Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Me­no mo­kyk­lo­je mo­ky­tis pra­dės 15 su­au­gu­sių­jų

Me­no mo­kyk­lo­je mo­ky­tis pra­dės 15 su­au­gu­sių­jų

Rug­sė­jo mė­ne­sį po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la ga­lė­tų pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti ir su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tuo tiks­lu bu­vo pa­keis­ti mo­kyk­los nuo­sta­tai, pa­tvir­tin­tas įkai­nis už moks­lą. Įstai­ga sa­vo ruož­tu ir­gi ne­lau­kė – jau spa­lio mė­ne­sį pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti su­au­gu­sių pri­ėmi­mą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę jis baig­tas, ir šian­dien jau aiš­ku, kiek su­au­gu­sių­jų pa­pil­dys me­no mo­kyk­los na­rių gre­tas.

Su­au­gu­sie­ji bu­vo kvie­čia­mi įsi­jung­ti į Cho­re­og­ra­fi­jos, Dai­lės ir Mu­zi­kos sky­rių siū­lo­mą veik­lą. Per spa­lio 1–14 die­no­mis vy­ku­sį pri­ėmi­mą su­lauk­ta 15 pra­šy­mų. Kaip sa­ko My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė, jų tiks­las ir ne­bu­vo su­rink­ti kuo di­des­nį skai­čių, tiks­las – su­teik­ti su­au­gu­siems žmo­nėms, ku­rie no­ri iš­mok­ti ką nors nau­jo ar to­liau to­bu­lė­ti bei už­si­im­ti mėgs­ta­ma veik­la, dar vie­ną ga­li­my­bę iš­reikš­ti sa­vo ge­bė­ji­mus.
Tarp pa­tei­ku­sių­jų pra­šy­mus mo­ky­tis My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je pa­klau­siau­si bu­vo dai­lės už­si­ė­mi­mai – gau­ti 5 pra­šy­mai. Spė­ja­ma, kad di­des­nį su­si­do­mė­ji­mą lė­mė tai, jog dai­lės už­si­ė­mi­mai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi gru­pė­je. Čia bus mo­ko­ma gra­fi­kos, ta­py­bos, pie­ši­mo ir kt. Su­au­gu­sie­ji taip pat mo­ky­sis gro­ti gi­ta­ra, for­te­pi­jo­nu, kan­klė­mis, akor­de­o­nu, at­si­ra­do no­rin­čių mu­zi­kuo­ti ir pu­čia­mai­siais bei mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais. Mu­zi­kos sky­riu­je pa­mo­kos bus vyk­do­mos in­di­vi­du­a­liai. Štai dai­nuo­ti ir šok­ti su­au­gu­sie­ji į me­no mo­kyk­lą ne­si­ver­žė. Į cho­ri­nį dai­na­vi­mą su­lauk­ta 1 pra­šy­mo. Grei­čiau­siai jo au­to­riui teks ieš­ko­ti sa­vi­raiš­kos bū­dų ki­tur, nes me­no mo­kyk­lo­je su­au­gu­sių­jų cho­ri­nio dai­na­vi­mo gru­pės su­for­muo­ti ne­pa­vyks. O kal­bant apie cho­re­og­ra­fi­ją, R. Ur­nie­žie­nė ma­no, kad po­rei­kį šok­ti su­au­gu­sie­ji tur­būt re­a­li­zuo­ja ki­tuo­se klu­buo­se, ku­rių Plun­gė­je ne­trūks­ta, to­dėl me­no mo­kyk­lo­je su­au­gu­sių­jų gru­pė ne­su­si­da­rė, bent jau šiais moks­lo me­tais.
Nuo tris­de­šimt­me­čių iki be­veik su­lau­ku­sių še­šias­de­šimt­me­čio. To­kio am­žiaus žmo­nės pra­dės lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je. Dau­gu­ma pa­tei­ku­sių pra­šy­mų – mo­te­rys. Kaip pa­ste­bė­jo R. Ur­nie­žie­nė, žmo­nės į me­no mo­kyk­lą at­ei­na no­rė­da­mi at­ras­ti nau­jų ge­bė­ji­mų, o gal ir prie­šin­gai – ti­kė­da­mie­si pa­to­bu­lin­ti, to­liau la­vin­ti tai, ką jau­čia­si ge­rai mo­kan­tys ir iš­ma­nan­tys. „Pa­vyz­džiui, Mu­zi­kos sky­rių lan­kys vy­riš­kis, ku­ris šian­dien pats va­do­vau­ja ka­pe­lai. Su­lau­kė­me žmo­nių, ku­riems jau yra te­kę mo­ky­tis me­no mo­kyk­lo­je, o da­bar jie no­ri tęs­ti tai, ką jau yra iš­mo­kę, to­bu­lin­ti sa­vo įgū­džius“, – sa­ko mo­kyk­los di­rek­to­rė.
Pla­nuo­ja­ma, kad į Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą įsto­ję su­au­gu­sie­ji moks­lus čia pra­dės spa­lio pa­bai­go­je ar­ba pra­si­dė­jus lap­kri­čiui. Už­si­ė­mi­mai vyks kar­tą per sa­vai­tę. Kaip ti­ki­na R. Ur­nie­žie­nė, su­au­gu­sie­ji – mo­ty­vuo­ti žmo­nės, to­dėl jie, prie­šin­gai nei vai­kai, dau­giau ga­li dirb­ti in­di­vi­du­a­liai na­muo­se. Moks­las mė­ne­siui su­au­gu­siam žmo­gui at­si­eis 25 eu­rus. Su jais dirbs tie pa­tys mo­ky­to­jai, ku­rie mo­ko vai­kus. Kiek il­gai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai su­au­gu­siems, pri­klau­sys nuo pa­čių žmo­nių. Tie, ku­rie bus rim­tai nu­si­tei­kę ir mo­kyk­lą lan­kys ke­le­tą me­tų, ga­li ti­kė­tis ir ati­tin­ka­mo bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mo.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šio­je sri­ty­je nė­ra pir­mo­ji. Jau ku­rį lai­ką pa­na­šius už­si­ė­mi­mus or­ga­ni­zuo­ja Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Ten, kaip ro­do pa­tir­tis, šis spren­di­mas pa­si­tei­si­no.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama