Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Li­go­ni­nė­je – nau­ja įran­ga au­sų, no­sies, ger­klės li­gų ka­bi­ne­te

Li­go­ni­nė­je – nau­ja įran­ga au­sų, no­sies, ger­klės li­gų ka­bi­ne­te

Plun­gės li­go­ni­nė įsi­gi­jo nau­ją, mo­der­nią įran­gą. Nuo mė­ne­sio pra­džios ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė au­sų, no­sies, ger­klės li­gų kon­sul­ta­ci­nis ka­bi­ne­tas. Vie­šo­jo kon­kur­so bū­du nu­pirk­ta oto­ri­no­la­rin­go­lo­go dar­bo vie­ta pri­tai­ky­ta dar­bui su en­dos­ko­pais. Pa­cien­tai džiau­gia­si ne tik daug pa­to­ges­ne ap­žiū­ros kė­de, bet ir ge­ro­kai ma­lo­nes­ne au­sų plo­vi­mo pro­ce­dū­ra. Au­to­ma­tiš­kai pa­lai­ko­ma van­dens tem­pe­ra­tū­ra ir kin­ta­ma sro­vė, siur­bi­mo funk­ci­ja lei­džia leng­viau ir pa­to­giau iš­va­ly­ti au­sis tiems li­go­niams, ku­riems ap­žiū­rą ap­sun­kin­da­vo sie­ros kamš­čiai. Vai­kų ne­be­gąs­di­na plo­vi­mas su švirkš­tais.

Gy­dy­to­jai džiau­gia­si pa­ge­rė­ju­sio­mis iš­ty­ri­mo ga­li­my­bė­mis. Įsi­gy­ti en­dos­ko­pai lei­džia be skaus­mo ir ra­dio­lo­gi­nės ap­švi­tos įver­tin­ti no­sies ert­mę, pa­tvir­tin­ti ar­ba at­mes­ti ūmi­nio si­nu­si­to diag­no­zę. Lė­ti­nio si­nu­si­to me­tu at­lie­ka­mas vei­do dau­bų kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ty­ri­mas, ku­ris daž­nu at­ve­ju nu­sta­to prie­žas­tis, pa­de­da ap­si­spręs­ti dėl gy­dy­mo tak­ti­kos ar­ba pa­grei­ti­na kom­pli­kuo­tų li­go­nių pa­te­ki­mą į III ly­gio gy­dy­mo įstai­gos ope­ra­ci­nę. Lanks­čiu na­so­fa­rin­gos­ko­pu ap­žiū­ri­ma no­sia­ryk­lė, tiks­liau įver­ti­na­mas no­sia­ryk­lės lim­fi­nio au­di­nio dy­dis ir po­ope­ra­ci­niai re­zul­ta­tai. Ge­ro­kai pa­leng­vė­jo pa­cien­tų, ku­rie skun­džia­si ryk­lės skaus­mais, kąs­nio po­jū­čiu, už­ki­mi­mu, ap­žiū­ra. Anks­čiau at­lie­ka­mą bal­so klos­čių ap­žiū­rą veid­ro­dė­liu pa­pil­dė vi­de­o­la­rin­gos­ko­pi­ja. Ty­ri­mo me­tu fil­muo­ja­mos bal­so klos­tės, ek­ra­ne ma­to­mas vaiz­das lei­džia tiks­liau nu­sta­ty­ti diag­no­zę, įtar­ti on­ko­lo­gi­nes li­gas, mat pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, ka­da li­go­nių ap­žiū­rė­ti ne­pa­vyk­da­vo dėl itin iš­reikš­to ryk­lės re­flek­so ir žiaug­čio­ji­mo.
Anks­čiau įsi­gy­ta ir at­nau­jin­ta klau­sos iš­ty­ri­mo įran­ga lei­džia įver­tin­ti klau­są, būg­ne­lio jud­ru­mą, au­sies re­flek­sus. Tai­gi šiuo me­tu esan­čios tech­ni­nės ga­li­my­bės lei­džia su­ma­žin­ti į cen­trus iš­siun­čia­mų pa­cien­tų skai­čių. Tai itin ak­tu­a­lu vy­res­nio am­žiaus ir nuo­ša­les­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama