Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „Jūs iš­kvie­tė­te grei­tą­ją? Kur man da­bar jį dė­ti?!“

„Jūs iš­kvie­tė­te grei­tą­ją? Kur man da­bar jį dė­ti?!“

Jei no­ri­te bū­ti pi­lie­tiš­ki ir pa­gel­bė­ti ne­lai­mės iš­tik­tam žmo­gui, prieš skam­bin­da­mi Grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai (GMP), ge­rai pa­gal­vo­ki­te, ar ver­ta. Nes ga­li­te bū­ti ne tik ne­su­pras­tas, ko­dėl kvie­tė­te tuos, ku­rie pri­va­lo su­teik­ti pa­gal­bą, bet ir ap­kal­tin­tas, kad truk­do­te bran­gų me­di­kų lai­ką.

Mi­rė dėl GMP dar­buo­to­jų ne­su­ge­bė­ji­mo su­teik­ti rei­kia­mą pa­gal­bą?
„Kvie­tė­me grei­tą­ją, at­va­žia­vo lė­to­ji“ – pla­čiai ži­no­ma ak­to­riaus ir mu­zi­kan­to Ro­lan­do Kaz­lo fra­zė. Ta­čiau, at­si­žvel­giant į pas­ta­rų­jų die­nų įvy­kius, at­ro­do, ją bū­tų ga­li­ma per­fra­zuo­ti: „Kvie­tė­me pa­gel­bėt, at­va­žia­vo pri­baigt“ ar pan.
Vi­sai ne­se­niai nu­skam­bė­jo at­ve­jis, kai sa­vo duk­ros ves­tu­vė­se ne­ti­kė­tai mi­rė plun­giš­kis. Iš­kvies­ta Plun­gės GMP ko­man­da, pa­sak ar­ti­mų­jų ir liu­di­nin­kų, ne tik ne­sku­bė­jo, bet ir ne­tu­rė­jo rei­kia­mos įran­gos. Ar dėl šios mir­ties kal­tas GMP dar­buo­to­jų ne­pro­fe­sio­na­lu­mas ir ap­lai­du­mas, aiš­ki­na­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Ta­čiau, jei ir bus įro­dy­ta jų kal­tė, žmo­gaus juk ne­pri­kel­si...
„Ži­not, kiek to­kių gu­lin­čių už­sie­ny­je yra?“
Nuo­la­tos kar­to­ja­ma, kad tu­ri­me bū­tų pi­lie­tiš­ki, esa­me ra­gi­na­mi ne­pra­ei­ti pro ša­lį, ne­pa­lik­ti li­ki­mo va­liai ne­lai­mės iš­tik­to­jo, pra­neš­ti apie tai pa­gal­bos tar­ny­boms... Ta­čiau to­kias nuo­sta­tas var­gu ar ži­no... Plun­gės GMP dar­buo­to­jai.
Su at­sai­niu jų el­ge­siu te­ko su­si­dur­ti ir dar ke­liems plun­giš­kiams.
Sek­ma­die­nį, apie 20.28 val., ei­da­mi į par­duo­tu­vę Bi­ru­tės gat­vė­je, ties 49 na­mu žmo­nės ap­ti­ko ša­li­ke­lė­je gu­lin­tį vy­rą. Pa­skam­bi­nus ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112, juos su­jun­gė su GMP dis­pe­če­ri­ne. Pa­sa­kius sa­vo te­le­fo­no nu­me­rį ir at­sa­kius į dis­pe­če­rės klau­si­mus, skam­bi­nu­sių­jų bu­vo pa­prašyta, jei ga­li, pa­lauk­ti, kol at­va­žiuos jų ko­man­da. Gal po 10 min. pri­va­žia­vo GMP, o iš­li­pu­si me­di­ci­nos se­su­tė, ei­da­ma link gu­lin­čio žmo­gaus, burb­te­lė­jo: „Jei gu­li, te­gul gu­li, juk va­sa­ra yra...“ Kar­tu su žmo­nė­mis bu­vo ir du ne­pil­na­me­čiai vai­kai. Pa­ma­tę, kad GMP dar­buo­to­ja rū­pi­na­si gu­lin­čiuo­ju, žmo­nės nu­sku­bė­jo į par­duo­tu­vę. Už 10 min. grįž­da­mi at­gal, su­lau­kė pik­to GMP dar­buo­to­jos klau­si­mo: „Jūs iš­kvie­tėt grei­tą­ją? Kur man da­bar jį dė­ti?!“ At­sa­kius, kad tai ne jų pro­ble­ma, šei­ma su­lau­kė at­ža­ga­raus pa­mo­ky­mo: „Ar už­sie­ny­je ne­sa­te bu­vę? Ži­no­te, kiek to­kių gu­lin­čių An­gli­jo­je yra?..“
To­kie GMP dar­buo­to­jos žo­džiai pri­bloš­kė. Su­prask, gu­li kaž­koks al­ko­ho­li­kas ša­li­ke­lė­je, na ir kas? Kam dėl to kvies­ti pa­gal­bą? Juk va­sa­ra, pa­gu­lės, iš­si­blai­vys ir par­šliauš į na­mus... Kiek to­kių yra už­sie­ny­je! O ten tai ži­no, kaip elg­tis su to­kiais. Nie­kas ten ne­va­ži­nė­ja ir ne­tik­ri­na, ar tas žmo­ge­lis gu­li dėl per di­de­lės al­ko­ho­lio do­zės, ar dėl... prie­puo­lio, o gal su­sto­ju­sios šir­dies. To­kia iš­va­da per­ša­si po GMP dar­buo­to­jos pa­mąs­ty­mų.
La­biau­siai pri­tren­kė tai, kad pa­na­šaus mo­ra­lo su­lau­kė ne­pil­na­me­čiai vai­kai. „An­gli­jo­je, Lon­do­ne, to­kių gu­lin­čių kiek tik no­ri. Kam kvie­tėt grei­tą­ją?“ – vie­toj pa­dė­kos žo­džių pik­tai dės­tė mo­te­ris nie­kuo dė­tiems vai­kams.
Kaip vai­kams pa­aiš­kin­ti, kad jie, pa­ma­tę ne­lai­mės iš­tik­tą­jį, kad ir ne­blai­vų, pri­va­lo pa­gel­bė­ti, iš­kvies­ti pa­gal­bą?
Si­tu­a­ci­ją aiš­ki­na­si
Pir­ma­die­nio ry­te pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją dėl pa­val­di­nės el­ge­sio, Plun­gės GMP di­rek­to­rė Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė pra­ne­šė, kad kol kas lau­kia slau­gy­to­jos pa­aiš­ki­ni­mo. „Kai tik gau­siu, pra­ne­šiu“, – in­for­ma­vo di­rek­to­rė.
Kiek vė­liau di­rek­to­rė el. paš­tu at­siun­tė to­kį ko­men­ta­rą: „VšĮ Plun­gės ra­jo­no GMP iš­va­žiuo­ja­mo­sios bri­ga­dos tei­kia bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą pa­cien­tams ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų at­ve­jais, esant gy­vy­bei grės­min­goms, pa­vo­jin­goms ir kri­ti­nėms būk­lėms, ir ūmi­nių li­gų at­ve­jais. Va­kar gau­tas iš­kvie­ti­mas 20.32 val. į Bi­ru­tės g. 49 – „Gu­li 45 me­tų vy­ras“. Nu­vy­kus ras­tas gu­lin­tis vy­ras, ku­ris skun­dų ne­tu­ri. Iš jo skli­do al­ko­ho­lio kva­pas. Į kvie­ti­mą vy­ko sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gos spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Šlei­nie­nė ir GMP vai­ruo­to­jas Vir­gi­ni­jus Ski­ru­tis. Dėl Jū­sų iš­sa­ky­tų ko­men­ta­rų at­sa­ky­mo ne­tu­ri­me, nes šiuo me­tu po bu­dė­ji­mo G. Šlei­nie­nė iš­vy­ku­si.“
Ne­turi tei­sės skai­ty­ti mo­ra­lų dėl iš­kvie­ti­mo
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė, pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti to­kį pa­gal­bos dar­buo­to­jų el­ge­sį, at­sa­kė, kad su­si­da­riu­si si­tu­a­ci­ja nė­ra žmo­niš­ka ir džiu­gi­nan­ti.
„Pir­miau­sia GMP dar­buo­to­jai ne­tu­ri tei­sės pi­lie­tiš­kai pa­si­el­gu­siems žmo­nėms skai­ty­ti mo­ra­lų dėl iš­kvie­ti­mo. Tai ne­etiš­ka. O tuo la­biau ne­pil­na­me­čių vai­kų aki­vaiz­do­je.
Vals­ty­bė, o ne vien sa­vi­val­dy­bė, tu­ri kuo grei­čiau spręs­ti tų „gu­lin­čių ant že­mės“ pi­lie­čių klau­si­mą (tai yra vi­sos Lie­tu­vos pro­ble­ma).
Kur juos dė­ti? Kur juos vež­ti? – man at­sa­ky­ti sun­ku. La­bai no­rė­čiau, kad šios pro­ble­mos ne­bū­tų – gai­la me­di­kų, po­li­ci­jos ir ki­tų tar­ny­bų, kai sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą jie tu­ri skir­ti „šios ka­te­go­ri­jos pa­cien­tams“, – sa­kė O. Ge­ruls­kie­nė.
„Dė­ko­ju, kad pra­ne­šė“
Tuo tar­pu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Juo­zas Šle­pe­tis sa­kė esąs dė­kin­gas pi­lie­tiš­kai pa­si­el­gu­siems plungiškiams: „Kaip po­li­ti­kas no­riu pa­dė­ko­ti žmo­nėms, ku­rie pa­skam­bi­no te­le­fo­nu 112 ir pra­ne­šė, kad Bi­ru­tės gat­vė­je gu­li žmo­gus ir jam rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Gal jam kas nu­ti­ko, pa­si­da­rė blo­ga ar pan. Ne­su­pran­ta­mas man GMP dar­buo­to­jų po­el­gis ir ko­men­ta­rai, kad kam čia kvie­tė­te, nes žmo­gus gir­tas. Blo­giau­sia tur­būt yra tai, kad ne­tu­ri­me iš­blai­vi­ni­mo įstai­gos. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas tu­ri pri­ėmęs spren­di­mą, kad to­kia pa­slau­ga Plun­gė­je tu­ri at­si­ras­ti ir tos pro­ble­mos tu­ri bū­ti spren­džia­mos. Siū­ly­čiau med. se­su­tėms su­si­lai­ky­ti nuo ko­men­ta­rų ir dirb­ti sa­vo dar­bą“.
Į re­dak­ci­jos pa­klau­si­mą, ar to­kie žmo­nės ga­li dirb­ti Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bo­je, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja at­sa­ky­mo kol kas ne­pa­tei­kė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama