118 iki 121), Stal­gė­nuo­se – vie­nu dau­giau (nuo 46 iki 47) ir t. t.
Pa­sak V. Po­ciu­tės, 2017 me­tų rug­sė­jo 1 die­ną mo­ki­nių į kla­ses at­eis maž­daug dviem šim­tais ma­žiau nei per­nai — pla­nuo­ja­mas mo­ki­nių skai­čius yra 4086, t. y. 194-iais ma­žiau. Kla­sių kom­plek­tų nu­ma­to­ma tu­rė­ti 202, t. y. 9 kom­plek­tais ma­žiau. Pir­mo­kų tu­rė­tų bū­ti la­bai pa­na­šiai, kaip ir per­nai – 336, tai­gi tik vie­nu ma­žiau. Ži­no­ma, jei mū­sų šei­mos su sa­vo at­ža­lo­mis emig­ruos, skai­čiai bus ki­to­kie.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama