Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se – tra­di­ci­nis Kau­no kli­ni­kų me­di­ci­nos eli­to vi­zi­tas Plun­gė­je

Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se – tra­di­ci­nis Kau­no kli­ni­kų me­di­ci­nos eli­to vi­zi­tas Plun­gė­je

Ba­lan­džio 26-ąją Plun­gė­je lan­kė­si Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ir Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų gru­pė. Jie su­si­ti­ko ir ben­dra­vo su vie­tos me­di­kais, skai­tė jiems pra­ne­ši­mus, kon­sul­ta­vo pa­cien­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga aukš­tes­nio ly­gio gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­ja, su­si­ti­ko su Plun­giš­kių drau­gi­jos na­riais bei ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tais, ku­rie ruo­šia­si mo­ky­tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te. Tai tra­di­ci­nis, jau de­šim­tą kar­tą vyks­tan­tis Kau­no me­di­ci­nos eli­to vi­zi­tas Plun­gė­je.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je sve­čius iš Kau­no su­ti­ko Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus. Li­go­ni­nės sa­lė­je įvy­ko su­si­ti­ki­mas su ra­jo­no me­di­kais, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais.
Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad plun­giš­kiai kiek­vie­ną pa­va­sa­rį su­lau­kia Kau­no kli­ni­kų me­di­kų. Moks­lo ir pro­fe­si­nių aukš­tu­mų pa­sie­kę spe­cia­lis­tai ran­da lai­ko vie­ną die­ną at­vyk­ti į Že­mai­ti­ją. Ne­nuos­ta­bu, mat da­lis jų Plun­gę va­di­na sa­vo gim­ti­ne. Tai pro­fe­so­riai Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas ir Ri­man­tas Be­ne­tis, taip pat Kau­no kli­ni­kų am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų ko­or­di­na­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas Ša­rū­nas Ma­čins­kas, ku­ris ir ko­or­di­na­vo šių me­tų Kau­no kli­ni­kų me­di­kų vi­zi­to Plun­gė­je dar­bot­var­kę.
„Kaip ma­to­te, ir mū­sų li­go­ni­nė gy­va – me­di­kų pil­na sa­lė“, – at­krei­pė sve­čių dė­me­sį A. Mar­tu­se­vi­čius.
„Nė­ra ki­tos taip pa­gerb­tos ra­jo­no li­go­ni­nės, kaip Plun­gės. Per jū­sų vi­zi­tą ir mes daug su­ži­nom, ir žmo­nės su­ži­no, tuo pa­čiu pa­tys pa­si­tik­ri­nam, kaip at­ro­dom, – kal­bė­jo Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas L. Skie­rus. – Jau pa­gal­vo­ju, kad ar­tė­ja 60-me­tis, o kaip bus, kai man su­kaks 70 ir iš tie­sų rei­kės me­di­kų pa­gal­bos?“
„Šiais lai­kais ke­ly­je tik po­rą va­lan­dų su­gaiš­ti iki Kau­no, tai­gi esa­me grei­tai pa­sie­kia­mi. Aki­vaiz­du, kad Lie­tu­va il­gai bu­vo prie­spau­do­je, to­dėl žmo­nės iki šiol la­biau lin­kę pa­de­juo­ti, nei pa­si­džiaug­ti ir žvelg­ti į at­ei­tį op­ti­mis­tiš­kai. Rei­kia ieš­ko­ti su­ta­ri­mo, kaip ga­li­me vie­nas ki­tam pa­dė­ti. Pui­kus pa­vyz­dys – Kau­no me­di­kų vi­zi­tas į Plun­gę. Tai tar­si duok­lė že­mei, ku­ri juos iš­au­gi­no. Jū­sų dė­ka la­bai daug ga­baus jau­ni­mo iš Plun­gės pa­si­ren­ka me­di­ci­nos stu­di­jas“, – kreip­da­ma­sis į sve­čius ir per­duo­da­mas jiems sim­bo­li­nes do­va­nė­les kal­bė­jo me­ras A. Kli­šo­nis.
Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to rek­to­rius R. Ža­liū­nas pri­si­pa­ži­no, jog bent kar­tą per me­tus jį už­val­do jaus­mai, kai pa­gal­vo­ja, kur pats au­go, bren­do, mo­kė­si, kur su­si­for­ma­vo kaip žmo­gus, as­me­ny­bė.
„Man čia vis­kas pa­žįs­ta­ma: ir tė­tis, ir ma­ma čia dir­bo, esu ki­lęs iš me­di­kų šei­mos. Mes, že­mai­čiai, bū­ti­nai tu­ri­me at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį ir bet ko­kio­je ap­lin­ko­je pa­tvir­tin­ti, kad esa­me že­mai­čiai. O bū­da­mi tarp že­mai­čių, – bū­ti­nai su pa­si­di­džia­vi­mu pa­reikš­ti, kad esa­me plun­giš­kiai. Iš­ties ne­ži­nau nė vie­nos ki­tos drau­gi­jos, ku­ri taip telk­tų iš Plun­gės ki­lu­sius žmo­nes. Ir aš esu lai­min­gas plun­giš­kis“, – su­si­ti­ki­mo su ra­jo­no me­di­kais me­tu kal­bė­jo R. Ža­liū­nas.
Kau­no kli­ni­kų di­rek­to­rius Re­nal­das Jur­ke­vi­čius pri­ta­rė me­ro iš­sa­ky­tai min­čiai, jog rei­kia da­lin­tis ge­rais dar­bais ir steng­tis vie­ni ki­tiems pa­dė­ti. Nau­do­da­ma­sis pro­ga įvar­di­jo, kas svar­biau­sio per ata­skai­ti­nius me­tus įvy­ko Kau­no kli­ni­ko­se. R. Jur­ke­vi­čius iš­sky­rė tris nau­jie­nas: Kau­no kli­ni­ko­se veik­lą pra­dė­jo vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je Imu­no­lo­gi­jos ir aler­go­lo­gi­jos kli­ni­ka su sa­vo la­bo­ra­to­ri­ja; jau ati­da­ry­ta per 80 pa­cien­tų pri­im­ti vie­nu me­tu ga­lin­ti re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė Ku­lau­tu­vo­je, ku­rio­je me­di­kų ko­man­da pa­de­da pa­cien­tams at­sta­ty­ti pra­ras­tas funk­ci­jas; be to, ke­tu­ri kli­ni­kos cen­trai – akių li­gų, odos li­gų, en­dok­ri­no­lo­gi­jos ir neu­ro­chi­rur­gi­jos – įsi­jun­gė į Eu­ro­pos re­tų li­gų tin­klą.
Plun­gės gar­bės pi­lie­tis šir­dies chi­rur­gas R. Be­ne­tis pa­si­džiau­gė, kad tę­sia­ma Kau­no kli­ni­kų me­di­kų vi­zi­to į Plun­gę tra­di­ci­ja, ir pa­ti­ki­no, kad dėl li­go­nių kon­sul­ta­vi­mo ir to­liau pa­dės, kaip iki šiol pa­dė­jo.
„O kas bus po de­šim­ties me­tų, nei aš, nei jūs ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti. Pa­tys ma­to­te, kad de­da­si ša­lies švie­ti­mo, svei­ka­tos sis­te­mo­se. Ne­pai­sant niu­an­sų, for­muo­jant svei­ka­tos sis­te­mos po­li­ti­ką, moks­lo pa­žan­ga aki­vaiz­di. Kli­ni­ko­se at­si­da­ro nau­ja hib­ri­di­nė ope­ra­ci­nė, ku­rio­je bus ga­li­ma ka­te­te­riais – be ope­ra­ci­jos! – im­plan­tuo­ti pa­cien­tams net šir­dies vož­tu­vus!“, – in­for­ma­vo me­di­kus pro­fe­so­rius R. Be­ne­tis.
Plun­gės li­go­ni­nė­je iš anks­to už­re­gist­ruo­tus pa­cien­tus tą die­ną kon­sul­ta­vo kar­dio­lo­gai R. Ža­liū­nas, R. Jur­ke­vi­čius, Vy­tau­tas Za­bie­la, Dia­na Ža­lia­duo­ny­tė-Pek­šie­nė, šir­dies chi­rur­gas R. Be­ne­tis, or­to­pe­das-trau­ma­to­lo­gas Al­fre­das Smai­lys, neu­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Pet­ri­ko­nis. Su­kaup­ta pa­tir­ti­mi su Plun­gės me­di­kais pa­si­da­li­no Kau­no kli­ni­kų en­dok­ri­no­lo­gė Džil­da Ve­lič­kie­nė. Pra­ne­ši­mą „Ra­cio­na­lus prieš­mik­ro­bi­nių vais­tų de­ri­nių nau­do­ji­mas kli­ni­ki­nė­je prak­ti­ko­je“ skai­tė In­fek­ci­jų kon­tro­lės tar­ny­bos va­do­vė As­ta Damb­raus­kie­nė.
Su­si­ti­ki­me su ra­jo­no moks­lei­viais rek­to­rius R. Ža­liū­nas pa­žy­mė­jo, kad svei­ka­tos moks­lų stu­di­jas ren­ka­si pa­tys ga­biau­si jau­nuo­liai. Nors į Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą nė­ra leng­va pa­tek­ti, stu­den­tams čia at­si­ve­ria di­džiu­lės ga­li­my­bės, nes vien re­zi­den­tū­ra ga­li pa­siū­ly­ti 72 at­ski­ras kryp­tis!
„Ir dar­bas mū­sų uni­ver­si­te­tą bai­gu­siems ab­sol­ven­tams ga­ran­tuo­tas, ir dar­bo už­mo­kes­tis yra vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vo­je. Pas­ta­ruo­ju me­tu tu­ri­me daug stu­den­tų iš Šve­di­jos, Iz­ra­e­lio, Vo­kie­ti­jos, Is­pa­ni­jos, ki­tų ša­lių, ku­rios ne­abe­jo­ja mū­sų uni­ver­si­te­to mo­ky­mo ko­ky­be. Tiems, ku­rie ren­ka­si stu­di­jas, no­riu pa­sa­ky­ti, kad kar­je­ros per­spek­ty­vos, pa­si­rin­kus Kau­ną (ne Vil­nių), yra ge­res­nės, mat pas mus ga­li­ma dirb­ti ne tik gy­dy­to­ju prak­ti­ku, bet ir gy­dy­to­ju moks­li­nin­ku. Vien Kau­no li­go­ni­nė­je dir­ba 7330 dar­buo­to­jai, o kli­ni­ko­se – per 12 tūks­tan­čių. Ga­li­te tai pa­ly­gin­ti su Plun­gės įstai­go­se dir­ban­čių žmo­nių skai­čiu­mi. Ne vel­tui sa­ko­me, kad Kau­no kli­ni­kos yra tar­si mies­tas mies­te“, – kal­bė­jo R. Ža­liū­nas.
Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad Plun­gės li­go­ni­nė yra Kau­no kli­ni­kų in­ter­na­tū­ros ir re­zi­den­tū­ros ba­zė, ku­rio­je pa­tir­ties įgy­ja jau­ni spe­cia­lis­tai.
Vi­zi­tą mū­sų mies­te Kau­no kli­ni­kų me­di­kams pri­mins su nuo­šir­džia pa­dė­ka kiek­vie­nam per­duo­ta Plun­gė­je kep­ta eko­lo­giš­ka duo­na ir py­ra­gai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama