Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Mo­kes­čių leng­va­tos už su­kur­tas dar­bo vie­tas bus tai­ko­mos ir ūki­nin­kams

Mo­kes­čių leng­va­tos už su­kur­tas dar­bo vie­tas bus tai­ko­mos ir ūki­nin­kams

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė, kad tai­kys mo­kes­čių leng­va­tas už nau­jai su­kur­tas dar­bo vie­tas ne tik ver­slo sub­jek­tams, bet ir ra­jo­no ūki­nin­kams.

Mo­kes­čių leng­va­tos tei­kia­mos Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to są­skai­ta. Pra­šy­to­jams Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ga­li teik­ti šių mo­kes­čių leng­va­tas: že­mės mo­kes­čio (su­ma­žin­ti mo­kes­čio dy­dį ar­ba vi­sai nuo jo at­leis­ti), nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę mo­kes­čio (su­ma­žin­ti mo­kes­čio dy­dį ar­ba vi­sai nuo jo at­leis­ti), ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio (su­ma­žin­ti mo­kes­čio dy­dį ar­ba vi­sai nuo jo at­leis­ti).
Dėl mo­kes­čių leng­va­tų su­tei­ki­mo pra­šy­mus ga­li teik­ti sub­jek­tai, tu­rin­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ap­mo­kes­ti­na­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiu, nuo­sa­vos že­mės skly­pus ar nuo­mo­jan­tys vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, su są­ly­ga, jei nė­ra ban­kru­tuo­jan­tys, lik­vi­duo­ja­mi ar vyk­dan­tys re­struk­tū­ri­za­ci­ją, ne­tu­ri mo­kes­čių (dels­pi­ni­gių) įsi­sko­li­ni­mų Sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės biu­dže­tui už pra­ėju­sius me­tus.
Leng­va­tos bus tai­ko­mos ūki­nin­kams, įstei­gusiems dar­bo vie­tas jau įsi­ga­lio­jus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mui, t. y. po ge­gu­žės 31 die­nos.
Pra­šy­mus leng­va­toms gau­ti rei­kės teik­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, kar­tu pri­de­dant apie nau­jai įsteig­tas ir vie­ne­rius me­tus iš­lai­ky­tas dar­bo vie­tas su­de­rin­tą pa­žy­mą su Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos Ma­žei­kių sky­riaus Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus Plun­gės po­sky­riu bei Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­du (ši pa­žy­ma tu­ri bū­ti iš­duo­ta ne anks­čiau kaip li­kus 30 ka­len­do­ri­nių die­nų iki pra­šy­mo pa­tei­ki­mo da­tos). Pra­šant leng­va­tų, rei­kės pa­teik­ti ir že­mės, vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to de­kla­ra­ci­jų ko­pi­jas (pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio mo­kes­čio leng­va­tos pra­šo­ma).
Pri­min­si­me, jog Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je že­mės, že­mės nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių su­ma ga­li bū­ti ma­ži­na­ma la­bai ma­žoms įmo­nėms už vie­ną įsteig­tą dar­bo vie­tą po 300 eu­rų, ma­žoms įmo­nėms – po 150 eu­rų, vi­du­ti­nėms įmo­nėms – po 100 eu­rų.
Ūki­nin­kams už vie­ną įsteig­tą ir me­tus iš­lai­ky­tą dar­bo vie­tą bus tai­ko­ma 150 eu­rų leng­va­ta.
Kiek­vie­ną gau­tą pra­šy­mą pa­tik­rins Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­rius, ku­rio spe­cia­lis­tai, va­do­vau­da­mie­si gau­tais do­ku­men­tais, rengs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus dėl mo­kes­čių leng­va­tų su­tei­ki­mo. Spren­di­mai dėl mo­kes­čių leng­va­tų su­tei­ki­mo bus iš­siun­čia­mi pa­reiš­kė­jui ir Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama