Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Jei dū­mų de­tek­to­rių ne­įsi­reng­si­te – ne­bau­s, bet sa­vo sau­gu­mu rei­kia rū­pin­tis patiems

Jei dū­mų de­tek­to­rių ne­įsi­reng­si­te – ne­bau­s, bet sa­vo sau­gu­mu rei­kia rū­pin­tis patiems

Va­sa­rio 2-ąją Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te bu­vo su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja apie gais­rų pre­ven­ci­ją ir au­to­no­mi­nius dū­mų de­tek­to­rius. De­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Ka­na­pic­kis pa­brė­žė, kad nuo va­sa­rio pir­mo­sios ša­ly­je vyks­ta pre­ven­ci­nė ak­ci­ja „Gy­ven­ki­me sau­giai“. Jos tiks­las – iš­veng­ti žmo­nių au­kų lai­ku pa­ste­bė­jus gais­rą. Pa­sak pa­va­duo­to­jo M. Ka­na­pic­ko, net 97 proc. gy­ven­to­jų žūs­ta na­muo­se, kai gais­ras ne­bū­na lai­ku pa­ste­bė­tas.

Ra­gi­na įsi­reng­ti iki ge­gu­žės 1 dienos
M. Ka­na­pic­kas in­for­ma­vo, kad nuo ge­gu­žės pir­mo­sios įsi­ga­lios Ben­drų­jų gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­kei­ti­mai, ir gy­ve­na­muo­siuo­se būs­tuo­se tu­rės bū­ti įreng­ti au­to­no­mi­niai dū­mų de­tek­to­riai, ku­rie šai­žiu gar­su įspė­ja gy­ven­to­jus, kol dar dū­mų kon­cen­tra­ci­ja ore ne­ke­lia pa­vo­jaus gy­vy­bei. Toks dū­mų de­tek­to­rius tu­rė­tų bū­ti įreng­tas kam­ba­ry­je, ku­ria­me mie­ga­ma. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma au­to­no­mi­nių dū­mų sig­na­li­za­to­rių įreng­ti vir­tu­vė­je ar to­se vie­to­se, kur ga­li iš­si­skir­ti ga­rai, nes, pa­sak de­par­ta­men­to gais­rų pre­ven­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Au­ri­mo Gu­džiaus­ko, tai ga­li su­klai­din­ti.
Baus­ti ne­si­ruo­šia
Kaip sa­kė M. Ka­na­pic­kas, jei na­muo­se ne­bus dū­mų de­tek­to­riaus, gy­ven­to­jai ne­bus bau­džia­mi. Jiems nu­ma­to­ma skai­ty­ti pa­skai­tas, kaip ap­si­sau­go­ti nuo gais­ro, pa­ta­ria­ma, pa­mo­ko­ma. Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros pa­rei­gū­nai ir ug­nia­ge­siai ap­lan­kys apie 100 tūkst. gy­ve­na­mų­jų būs­tų. Ta­čiau daž­niau­siai at­vyks pas tuos gy­ven­to­jus, ku­riems iš­kils klau­si­mų, ar pa­rei­gū­nai gaus nu­si­skun­di­mų.
„Ti­ki­mės, kad gy­ven­to­jai bus są­mo­nin­gi ir įsi­rengs au­to­no­mi­nius dū­mų de­tek­to­rius, taip no­rė­da­mi ap­sau­go­ti sa­vo ir šei­mos na­rių gy­vy­bes. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ne­ren­gia jo­kių pa­tik­ri­ni­mo pla­nų, ne­nu­ma­ty­tos ir ad­mi­nist­ra­ci­nės bau­dos. Jie tik re­a­guos į gy­ven­to­jams iš­ki­lu­sius klau­si­mus ir pa­dės juos iš­spręs­ti“, – pa­ti­ki­no A. Gu­džiaus­kas.
Ko­kios kai­nos ir kur mon­tuo­ti?
Au­to­no­mi­nių dū­mų de­tek­to­rių kai­na la­bai įvai­ri – nuo 6 iki 20 eu­rų. Tad gy­ven­to­jai ga­li pa­si­rink­ti dū­mų sig­na­li­za­to­rius at­si­žvelg­da­mi į sa­vo po­rei­kius ir ga­li­my­bes. Dvie­jų aukš­tų gy­ve­na­ma­ja­me būs­te dū­mų de­tek­to­riai tu­rė­tų bū­ti įreng­ti abie­juo­se aukš­tuo­se, bet svar­biau­sia, kad jie bū­tų įmon­tuo­ti mie­ga­muo­siuo­se. Ži­nant, kad karš­ti dū­mai ky­la į vir­šų ir pir­miau­sia kau­pia­si pa­lu­bė­je, šie prie­tai­sai tu­rė­tų bū­ti mon­tuo­ja­mi prie lu­bų. Kai ku­riais at­ve­jais jie ga­li bū­ti įren­gia­mi ir ant pa­tal­pos sie­nos, kuo ar­čiau lu­bų.
Ap­lan­kys 1600 būs­tų
Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas pa­brė­žė, kad jau ke­le­tą me­tų ben­dra­dar­biau­ja su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be ir dū­mų de­tek­to­rius įren­gė ten, kur yra ma­ža­me­čių vai­kų ir se­ny­vo am­žiaus žmo­nių. Sa­vi­val­dy­bė kar­tu su prieš­gais­ri­ne gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se jau su­mon­ta­vo 230 au­to­no­mi­nių dū­mų de­tek­to­rių, O Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė – 120. PGT pa­rei­gū­nai per šiuos me­tus ap­lan­kys 1600 gy­ve­na­mų­jų būs­tų, pa­ra­gins įsi­reng­ti au­to­no­mi­nius dū­mų de­tek­to­rius ir pa­tars, kaip iš­veng­ti gais­ro. Vien per sau­sio mė­ne­sį tar­ny­bos pa­rei­gū­nai jau ap­lan­kė apie 200 būs­tų. Gy­ven­to­jai yra pa­ten­kin­ti ak­ci­jos me­tu gau­tais pa­ta­ri­mais ir no­riai ben­dra­dar­biau­ja.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama