Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „Li­go­ni­nė ne­ga­li bū­ti varg­šų prie­glau­da“

„Li­go­ni­nė ne­ga­li bū­ti varg­šų prie­glau­da“

Pavojaus signalai Priėmimo skyriuje: plin­ta ne tik smar­vė, bet ir in­fek­ci­jos...

Tai akcentavo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo ap­ta­ria­mas klau­si­mas dėl So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mo. Da­lis tų lė­šų ten­ka ne­draus­tų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu pa­cien­tų prie­žiū­rai, ta­čiau į tą są­ra­šą pa­ten­kan­tys varg­šai, be­na­miai, al­ko­ho­li­kai ir ki­to­kie ne­lai­mė­liai li­go­ni­nės dar­buo­to­jams jau įky­rė­jo iki gy­vo kau­lo – po jų apsilankymo Pri­ėmi­mo sky­riuje tvyro bjauri smarvė...

Šiais me­tais mū­sų Sa­vi­val­dy­bė li­go­ni­nės vyk­do­mai So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mai sky­rė 15 tūkst. eu­rų. Kaip jie bus pa­nau­do­ti, ko­vo 21 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te kal­bė­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius.
Ne­draus­tų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu pa­cien­tų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mui nu­ma­ty­ta 6300 eu­rų, tų pa­čių as­me­nų gy­dy­mui rei­ka­lin­gų me­di­ka­men­tų ir prie­mo­nių įsi­gi­ji­mui – 800 eu­rų, o gy­dy­to­jų re­zi­den­tų stu­di­jų ap­mo­kė­ji­mui – 7900 eu­rų.
Šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis ap­mo­ka­mos vie­no gy­dy­to­jo ant­ri­nės re­zi­den­tū­ros stu­di­jos, bet li­go­ni­nė no­rė­tų pri­im­ti dau­giau jau­nų me­di­kų, tad 2018 me­tams iš anks­to už­si­pra­šė di­des­nės su­mos, kad bū­tų ga­li­ma ap­mo­kė­ti bent dvie­jų gy­dy­to­jų re­zi­den­tų stu­di­jas. Pa­sak di­rek­to­riaus, mū­sų li­go­ni­nei la­bai trūks­ta vi­daus li­gų gy­dy­to­jo, aku­še­rio gi­ne­ko­lo­go ir neu­ro­lo­go.
Ki­ta da­lis su­mos, kaip mi­nė­ta, nu­ke­liau­ja varg­šų, ne­draus­tų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, me­di­ci­ni­nei prie­žiū­rai. Su tais žmo­nė­mis li­go­ni­nei – vie­nos bė­dos: pri­gė­rę į Plun­gės kri­zių cen­trą (va­di­na­muo­sius nak­vy­nės na­mus) ne­pri­ima­mi, guli kur nors pa­tvo­ry­je, žmo­nės iš­kvie­čia grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą, ši at­ve­ža į Pri­ėmi­mo sky­rių, ten me­di­kai ap­žiū­ri, ir, jei rim­tų su­žei­di­mų nė­ra, iš­lei­džia. Bū­na, kad il­gai ne­tru­kus tas pats svy­ruo­nė­lis vėl at­ga­be­na­mas...
„Li­go­ni­nė ne­ga­li bū­ti varg­šų prie­glau­da. Rei­kia kaž­ką da­ry­ti. Mū­sų dar­buo­to­jai jau ke­lia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Vi­sas sky­rius nuo jų pra­smirs­ta, o juk at­ve­ža­ma ir rim­tų li­go­nių. Dra­bu­žiai tų varg­die­nių bū­na bai­sūs, ne­re­tai su eks­kre­men­tais. Kei­čia­me iš tu­ri­mų re­sur­sų, bet ir tie jau bai­gia­si. Plin­ta ne tik smar­vė, bet ir in­fek­ci­ja“, – kal­bė­jo A. Mar­tu­se­vi­čius. Pri­si­mi­nė, jog pa­si­tai­ko ir pū­van­čių žmo­nių: vie­nam at­vež­tam vy­riš­kiui, nu­mau­nant ko­ji­nes, tie­siog nu­si­smau­kė su­pu­vu­si pė­dų oda... Te­ko varg­šui am­pu­tuo­ti ko­jas...
Iš­klau­sę li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mų, po­sė­džiau­to­jai tik pe­čiais trau­kė. O ką da­ry­ti? Dau­giau tam pi­ni­gų ne­nu­ma­ty­ta. Ko­mi­te­to na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis svars­tė, ar ne­bū­tų ga­li­ma lė­šų skir­ti iš su­tau­py­tų so­cia­li­nių rei­ka­lų pi­ni­gų. Juk tai – tik­rai di­de­lė so­cia­li­nė pro­ble­ma! Nu­skam­bė­jo at­sa­ky­mas, jog su­tau­py­tie­ji pi­ni­gai ati­duo­ti sko­loms grą­žin­ti... Ga­lop ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kau­jan­tis Juo­zas Šle­pe­tis ak­cen­ta­vo, jog pro­ble­mą vis­gi rei­kia kaž­kaip spręs­ti, tad bus siū­lo­ma šį klau­si­mą ap­tar­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama