Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Miškų tvarkymo sertifikavimas

Šiek tiek is­to­ri­jos
Aš­tun­ta­ja­me dvi­de­šim­to am­žiaus de­šimt­me­ty­je ki­lo glo­ba­laus su­si­rū­pi­ni­mo dėl miš­kų ny­ki­mo ban­ga. Ne­pai­sant įvai­rių prie­mo­nių, ku­rių bu­vo im­ta­si – fi­nan­si­nės pa­ra­mos, po­li­ti­ką for­muo­jan­čių do­ku­men­tų bei pre­ky­bos su­si­ta­ri­mų – žym­esnių po­ky­čių pa­siek­ti ne­pa­vy­ko.

1992 me­tais vy­ku­sio­je Jung­ti­nių Tau­tų Ap­lin­kos ir plėt­ros kon­fe­ren­ci­jo­je (ki­taip ži­no­mo­je kaip Že­mės su­si­ti­ki­mas ar­ba Rio kon­fe­ren­ci­ja) ša­lims ne­pa­vy­ko pa­siek­ti su­ta­ri­mo dėl vi­suo­ti­nės miš­kų ap­sau­gos kon­ven­ci­jos – vie­to­je to ša­lys pa­tvir­ti­no tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­čius ben­dro po­bū­džio Miš­kų tvar­ky­mo prin­ci­pus.
Nu­si­vy­lus kon­fe­ren­ci­jos re­zul­ta­tais ir ieš­kant į re­zul­ta­tus orien­tuo­tų spren­di­mų, at­si­suk­ta į pra­mo­nę. Dis­ku­si­jų me­tu nu­spręs­ta, kad ge­riau­sia iš­ei­tis – ne­pri­klau­so­mas sa­va­no­riš­kas ap­lin­ko­sau­gi­nis ser­ti­fi­ka­vi­mas. Įves­ti stan­dar­tai ir ser­ti­fi­ka­vi­mas jau bu­vo pa­si­tei­si­nę ki­to­se ūkio ša­ko­se, tad nu­spręs­ta su­kur­ti tin­ka­mai tvar­ko­mo miš­ko stan­dar­tą. 1993 me­tais įkur­ta FSC (Miš­kų prie­žiū­ros ta­ry­ba – Fo­rest Ste­ward­ship Coun­cil). 1999 me­tais, re­a­guo­jant į spe­ci­fi­nius smul­kių bei šei­mos val­do­mų miš­kų sa­vi­nin­kų po­rei­kius, įsteig­ta PEFC (Pro­gra­ma miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­moms pri­pa­žin­ti – The Pro­gram­me for the En­dor­se­ment of Fo­rest Cer­ti­fi­ca­tion).
Ser­ti­fi­ka­vi­mo nau­da
Stan­dar­to įve­di­mas ir ser­ti­fi­ka­vi­mas nau­din­gas vi­siems – miš­kų sa­vi­nin­kai, val­dy­to­jai ir nau­do­to­jai, tu­rė­da­mi ser­ti­fi­ka­tą, ga­li įro­dy­ti, kad jų tie­kia­ma ža­lia­va yra iš tin­ka­mai tvar­ko­mo miš­ko. Me­die­nos ir po­pie­riaus pro­duk­tus ga­mi­nan­čios įmo­nės ga­li rink­tis, ko­kią ža­lia­vą sa­vo pro­duk­tams įsi­gy­ti. Pa­si­rink­da­mos me­die­ną, pa­ruoš­tą to­kiuo­se miš­kuo­se, ku­rių tin­ka­mas tvar­ky­mas ir nau­do­ji­mas pa­tvir­tin­tas ser­ti­fi­ka­tu, ku­ria tei­gia­mą sa­vo įmo­nės įvaiz­dį. Var­to­to­jai, įsi­gy­da­mi ser­ti­fi­kuo­tus me­die­nos ga­mi­nius, ga­li bū­ti tik­ri, kad jų pir­ki­niai pa­ga­min­ti iš tin­ka­mai tvar­ko­mo miš­ko.
Ser­ti­fi­ka­vi­mas at­sklei­džia, ar miš­kų tvar­ky­mas ati­tin­ka nu­sta­ty­tą stan­dar­tą, ku­ris ap­ima eko­no­mi­nius, ap­lin­ko­sau­gi­nius ir so­cia­li­nius as­pek­tus. Ser­ti­fi­ka­tus su­tei­kia ak­re­di­tuo­tos ser­ti­fi­ka­vi­mo įmo­nės, ku­rios ir įver­ti­na, ar miš­kas tvar­ko­mas pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus, ir, jei taip – miš­ko sa­vi­nin­kui ar val­dy­to­jui iš­duo­da tai pa­tvir­ti­nan­tį pa­žy­mė­ji­mą (ser­ti­fi­ka­tą). Tin­ka­mai tvar­ko­muo­se miš­kuo­se pa­ga­min­ta me­die­na ir jos ga­mi­niai ga­li bū­ti pa­žy­mi­mi spe­cia­liu žen­klu.
Ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mos
Ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mų yra įvai­rių, tie pa­tys miš­kai ga­li bū­ti ser­ti­fi­kuo­ja­mi pa­gal dvi ar dau­giau miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mas. La­biau­siai pa­pli­tu­sios FSC ir PEFC miš­kų tvar­ky­mo ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mos. Šių sis­te­mų kri­te­ri­jai ir ro­dik­liai, pa­gal ku­riuos ver­ti­na­mas miš­kų tvar­ky­mas, pa­na­šūs.
FSC miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mai pir­me­ny­bę tei­kia to­kios pa­sau­li­nės ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos kaip Gre­en­pe­a­ce ir Pa­sau­lio gam­tos fon­das, o PEFC miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mai, kaip la­biau ati­tin­kan­čiai smul­kių pri­va­čių miš­ko val­dų spe­ci­fi­ką, pir­me­ny­bę tei­kia tarp­tau­ti­nės pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kus vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos.
PEFC miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­ma ski­ria­si nuo FSC tuo, kad, no­rint miš­kus ser­ti­fi­kuo­ti pa­gal PEFC ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mą, rei­kia tu­rė­ti na­cio­na­li­nį PEFC stan­dar­tą. Šio stan­dar­to pa­ren­gi­mas ap­ima šiuos eta­pus: na­cio­na­li­nio miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo stan­dar­to pro­jek­to pa­ren­gi­mo, vie­šų­jų kon­sul­ta­ci­jų, ban­do­mo­jo stan­dar­to te­sta­vi­mo, na­cio­na­li­nio stan­dar­to pa­tvir­ti­ni­mo na­cio­na­li­niu lyg­me­niu, jo pa­tei­ki­mo tarp­tau­ti­niam ver­ti­ni­mui ir ates­ta­vi­mui. Ga­vus PEFC pa­tvir­ti­ni­mą dėl na­cio­na­li­nio miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo stan­dar­to, po 5 me­tų rei­kė­tų jį at­nau­jin­ti. Lie­tu­vo­je na­cio­na­li­nio PEFC stan­dar­to nė­ra – ini­cia­ty­vų bū­ta, ta­čiau jos ne­bu­vo įgy­ven­din­tos iki ga­lo. Tai­gi, miš­kų tvar­ky­mo ser­ti­fi­kuo­ti pa­gal PEFC sis­te­mą Lie­tu­vo­je nė­ra ga­li­my­bės. Miš­kų tvar­ky­mo ser­ti­fi­ka­vi­mui pa­gal FSC sis­te­mą to­kios pro­ce­dū­ros ne­rei­ka­lin­gos. Miš­kų tvar­ky­mo ser­ti­fi­ka­vi­mas pa­gal FSC sis­te­mą Lie­tu­vo­je ga­li­mas ir šiuo me­tu yra at­lie­ka­mas.
Lie­tu­vo­je vi­si vals­ty­bi­niai miš­kai šiuo me­tu yra ser­ti­fi­kuo­ti pa­gal FSC miš­kų ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mą, o pri­va­čių miš­kų, ser­ti­fi­kuo­tų pa­gal šią sis­te­mą, yra ne­daug. Pa­vie­niams pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, val­dan­tiems ne­di­de­lius miš­kų plo­tus, miš­kų tvar­ky­mo ser­ti­fi­ka­vi­mo pa­slau­ga yra bran­gi – fi­nan­siš­kai nau­din­giau jung­tis į gru­pes. 2017 me­tais sėk­min­gai įgy­ven­din­ta gru­pi­nio ser­ti­fi­ka­vi­mo ini­cia­ty­va – 2017 me­tų ru­de­nį su­teik­tas pir­ma­sis Lie­tu­vo­je FSC ser­ti­fi­ka­tas pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų gru­pei.
Ar pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kui rei­ka­lin­gas ser­ti­fi­ka­tas?
Į ši klau­si­mą vie­no at­sa­ky­mo nė­ra. Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad ser­ti­fi­ka­vi­mas yra sa­va­no­riš­kas. Tai, kad me­die­na, pa­ga­min­ta miš­ke, ku­rio sa­vi­nin­kas ne­tu­ri jo­kio miš­kų tvar­ky­mo ser­ti­fi­ka­to, tik­rai ne­reiš­kia, kad miš­kas tvar­ko­mas ir nau­do­ja­mas ne­tin­ka­mai. Miš­kų ūkio veik­la Lie­tu­vo­je yra de­ta­liai ir ga­na griež­tai reg­la­men­tuo­ta tei­sės ak­tuo­se bei at­sa­kin­gai kon­tro­liuo­ja­ma Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos. Tai­gi pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kas, ku­ris ūki­nin­kau­ja sa­vo miš­ko val­do­je pai­sy­da­mas tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ir ap­ri­bo­ji­mų, ga­li drą­siai sa­ky­ti, kad jo miš­kas tvar­ko­mas ir nau­do­ja­mas pa­gal dar­naus ir su­ba­lan­suo­to miš­kų ūkio prin­ci­pus. Miš­kų tvar­ky­mo ser­ti­fi­ka­tas pa­tvir­tin­tų, kad lai­ko­ma­si na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ir ke­le­to pa­pil­do­mų kon­kre­čios ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­mos stan­dar­te įtvir­tin­tų rei­ka­la­vi­mų, ku­rie ūki­nin­ka­vi­mui pri­va­čia­me miš­ke es­mi­nės įta­kos ne­tu­rė­tų.
Ži­no­ma, ga­li nu­tik­ti ir taip, kad me­die­nos pir­kė­jui bus rei­ka­lin­ga tik ser­ti­fi­kuo­ta ža­lia­va. To­kiu at­ve­ju pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kui rei­kė­tų įsi­ver­tin­ti iš­lai­das ser­ti­fi­ka­tui gau­ti, ga­li­mus pa­pil­do­mus ūki­nės veik­los ri­bo­ji­mus ir su tuo su­si­ju­sius eko­no­mi­nius pra­ra­di­mus, pla­nuo­ja­mas me­die­nos par­da­vi­mo pa­ja­mas. Svar­bu at­si­žvelg­ti ir į ser­ti­fi­kuo­tos me­die­nos iš Lie­tu­vos miš­kų po­rei­kį rin­ko­je, ku­ris, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je tik di­dės.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama