Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Jau­ni­mo links­my­bės: fon­ta­no vi­du­ry­je at­si­dū­rė ir suo­le­liai, ir ka­ru­tis

Jau­ni­mo links­my­bės: fon­ta­no vi­du­ry­je at­si­dū­rė ir suo­le­liai, ir ka­ru­tis

Ką veik­ti nak­tį, kai ne­si­no­ri mie­go? Ogi nu­ei­ti į mies­to cen­trą, šveis­ti ka­ru­tį į ap­švies­to fon­ta­no vi­du­rį, taip pat su­kel­ti į van­de­nį aikš­tės suo­le­lius ir čia pa­si­sė­dė­ti! Bū­tent ši­taip nak­tį iš tre­čia­die­nio į ket­vir­ta­die­nį su­gal­vo­jo du jau­nuo­liai.

„Lie­pos 27 nak­tį mū­sų mies­to cen­tre, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, vy­ko „links­my­bės“: ne­ži­no­mi van­da­lai į fon­ta­ną su­me­tė suo­le­lius bei sta­ty­bi­nin­kų ka­ru­tį. Ši­to­kiu bū­du, ro­dy­da­mi jė­gą bei iš­mo­nę, ne­ger­bia ne tik sa­vęs, bet ir kraš­tie­čių. La­bai gai­la, kad to­kių esa­ma“, – to­kią in­for­ma­ci­ją penk­ta­die­nio ry­tą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ iš­pla­ti­no Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja.
Pri­dė­to­se dvie­jo­se nuo­trau­ko­se aiš­kiai ma­ty­ti, kaip ap­link trykš­tan­tį fon­ta­ną van­de­ny­je mirks­ta aš­tuo­ni suo­liu­kai ir ant šo­no gu­li ka­ru­tis. Bū­tent to­kį vaiz­dą ket­vir­ta­die­nio ry­tą ma­tė pra­ei­viai ir tvar­ky­tis at­sku­bė­ję se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai. Vy­rams te­ko bris­ti į van­de­nį ir vis­ką iš­žve­jo­ti.
„Bu­vo di­de­lis pik­ni­kas. Ka­ru­tis grei­čiau­siai at­sto­jo sta­lą. Bet ga­lė­jo po „ba­liaus“ ir su­si­tvar­ky­ti. Juk nie­kam ne­si­no­ri ry­te plau­ti sve­ti­mų in­dų. Pa­sė­dė­jo van­de­ny­je, at­si­gai­vi­no ir ga­lė­jo vis­ką nu­neš­ti at­gal“, – po įvy­kio juo­ka­vo mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Suo­le­liai ne­bu­vo ap­ga­din­ti, iš­sky­rus vie­ną – pa­ste­bė­ta, kad yra trekš­te­lė­ju­si ko­je­lė. Taip pat bu­vo ir šiek tiek šiukš­lių. Jas te­ko su­rink­ti. Tie­sa, jas ga­lė­jo nu­mes­ti ir ki­ti as­me­nys.
Suo­le­liai, pa­sak G. Do­mar­ko, aikš­tė­je nė­ra pri­tvir­tin­ti. To ne­da­ro­ma spe­cia­liai, mat per įvai­rius ren­gi­nius: šven­tes, ak­ci­jas ar mu­ges, juos rei­kia per­stum­dy­ti, kad ne­truk­dy­tų. O ka­ru­tis bu­vo ne se­niū­ni­jos – jau­ni­mas jį nu­gvel­bė iš pri­va­taus kie­mo. Vė­liau sa­vi­nin­kas sa­vo daik­tą at­pa­ži­no ir at­si­ė­mė. „Rei­kė­jo juk kaž­kur jiems su­si­dė­ti vai­šes“, – links­mai kal­bė­jo se­niū­nas.
Ži­no­ma, G. Do­mar­kas sa­kė ne­pa­tei­si­nan­tis to­kių jau­ni­mo „juo­ke­lių“, ap­gai­les­ta­vo, kad mū­sų gy­ven­to­jai (grei­čiau­siai – mū­sų) sa­vo mies­te da­ro to­kias ne­są­mo­nes.
Vie­šo­jo­je erd­vė­je se­niū­ni­jos iš­pla­tin­tos nuo­trau­kos kaip mat su­lau­kė di­de­lio at­gar­sio. Fei­sbuko lan­ky­to­jai da­li­jo­si šia in­for­ma­ci­ja ir ne­gai­lė­jo ko­men­ta­rų: vie­ni tai lai­kė pokš­tu, ki­tiems bu­vo pik­ta, tre­ti tei­ra­vo­si, ką vei­kia po­li­ci­ja, ne­gi mies­to vaiz­do ka­me­ros nie­ko ne­už­fik­sa­vo...
Penk­ta­die­nio ry­te kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas pa­tvir­ti­no, jog pa­rei­gū­nai šį įvy­kį ti­ria, ta­čiau de­ta­lių ko­men­tuo­ti ne­no­rė­jo. Už­si­mi­nė, jog tai bu­vo du jau­nuo­liai, jie prie fon­ta­no siau­tė­jo tre­čią va­lan­dą nak­ties. Ti­ki­ma­si, kad chu­li­ga­nus pa­vyks iš­aiš­kin­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama