Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „Ma­nęs ne­pa­lanks­tys ir ne­pa­stum­dys“

„Ma­nęs ne­pa­lanks­tys ir ne­pa­stum­dys“

Nuo gruo­džio 5 die­nos darbą pradeda naujasis Savivaldybės administracijos direktorius

Lap­kri­čio 30 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pra­dė­jęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­pra­šė, kad vie­tos po­li­ti­kai pri­tar­tų jo siū­lo­mai po­sė­džio dar­bot­var­kės ei­gai ir pir­miau­sia svars­ty­tų klau­si­mą dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo. Sa­vo po­zi­ci­ją dėl pa­teik­tos Gin­ta­ro Ba­gu­žio kan­di­da­tū­ros Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė slap­tu bal­sa­vi­mu.

Prieš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo klau­si­mo svars­ty­mą žo­džio pa­pra­šė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, ku­ris per­skai­tė me­rui ad­re­suo­tą pa­reiš­ki­mą.
„VIII šau­ki­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 30 po­sė­džio dar­bot­var­kė­je įtrauk­tas klau­si­mas dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo. Kan­di­da­tas į šią po­zi­ci­ją yra vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­rys Gin­ta­ras Ba­gu­žis. Tuo pa­čiu pa­va­di­ni­mu esan­čio Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to pa­grin­dą su­da­ro mi­nė­tos or­ga­ni­za­ci­jos na­riai. Mes, že­miau pa­si­ra­šę Ta­ry­bos na­riai, va­do­vau­da­mie­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to 20 punk­tu, in­for­muo­ja­me, kad „Vie­nin­gos Plun­gės“ frak­ci­ja de­le­guo­ja sa­vo at­sto­vą į sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mą­ją ins­ti­tu­ci­ją“, – to­kį pa­reiš­ki­mą sa­vo pa­ra­šais pa­tvir­ti­no Rai­mon­das Do­vil­tis, R. En­dri­kas, Liu­das Skie­rus, Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė.
Kaip vė­liau, jau po bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ros, pa­reiš­ki­mo tu­ri­nį pa­aiš­ki­no R. En­dri­kas, iš es­mės tai reiš­kia, jog „Vie­nin­ga Plun­gė“ pa­lie­ka opo­zi­ci­ją ir nuo šiol da­ly­vaus val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je.
Me­ras A. Kli­šo­nis pri­mi­nė, jog prieš mė­ne­sį bu­vo pa­ten­kin­tas Al­ber­to Krau­lei­džio pra­šy­mas at­leis­ti jį iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Per lap­kri­čio 30 die­ną vy­ku­sį po­sė­dį, ga­vęs tei­gia­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mą, me­ras pa­tei­kė svars­ty­ti G. Ba­gu­žio kan­di­da­tū­rą.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs G. Ba­gu­žis pa­žy­mė­jo, jog jis gi­męs ir au­gęs Plun­gė­je, o nuo 16 me­tų mo­kė­si Vil­niu­je, kol po 33 me­tų emig­ra­ci­jos sos­ti­nė­je tu­ri ga­li­my­bę su­grįž­ti į gim­ti­nę.
„Rim­čiau do­mė­tis Plun­ge pra­dė­jau nuo 2013 me­tų, kai Liu­das Skie­rus pa­kvie­tė ma­ne bū­ti Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­bos na­riu. Plun­gė bu­vo, yra ir bus tė­viš­kė, šis mies­tas bu­vo ir liks gra­žus ir pa­slap­tin­gas. Ma­tau, kaip Plun­gė gra­žė­ja ir tvar­ko­si, o kai man pa­siū­lė grįž­ti, pa­gal­vo­jau: gal ir aš ga­liu ką nors pa­da­ry­ti sa­vo mies­tui?“, – pri­sis­ta­ty­da­mas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, kal­bė­jo G. Ba­gu­žis.
G. Ba­gu­žis mi­nė­jo, jog po stu­di­jų jis bu­vo pa­kvies­tas dės­ty­to­jau­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­te, po to 22 me­tus dir­bo po­li­ci­jo­je, nuo 2000-ųjų me­tų dir­bo va­do­vu, pas­ku­ti­nis ko­lek­ty­vas – 150 žmo­nių.
„Man pa­ves­tas funk­ci­jas įvyk­dy­siu ge­rai, pa­dė­siu me­rui ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai įgy­ven­din­ti pri­im­tus spren­di­mus“, – sa­kė G. Ba­gu­žis.
At­ėjus pa­klau­si­mų me­tui, Ju­di­tai Stan­ku­tei bu­vo įdo­mu, ar G. Ba­gu­žis bu­vo ko­kios nors par­ti­jos na­rys. G. Ba­gu­žis pa­tvir­ti­no, jog iki 2015 me­tų lap­kri­čio bu­vo Li­be­ra­lų są­jū­dy­je.
Ju­lius Ne­kra­šas klau­sė, ko­kia kan­di­da­to po­zi­ci­ja dėl Plun­gės ši­lu­mos tin­klų, ar bus ini­ci­juo­tas šios ben­dro­vės veik­los pa­tik­ri­ni­mas. G. Ba­gu­žis pa­ste­bė­jo, kad šios įstai­gos tiks­las yra teik­ti ši­lu­mą pi­giau­sia kai­na. Jei žmo­nės ne­pa­ten­kin­ti gau­na­ma pa­slau­ga, rei­kia, pa­sak jo, aiš­kin­tis to prie­žas­tis, kad pa­slau­ga var­to­to­jus ten­kin­tų.
As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė pa­ste­bė­jo, kad anks­tes­nio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus dar­bot­var­kė­je do­mi­nuo­da­vo įra­šas, jog dir­ba­ma su do­ku­men­tais, o gy­ven­to­jus Sa­vi­val­dy­bė­je pri­ima me­ras ir taip esą kau­pia sau po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą. A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė tei­ra­vo­si, kaip elg­sis G. Ba­gu­žis: ar pri­ims pa­si­kal­bė­ti žmo­nes, ar sa­vait­ga­liais da­ly­vaus ben­druo­me­nių ren­gi­niuo­se.
G. Ba­gu­žis pa­žy­mė­jo, jog me­ras yra tie­sio­giai iš­rink­tas žmo­nių, to­dėl var­žy­tis su juo ar kon­ku­ruo­ti dėl dė­me­sio ne­ke­ti­na, ta­čiau pa­ža­dė­jo, kad, pra­dė­jęs dirb­ti, ap­lan­kys vi­sas se­niū­ni­jas, vi­sas sa­vi­val­dy­bės įstai­gas, o sa­vait­ga­liais va­žiuos į Vil­nių.
Ado­mui Za­muls­kiui bu­vo įdo­mu, ko­dėl G. Ba­gu­žis pa­li­ko Mig­ra­ci­jos val­dy­bą. G. Ba­gu­žis at­sa­kė, jog iš tar­ny­bos pa­si­trau­kė dėl svei­ka­tos pro­ble­mų – su­si­dė­vė­jo klu­bo są­na­riai ir or­ga­niz­mas ne­be­at­lai­kė fi­zi­nės kon­tro­lės pa­tik­ri­ni­mų. „Ei­da­mas šlu­buo­ju“, – ne­slė­pė G. Ba­gu­žis.
A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė pa­reiš­kė, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – ne­ma­žai įmo­nių sa­vi­nin­kų, ku­rie, jos nuo­mo­ne, at­ėjo į po­li­ti­ką, kad gau­tų iš Sa­vi­val­dy­bės pel­nin­gų už­sa­ky­mų.
G. Ba­gu­žis sa­kė ži­nan­tis, kad tarp Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių yra ir ver­slo at­sto­vų, ta­čiau abe­jo­jo, ar jie į po­li­ti­ką at­ėjo pa­si­pel­ny­ti. „Po­li­ci­jo­je bu­vau vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vas. Ma­nęs ne­pa­lanks­tys ir ne­pa­stum­dys, rei­kia dirb­ti pa­gal įsta­ty­mus ir pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus. Pra­dė­jęs dirb­ti Plun­gė­je, kai ku­riuos vie­šuo­sius pir­ki­mus pa­nag­ri­nė­siu. Da­ry­siu taip, kad žmo­nėms bū­tų ge­riau“, – pa­reiš­kė G. Ba­gu­žis.
Aud­rius Mi­siū­nas klau­sė, ar G. Ba­gu­žis ma­to sa­vo kar­je­rą Plun­gė­je. G. Ba­gu­žis pri­si­pa­ži­no, jog ir sau dar ne­at­sa­kė į šį klau­si­mą. Kal­bė­jo, jog iš pra­džių rei­kia pa­dir­bė­ti. Jei dar­bas jam pa­tiks, o jis pats – žmo­nėms, bus daug leng­viau nu­spręs­ti.
Opo­zi­ci­jo­je li­kę kon­ser­va­to­riai pa­pra­šė pa­ro­dy­ti, ko­kią iš­va­dą dėl G. Ba­gu­žio pa­ra­šė STT, ta­čiau me­ras at­si­sa­kė tai pa­da­ry­ti, nes STT pa­žy­ma nė­ra vie­šas do­ku­men­tas, ku­rį ga­lė­tų gau­ti ir tre­tie­ji as­me­nys.
Bu­vo pa­skelb­tas slap­tas bal­sa­vi­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo 22 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Re­mė­za pa­skel­bė, kad bal­sa­dė­žė­je ras­ti 22 ga­lio­jan­tys biu­le­te­niai. Pen­kio­li­ka Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė G. Ba­gu­žio, kaip Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, kan­di­da­tū­rai, sep­ty­ne­tas bu­vo prieš.
Me­ras A. Kli­šo­nis pa­svei­ki­no G. Ba­gu­žį už­si­dė­jus dar vie­nus vals­ty­bės tar­ny­bos pa­val­kus. Po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gas G. Ba­gu­žis pra­dės ei­ti nuo gruo­džio 5 die­nos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama