Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Kaip Plun­gė mi­nės Vals­ty­bės šimt­me­tį?

Kaip Plun­gė mi­nės Vals­ty­bės šimt­me­tį?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to dar­bot­var­kė­je bu­vo ir klau­si­mas dėl Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo Plun­gės ra­jo­ne 2017–2018 me­tais pro­gra­mos. Ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti, ko­kios prie­mo­nės bus įgy­ven­di­na­mos pa­žy­mint šią iš­ki­lią da­tą, po­sė­džio da­ly­viams pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė.

Kaip pa­žy­mė­jo V. Sau­ka­lie­nė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo pro­gra­mą pa­ren­gė at­si­žvelg­da­ma į Vy­riau­sy­bės dar ba­lan­džio mė­ne­sį pa­tvir­tin­tą Vals­ty­bės 100-me­čio pro­gra­mą. Pas­ta­ro­sios įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nas kur­tas kon­cen­truo­jan­tis į tris pa­grin­di­nius punk­tus: pa­žink, švęsk ir kurk. Tai­gi, va­do­vau­jan­tis to­kio­mis nuo­sta­to­mis, ir bu­vo pa­reng­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo Plun­gės ra­jo­ne 2017–2018 me­tais pro­gra­ma ir prie­mo­nių pla­nas.
Pa­sak V. Sau­ka­lie­nės, Vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mo pro­gra­ma kur­ta ti­kin­tis įgy­ven­din­ti šiuos tiks­lus: su­telk­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus švęs­ti at­kur­tos Lie­tu­vos gim­ta­die­nį, ska­tin­ti di­džiuo­tis sa­vo ša­li­mi, bū­ti svar­biais ir ak­ty­viais sa­vo ša­lies gy­ve­ni­mo da­ly­viais, di­din­ti Plun­gės ži­no­mu­mą tarp­tau­ti­niu mas­tu. Pa­žy­mi­ma, kad pro­gra­mą įgy­ven­dins Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros ir švie­ti­mo įstai­gos, se­niū­ni­jos, ben­druo­me­nės.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai in­for­muo­ti, kad Šimt­me­čio pro­gra­ma bu­vo su­da­ry­ta lai­kan­tis pri­ori­te­tų. Tai is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mas (is­to­ri­nių ob­jek­tų, reikš­min­gų vals­ty­bin­gu­mui, Plun­gės ra­jo­ne at­nau­ji­ni­mas), švie­ti­mo, kul­tū­ros pro­jek­tai, ren­gi­niai ir vi­suo­me­ni­nės ak­ci­jos (ren­gi­nių, nu­švie­čian­čių Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio ir kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo tra­di­ci­jas šiuo­lai­ki­nei vi­suo­me­nei, ren­gi­mas) ir lei­dy­ba (lei­dy­bos pro­jek­tai, pri­sta­tan­tys Plun­gės ra­jo­no kul­tū­rą, is­to­ri­ją ir me­ną). Įgy­ven­di­nant pas­ta­rą­jį punk­tą, ti­ki­ma­si, kad pa­vyks iš­leis­ti Plun­gę ir jos kraš­tą rep­re­zen­tuo­jan­čius lei­di­nius – fo­to­al­bu­mus „Že­mai­čių Kal­va­ri­ja“ bei „Plun­gė se­no­se fo­to­gra­fi­jo­se“.
Tarp is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mo punk­tų mi­ni­mas pa­min­klo Mi­ka­lo­jui Kon­stan­ti­nui Čiur­lio­niui ati­den­gi­mas, Al­sė­džių mies­te­lio cen­tri­nės aikš­tės ir jos pri­ei­gų su­tvar­ky­mo ir re­konst­ra­vi­mo (kar­tu su pa­min­klu / me­ni­niu sim­bo­liu, skir­tu Va­sa­rio 16-osios Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų Jo­no Smil­ge­vi­čiaus ir Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui) pro­jek­tas, Lais­vės pa­min­klo (sau­go­mo kaip Ku­lių Šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo baž­ny­čios sta­ti­nių kom­plek­so) at­nau­ji­ni­mas, pri­ei­gų su­tvar­ky­mas, Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mo pro­jek­tas (Lais­vės pa­min­klo su­tvar­ky­mo spren­di­niai), at­mi­ni­mo len­tos ku­ni­gams Pet­rui Lyg­nu­ga­riui ir Ani­ce­tui Ba­ra­kaus­kui ati­den­gi­mas, Pla­te­lių mies­te­lio cen­tri­nės da­lies vie­šų­jų erd­vių, aikš­tės ir jos pri­ei­gų su­tvar­ky­mo ir re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas (pa­min­klo Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės de­šimt­me­čiui (1918–1928) su­tvar­ky­mo spren­di­niai) ir kt.
Vis­gi pla­čiau­sia ir gau­siau­sia ap­im­ti­mi yra tre­čio­ji pro­gra­mos da­lis – švie­ti­mo, kul­tū­ros pro­jek­tai, ren­gi­niai ir vi­suo­me­ni­nės ak­ci­jos. Ne­pai­sant iš­sa­miai pri­sta­ty­tų ren­gi­nių ir pro­jek­tų, skir­tų pa­žy­mė­ti Vals­ty­bės šimt­me­čio da­tą, kai ku­rie Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai pa­si­ge­do de­ta­les­nio šven­ti­nių ren­gi­nių iš­dės­ty­mo, ypač va­sa­rio mė­ne­sį, ka­da lyg ir tu­rė­tų bū­ti dau­giau­siai su­si­tel­ki­mo iš­ki­liai da­tai pa­mi­nė­ti. Taip pat, anot Jo­lan­tos Skur­daus­kie­nės, no­rė­tų­si ir di­des­nio dė­me­sio 1918 me­tų Lie­tu­vos sa­va­no­riams, tuo la­biau, kad yra pa­reng­tas plun­giš­kių sa­va­no­rių są­ra­šas. „Ar nu­ma­ty­ta lė­šų ant pi­lia­kal­nių įreng­ti lau­ža­vie­tes, juk rei­kia ma­ny­ti, kad bū­tent to­se vie­to­se vyks ne­ma­žai ren­gi­nių“, – klau­sė J. Skur­daus­kie­nė. Pa­sak po­sė­džio da­ly­vių, no­rė­tų­si ir di­des­nio kul­tū­ros cen­trų in­dė­lio įgy­ven­di­nat Šimt­me­čio pro­gra­mą. Tai­gi pro­gra­ma dar tu­rė­tų bū­ti pa­to­bu­lin­ta.
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­gra­ma bus fi­na­nuo­ja­ma iš vals­ty­bės ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Kaip sa­kė V. Sau­ka­lie­nė, kad pa­vyk­tų įgy­ven­din­ti vi­sus Šimt­me­čio pro­gra­mos už­mo­jus, rei­kia pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą ki­tų me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to „Kul­tū­ros ir spor­to“ pro­gra­mai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama