Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Li­go­ni­nei ir toliau vadovaus Antanas Mar­tu­se­vi­čius, greitajai – Rasa Mončienė

Li­go­ni­nei ir toliau vadovaus Antanas Mar­tu­se­vi­čius, greitajai – Rasa Mončienė

Bir­že­lio 8 die­ną prieš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją sto­jo ke­tu­ri pre­ten­den­tai už­im­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rių pa­rei­gas. Li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­se da­ly­va­vo An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, Grei­to­sios pa­gal­bos – Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė, Ta­das Šet­kaus­kis ir Ra­sa Mon­čie­nė.

Vi­si kan­di­da­tai į GMP di­rek­to­rius tu­rė­jo tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą ir ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį, taip pat – ne ma­žes­nę kaip 1 me­tų ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo pa­tir­tį svei­ka­tos prie­žiū­ros ir (ar­ba) so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ty­se. Be abe­jo, kon­kur­sui bu­vo pa­si­ren­gę ir įsi­gi­li­nę į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mus bei ki­tus tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius svei­ka­ti­ni­mo veik­los pla­na­vi­mą.
Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­kau­ti bu­vo pa­skir­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas, itin ati­džiai klau­sė­si pre­ten­den­tų, kaip ga­li­mų įstai­gos va­do­vų, veik­los pro­gra­mų pri­sta­ty­mo.

Po pir­mo­jo tu­ro, ver­ti­nant pre­ten­den­tų pa­si­ren­gi­mą va­do­vau­ti GMP, du su­rin­ko vie­no­dai ba­lų – po 8,17 (iš 10 ga­li­mų). Šiems dviem kan­di­da­tams – R. Mon­čie­nei ir T. Šet­kaus­kiui – te­ko įveik­ti an­trą ver­ti­ni­mo tu­rą, ku­ria­me la­biau gi­lin­ta­si į kan­di­da­tų kom­pe­ten­ci­jas. Po klau­si­mų bei at­sa­ky­mų ma­ra­to­no R. Mon­čie­nė su­rin­ko 8, T. Šet­kaus­kis – 7,33 ba­lo.
R. Mon­čie­nei nuo lie­pos mė­ne­sio pa­siū­ly­ta ei­ti GMP di­rek­to­rės pa­rei­gas. Nau­jo­ji GMP di­rek­to­rė į dar­bą bus pri­im­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kiu.
R. Mon­čie­nė – plun­giš­kė, 1983 me­tais bai­gė Plun­gės I vi­du­ri­nę mo­kyk­la, 1988 me­tais – Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­tą, ku­ria­me įgi­jo pro­vi­zo­riaus (vais­ti­nin­ko) spe­cia­ly­bę. Po stu­di­jų grį­žo dirb­ti į Plun­gę, į tuo­me­ti­nę cen­tri­nę vais­ti­nę – vais­ti­nin­ke-ana­li­ti­ke. Vais­ti­nė­je dir­bo 12 me­tų, o nuo 2000 me­tų – me­di­ci­nos at­sto­ve far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jo­se įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Nuo 2014 me­tų R. Mon­čie­nė dir­ba Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės vais­ti­nė­je far­ma­ci­nės veik­los va­do­ve.
Li­go­ni­nės di­rek­to­riui, be vi­sų ki­tų for­ma­lių rei­ka­la­vi­mų, rei­kė­jo tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 3 me­tų ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo pa­tir­tį svei­ka­tos prie­žiū­ros ir (ar­ba) so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ty­se. Ga­li­my­be kan­di­da­tuo­ti dar vie­nai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai pa­si­nau­do­jo Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gas už­iman­tis A. Mar­tu­se­vi­čius. Kon­ku­ren­tų kon­kur­se jis ne­tu­rė­jo. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja jam sky­rė 9,2 ba­lo (iš 10 ga­li­mų).
A. Mar­tu­se­vi­čius 1973 me­tais bai­gė Plun­gės I vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir įsto­jo į Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­tą, ku­rį 1979 me­tais bai­gęs įgi­jo gy­dy­to­jo chi­rur­go spe­cia­ly­bę. Iki 1997 me­tų dir­bo Tel­šių ap­skri­ties li­go­ni­nė­je chi­rur­gu. 1985–1987 me­tais bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to kli­ni­ki­nę chi­rur­gi­jos or­di­na­tū­rą. Nuo 1997 me­tų iki 2007 me­tų dir­bo Tel­šių ap­skri­ties Vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, ėjo ap­skri­ties vyr. gy­dy­to­jo pa­rei­gas, 2000–2001 me­tais bu­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras. 2004 me­tais Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te įgi­jo vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Nuo 2007 me­tų rug­pjū­čio 1 die­nos jis ei­na Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama