Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja: ei­les pa­likite po­ezi­jai ir de­kla­ra­ci­jas teik­ite in­ter­ne­tu

Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja: ei­les pa­likite po­ezi­jai ir de­kla­ra­ci­jas teik­ite in­ter­ne­tu

Ga­na po­etiš­ku šū­kiu – „Ei­les pa­li­ki­te po­ezi­jai – pa­ja­mas ir tur­tą de­kla­ruo­ki­te in­ter­ne­tu“ – ko­vo 15 die­ną Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė de­kla­ra­vi­mo star­tą. Apie de­kla­ra­vi­mo prie­vo­lę, nau­jo­ves ir įdo­mią sta­tis­ti­ką ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams tre­čia­die­nį kal­bė­jo Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Plun­gės po­sky­rio ve­dė­ja Vai­da Ka­zo­nie­nė.

Nors de­kla­ra­ci­jų tei­ki­mas tik pra­si­dė­jo, ta­čiau jau pa­čią pir­mą die­ną ins­pek­ci­jos ko­ri­do­riu­je nu­si­drie­kė ei­lės. Žmo­nėms vis dar rei­kia pa­gal­bos, da­lis gy­ven­to­jų ne­si­ryž­ta pa­tys teik­ti de­kla­ra­ci­jas. „Bū­tų la­bai ge­rai, kad vi­si de­kla­ruo­tų in­ter­ne­tu, bet jei su­dė­tin­ga – pa­dė­si­me. Tam dirbs ke­tu­ri ka­bi­ne­tai“, – sa­kė ve­dė­ja. Taip pat už­si­mi­nė, kad po­pie­ri­nių de­kla­ra­ci­jų jau be­veik ne­be­pa­si­tai­ko, vis­kas vyks­ta in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je.
VMI skai­čiuo­ja, kad net 1,8 mln. gy­ven­to­jų nau­do­ja­si ga­li­my­be de­kla­ra­ci­jas pa­teik­ti in­ter­ne­tu elek­tro­ni­nė­je de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je (EDS). Be­je, tai pa­da­ry­ti ga­li­ma nau­do­jan­tis pro­gra­mė­le ir iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se.
Per ke­lias pir­mą­sias va­lan­das Plun­gė­je bu­vo pa­teik­tos 125 pa­ja­mų ir 38 tur­to de­kla­ra­ci­jos, taip pat – 41 pra­šy­mas per­ves­ti su­mo­kė­to GPM (gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio) da­lį, t. y. va­di­na­muo­sius du pro­cen­tus, pa­ra­mos ga­vė­jams. Nau­jo­vė – šie­met du pro­cen­tus ga­li­ma skir­ti ir me­no kū­rė­jams, ku­riems Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja yra su­tei­ku­si me­no kū­rė­jo sta­tu­są.
Kal­bant apie de­kla­ra­vi­mo nau­jo­ves – jų šie­met ne­daug. Vie­na jų – pa­tei­kęs pa­ja­mų de­kla­ra­ci­ją, gy­ven­to­jas gaus de­ta­les­nę in­for­ma­ci­ją apie de­kla­ruo­tų duo­me­nų nag­ri­nė­ji­mo ei­gą, elek­tro­ni­nė­je de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je ga­lės ste­bė­ti bū­se­nas, ma­tys, ar rei­kia ką pa­tik­sin­ti. Taip pat bus pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie de­kla­ruo­tos pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kos grą­ži­ni­mą.
Pir­mą kar­tą šie­met VMI sve­tai­nė­je pa­skelb­ta Me­ti­nio ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio ir Me­ti­nio pa­pil­do­mo ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio skai­čiuok­lė (2012–2016 m.), ku­ri ak­tu­a­li gy­ven­to­jams, ku­rie dir­bo ne vi­sus me­tus ir ga­li su­si­grą­žin­ti da­lį GPM dėl pri­tai­ky­to per di­de­lio NPD. Ši skai­čiuok­lė ypač ak­tu­a­li stu­den­tams ir moks­lei­viams, dir­bu­siems ke­le­tą mė­ne­sių, pvz. va­sa­ros atos­to­gų me­tu. Net ne­teik­da­mi de­kla­ra­ci­jos, jie ga­li pa­si­tik­rin­ti, ko­kia su­ma grįž­tų į jų są­skai­tas.
VMI į elek­tro­ni­nę de­kla­ra­vi­mo sis­te­mą įkė­lė 1,5 mln. pre­li­mi­na­rių­jų pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jų, iš ku­rių di­dži­ą­ją da­lį, jei de­kla­ra­ci­jos tiks­lios, gy­ven­to­jai ga­li pa­teik­ti ke­liais myg­tu­kų pa­spau­di­mais. Duo­me­nis VMI yra ga­vu­si ir iš sko­li­ni­mo­si plat­for­mų apie gau­tas pa­lū­ka­nas, vis­kas su­kel­ta į de­kla­ra­ci­jas.
Per­nai pa­teik­ti de­kla­ra­ci­jas pri­va­lė­jo 672 tūkst. gy­ven­to­jų. Dau­giau­sia gy­ven­to­jų pa­teik­ti pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas pri­va­lo dėl vyk­dy­tos in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­gal pa­žy­mą ar­ba ver­slo liu­di­ji­mą, gau­tų tur­to nuo­mos, par­da­vi­mo pa­ja­mų. Svar­bu ži­no­ti, kad par­duo­dant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, to­kia prie­vo­lė ky­la ne­iš­lai­kius tur­to nuo­sa­vy­bė­je 10 me­tų, au­to­mo­bi­lio – 3 me­tus.
Taip pat pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas už pra­ėju­sius me­tus tei­kia tie gy­ven­to­jai, ku­rie no­ri pa­si­nau­do­ti GPM leng­va­to­mis ir su­si­grą­žin­ti da­lį su­mo­kė­tų mo­kes­čių: jei ne­pa­si­nau­do­jo vi­su me­ti­niu ne­ap­mo­kes­ti­na­mu pa­ja­mų dy­džiu (NPD) ar pa­pil­do­mu NPD už au­gi­na­mus vai­kus; jei mo­kė­jo gy­vy­bės drau­di­mo ar pen­si­jų įmo­kas; mo­kė­jo pa­lū­ka­nas už būs­to kre­di­tą; mo­kė­jo už pir­mą­jį aukš­tą­jį moks­lą. Per­nai gy­ven­to­jams bu­vo grą­žin­ti 66 mln. eu­rų GPM per­mo­kos.
Tur­tą už pra­ėju­sius me­tus pri­va­lo de­kla­ruo­ti po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, tei­sė­jai, no­ta­rai, ant­sto­liai, pro­ku­ro­rai, vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vai, vie­šų­jų įstai­gų, ku­rių stei­gė­ja ar da­li­nin­kė yra vals­ty­bė ar­ba sa­vi­val­dy­bė, va­do­vai, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vai, vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jo ir sklei­dė­jo va­do­vai ir kt.
Gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to de­kla­ra­vi­mas pra­si­dė­jo 2004 me­tais. VMI duo­me­ni­mis, per tuos vi­sus me­tus plun­giš­kiai pa­ja­mas de­kla­ra­vo 159 529 kar­tus, rie­ta­viš­kiai – 31 358 kar­tus. Pir­mai­siais me­tais Plun­gė­je bu­vo pa­teik­ta 7 tūkst. de­kla­ra­ci­jų, o per­nai – jau 16,7 tūkst.
Pra­šy­mų per­ves­ti su­mo­kė­to GMP da­lį pa­ra­mos ga­vė­jams ir par­ti­joms (du pro­cen­tus) plun­giš­kiai pa­tei­kė 76 549 kar­tus, rie­ta­viš­kiai – 12 319. Iš vi­so nuo 2004 me­tų iš va­di­na­mų dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mos ga­vė­jams Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je nu­ke­lia­vo 1 512 815 eu­rų, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – 251 625 eu­rai. V. Ka­zo­nie­nė pa­ste­bė­jo, jog kas tre­čias žmo­gus ne­pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be kam nors skir­ti dvie­jų pro­cen­tų pa­ra­mą. Be­je, ga­li­ma „iš­da­lin­ti“ ir po vie­ną pro­cen­tą dviem ga­vė­jams.
Dau­giau­siai tiek per­nai, tiek už­per­nai bu­vo pa­rem­ta Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Pa­vyz­džiui, 2015 m. šiai įstai­gai per­ves­ta 9,34 tūkst. eu­rų, Se­na­mies­čio mo­kyk­la ga­vo 4,5 tūks. eu­rų, „Sau­lės“ gim­na­zi­ja – 3,5 tūkst. eu­rų. Rie­ta­ve 2015-ai­siais la­biau­siai rem­ta Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja ir baž­ny­čia (be­veik po du tūks­tan­čius eu­rų), o per­nai – baž­ny­čia ir dar­že­lis. Vi­sos Lie­tu­vos mas­tu, kaip pa­ste­bė­jo ve­dė­ja, daug pa­ra­mos gau­na gy­vū­nų, ypač – šu­nų prie­glau­dos.
Po­li­ti­nes par­ti­jas nuo 2004 me­tų pa­gal pra­šy­mus ati­tin­ka­mai Plun­gė­je ir Rie­ta­ve pa­gei­dau­ta pa­rem­ti 2673 ir 616 kar­tų, plun­giš­kiai po­li­ti­kams sky­rė 30 632 eu­rus, rie­ta­viš­kiai – 4788 eu­rus. Dau­giau­siai re­mia­mas Li­be­ra­lų są­jū­dis.
Kal­bant apie grą­žin­ti­nas su­mas – nuo 2004 me­tų plun­giš­kiai pa­gal 109 255 de­kla­ra­ci­jas ti­kė­jo­si su­si­grą­žin­ti 11 236 125 eu­rus. Įvyk­dy­ti 109 333 pra­šy­mai, grą­žin­ta 10 490 228 eu­rai GPM per­mo­kų. Rie­ta­ve įvyk­dy­ti 20 369 pra­šy­mai, grą­žin­ta 2 180 812 eu­rų GPM per­mo­kų. Tur­to de­kla­ra­ci­jas plun­giš­kiai pa­tei­kė 10 895 kar­tus, rie­ta­viš­kiai – 2 787 kar­tus.
De­kla­ra­ci­jas teik­ti ga­li­ma iki ge­gu­žės 2 die­nos, grei­čiau­siai de­kla­ra­vu­sie­ji grą­ži­ni­mų ga­li ti­kė­tis jau ba­lan­džio mė­ne­sį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama