Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes?

Ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes?

„Taip, kaip da­bar yra Plun­gė­je, ne­ga­li bū­ti! Prie kiek­vie­no vie­šo at­lie­kų kon­tei­ne­rio – kal­nai nu­ge­nė­tų ša­kų, se­nų bal­dų ir pa­dan­gų, ku­rias pa­gal Sa­vi­val­dy­bė­je pa­tvir­tin­tas At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­les gy­ven­to­jai pa­tys tu­ri iš­vež­ti į ža­lie­nų ar stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, ku­rios yra prie Jė­ru­bai­čių są­var­ty­no. Kai tai imu aiš­kin­ti kiek­vie­nam ne­tvar­ka Plun­gės mies­te be­si­pik­ti­nan­čiam gy­ven­to­jui, ma­ne iš­va­di­na kvai­liu. Kas, gir­di, no­rės ke­lis ki­lo­met­rus sa­vo trans­por­tu lais­va va­lia vež­ti ša­kų pun­dą į re­gio­ni­nį są­var­ty­ną? At­lie­kų ve­žė­jui pa­gal tas pa­čias tai­syk­les ne­pri­klau­so kuop­ti to, kas į są­ra­šą ne­įtrauk­ta, to­dėl mies­tas šį pa­va­sa­rį ap­te­kęs šiukš­lė­mis kaip nie­ka­da anks­čiau. Ką da­ry­ti se­niū­nui? Ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes?“ – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Plun­gės mies­to se­niū­nas ne­slė­pė, kad jį kaip tą varg­šę mu­sę šį pa­va­sa­rį tie­siog pri­dau­žė vie­nas po­pie­riaus la­pe­lis – iš Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro gau­ta są­skai­ta, jog se­niū­ni­ja tu­ri su­si­mo­kė­ti... 600 eu­rų! To­kia są­skai­ta pir­mą kar­tą se­niū­ni­jai iš­ra­šy­ta už tai, kad į Jė­ru­bai­čiuo­se esan­čią aikš­te­lę pri­sta­tė iš dvie­jų Plun­gės mies­to ka­pi­nių per ba­lan­džio mė­ne­sį su­kaup­tus nu­vy­tu­sius lai­do­tu­vių vai­ni­kus ir ki­tas ža­lias at­lie­kas.
„Plun­giš­kiai daž­nai lan­ko ka­pi­nes, jas pri­žiū­ri. Vi­sos mies­te esan­čios ka­pi­nės – vei­kian­čios, jo­se lai­do­ja­ma. Na­tū­ra­lu, kad čia su­si­kau­pia di­de­li kie­kiai spe­ci­fi­nių at­lie­kų (nu­vy­tu­sių vai­ni­kų, gė­lių, žva­kių). Nuo se­no su vi­sais TRATC dir­bu­siais di­rek­to­riais bu­vo­me su­ta­rę, kad prie ka­pi­nių ža­li­ą­sias at­lie­kas rei­kia at­skir­ti nuo stik­lo ir plast­ma­sės ta­ros. Ža­lie­noms mes­ti se­niū­ni­ja pa­sta­tė 7 kub. m kon­tei­ne­rius, ku­riuos re­gu­lia­riai iš­tuš­ti­na. Tik štai ba­lan­dį iš TRATC pir­mą kar­tą ga­vo­me są­skai­tą su­si­mo­kė­ti už bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų su­tvar­ky­mą! TRATC di­rek­to­rius R. Ado­mai­tis tei­gia, jog se­niū­ni­ja tu­ri mo­kė­ti už tai, kad į aikš­te­lę Jė­ru­bai­čiuo­se iš Plun­gės mies­to ka­pi­nių pri­sta­tė ža­liąsias at­lie­kas! Jei pa­tys gy­ven­to­jai bū­tų at­ve­žę į aikš­te­lę ža­lie­nas, jiems mo­kė­ti ne­rei­kė­tų – to­kios esą pa­tvir­tin­tos tai­syk­lės. Ta­čiau prie ka­pi­nių su­si­kau­pu­sios ža­liosios at­lie­kos nė­ra be­šei­mi­nin­kės, kad už jų su­tvar­ky­mą bū­tų ga­li­ma im­ti ko­kį nors mo­kes­tį. Juk tas gė­les ir vai­ni­kus su­dė­jo mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, ku­rie TRATC-ui už at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą kas­met mo­ka rin­klia­vą“, – pik­ti­no­si G. Do­mar­kas.
Su­ži­no­jęs se­niū­no G. Do­mar­ko ir TRATC di­rek­to­riaus R. Ado­mai­čio po­kal­bio tu­ri­nį, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­rei­ka­la­vo per­ra­šy­ti se­niū­ni­jai skir­tą są­skai­tą už pri­sta­ty­tas ža­lie­nas iš ka­pi­nių jo var­du.
Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja – ir dėl se­nų pa­dan­gų, ku­rių šį pa­va­sa­rį mies­te, ypač ar­čiau ga­ra­žų, su­krau­tos krū­vų krū­vos. Se­nas pa­dan­gas iš gy­ven­to­jų TRATC tu­ri pri­im­ti be jo­kio mo­kes­čio, ta­čiau tas pa­dan­gas bū­ti­na at­vež­ti į Jė­ru­bai­čiuo­se esan­čią aikš­te­lę. Pa­na­šu, kad plun­giš­kiams iš­vy­ka į re­gio­ni­nį są­var­ty­ną – di­de­lis var­gas, to­dėl pa­dan­go­mis at­si­kra­to­ma čia pat, mies­te.
Mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas sa­kė šį pa­va­sa­rį su dar­bi­nin­kais Bi­ru­tės gat­vė­je, už ga­ra­žų, esan­čia­me šlai­te su­rin­kęs apie 300 se­nų pa­dan­gų. Ir vėl te­ko il­gai tar­tis su TRATC ad­mi­nist­ra­ci­ja, kad tas se­nas pa­dan­gas iš se­niū­ni­jos pri­im­tų. Jei po ke­lias pa­dan­gas į są­var­ty­ną bū­tų su­ve­žę žmo­nės, jo­kių dis­ku­si­jų ne­bū­tų, nes gy­ven­to­jams pa­slau­ga tei­kia­ma ne­mo­ka­mai.
„To­dėl ir klau­siu, ką leng­viau pa­keis­ti: tai­syk­les ar žmo­nes? Ar, no­rint ma­ty­ti tvar­kin­gą mies­tą, ne­ver­tė­tų gy­ven­to­jams su­teik­ti ga­li­my­bę ke­lis kar­tus per me­tus iš­si­kuop­ti sa­vo val­das, pa­sta­tant di­de­lės tal­pos kon­tei­ne­rius, į ku­riuos jie ga­lė­tų su­neš­ti vis­ką, kas ne­be­rei­ka­lin­ga? Su­lau­kiau ne vie­no pa­si­pik­ti­nu­sio gy­ven­to­jo skam­bu­čio, kad prie V. Ma­čer­nio g. 5 na­mo kaž­kas su­ver­tė se­nus bal­dus, o prie A. Vaiš­vi­los g. 31 na­mo sto­vi du se­ni šal­dy­tu­vai, ir pa­na­šiai. Skam­bi­nu­sie­ji pik­ti­na­si, kad ter­šė­jus rei­kia baus­ti, ta­čiau kaip se­niū­nui užuos­ti, kas at­vil­ko tuos bal­dus, kam ra­šy­ti bau­dą? Ma­nau, dėl at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo, sie­kiant, kad gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka bū­tų šva­res­nė, kom­pro­mi­sų tu­ri ieš­ko­ti ne tik se­niū­ni­ja ar at­lie­kų ve­žė­jai, bet ir TRATC“, – kal­bė­jo G. Do­mar­kas.
Apie ga­li­mus kom­pro­mi­sus pa­klaus­tas TRATC di­rek­to­rius R. Ado­mai­tis pa­siū­lė va­do­vau­tis ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių (Ma­žei­kių, Plun­gės, Tel­šių ir Rie­ta­vo) ta­ry­bų pa­tvir­tin­to­mis At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lė­mis, ku­rio­se, esą vis­kas la­bai aiš­kiai su­ra­šy­ta, o gy­ven­to­jams, šiukš­li­nan­tiems ap­lin­ką, jaus­ti di­des­nę at­sa­ko­my­bę ir pa­rei­gą.
Įreng­ti ža­lie­noms su­rink­ti skir­tą aikš­te­lę Plun­gės mies­te, kad gy­ven­to­jams ne­rei­kė­tų jų vež­ti į aikš­te­lę Jė­ru­bai­čiuo­se, R. Ado­mai­tis ne­siū­lo, nes pū­van­ti žo­lė ima skleis­ti itin ne­ma­lo­nų kva­pą.
„Tel­šiš­kiai to­kią aikš­te­lę tu­ri įsi­ren­gę 5 ki­lo­met­rai už mies­to, prie Šiau­lių-Pa­lan­gos plen­to, ma­žei­kiš­kiai – prie bu­vu­sio Dar­gių są­var­ty­no. Kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių se­niū­nai su­si­tvar­ko ir su ža­lie­no­mis iš ka­pi­nių. Rei­kia va­do­vau­tis Ap­lin­kos mi­nist­ro 2016 me­tų ko­vo 14 die­ną pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu dėl at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mo, ku­rių vie­nas iš punk­tų skel­bia, jog bio­lo­gi­nių at­lie­kų tu­rė­to­jai jas ga­li per­dirb­ti įren­gi­niuo­se vi­suo­me­nei sau­giu bū­du. Štai Var­niuo­se ka­pi­nių ža­li­ą­sias at­lie­kas ati­duo­da vie­tos įmo­nei, ga­mi­nan­čiai bio­ku­rą. Ma­nau, kad ka­pi­nių at­lie­kos – se­niū­no rū­pes­tis. Yra ob­jek­tas – yra at­lie­kų, rei­kia apie tai pa­gal­vo­ti, o jei ne­gal­vo­ja, tai kam tas se­niū­nas bė­ra rei­ka­lin­gas?“ – dės­tė sa­vo nuo­mo­nę R. Ado­mai­tis.
TRATC di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, jog ir že­mai­čiai tu­ri mo­ky­tis tvar­kos bei pa­klus­nu­mo tai­syk­lėms. Kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė pas bi­čiu­lį Šve­di­jo­je pa­tir­tus įspū­džius. Drau­gas vie­ną die­ną jo pa­pra­šė pa­dė­ti į są­var­ty­ną iš­ga­ben­ti na­muo­se su­si­kau­pu­sius se­nus daik­tus. Šve­di­jo­je esą to­kios se­nie­nų ir at­lie­kų ne­mo­ka­mo pri­ėmi­mo są­var­ty­nuo­se ak­ci­jos vyks­ta ke­tu­ris kar­tus per me­tus, ta­čiau at­lie­kas gy­ven­to­jai tu­ri su­vež­ti pa­tys, sa­vo trans­por­tu. R. Ado­mai­tis sa­kė, jog į ar­ti­miau­sią Šve­di­jos są­var­ty­ną su drau­gu vy­ko 45 ki­lo­met­rus, te­ko lauk­ti va­lan­dą ben­dro­je ei­lė­je. Ne­pai­sant šių ap­lin­ky­bių, šve­dai lai­ko­si nu­sta­ty­tų tai­syk­lių ir sa­vo el­ge­siu esą ne­ke­lia ne­rei­ka­lin­gų pro­ble­mų.
Vis­gi už­si­mi­nus, ar Plun­gė­je ne­ver­tė­tų ke­lis kar­tus per me­tus pa­sta­ty­ti di­džiuo­sius kon­tei­ne­rius ir leis­ti žmo­nėms iš­si­kuop­ti, R. Ado­mai­tis sa­kė, jog ir to­liau TRATC dirbs įpras­tai: yra su­da­ry­tas stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo pla­nas, ja­me nu­ro­dy­ti marš­ru­tai ir lai­kas skel­bia­mi per spau­dą, gy­ven­to­jams te­rei­kia tik do­mė­tis ga­li­my­bė­mis ir nau­do­tis pa­slau­go­mis, ku­rias siū­lo TRATC.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama