Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Iš­ėju­siems iš Kri­zių cen­tro la­bai rei­kė­tų sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų

Iš­ėju­siems iš Kri­zių cen­tro la­bai rei­kė­tų sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas iš­klau­sė Plun­gės kri­zių cen­tro di­rek­to­rių Gin­ta­rą Ar­ma­lį. Įstai­gos va­do­vas kal­bė­jo apie centro veik­lą, ben­drą si­tu­a­ci­ją ir pro­ble­mas.

Plun­gės kri­zių cen­tras, ku­rį plun­giš­kiai yra įpra­tę va­din­ti tie­siog nak­vy­nės na­mais, tei­kia lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo ir ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gas – sten­gia­si už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką lai­ki­ną prie­globs­tį su­au­gu­siems so­cia­li­nės ri­zi­kos ir so­cia­liai pa­žei­džia­miems as­me­nims, ku­rie ne­tu­ri gy­ve­na­mo­sios vie­tos ar lai­ki­nai su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis. Po tuo pa­čiu sto­gu, tik at­ski­ro­se pa­tal­po­se, yra nak­vy­nės na­mų sky­rius ir mo­te­rų kri­zių cen­tras.
Da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja to­kia, jog net 71 proc. nak­vy­nės na­mų sky­riaus klien­tų su­da­ro se­ny­vo am­žiaus, ne­įga­lu­mą tu­rin­tys as­me­nys, ku­rie yra ne­dar­bin­gi ar ma­žai dar­bin­gi. Dau­gu­ma pri­klau­so­mi nuo svai­ga­lų, ne­tu­ri mo­ty­va­ci­jos sa­vo gy­ve­ni­me ką nors keis­ti, ne­no­ri ar ne­ga­li dirb­ti. Žmo­nių ne­įga­lu­mo ir se­nat­vės pen­si­jos yra per ma­žos, to­dėl jiems sun­ku iš­si­nuo­mo­ti būs­tą. Su dar­bin­go am­žiaus klien­tais so­cia­li­niams dar­buo­to­jams ten­ka dirb­ti la­bai il­gai, nuo­lat or­ga­ni­zuo­ti jų už­im­tu­mą, kad bū­tų ug­do­mi dar­bi­niai įgū­džiai.
Nuo šių me­tų sau­sio iki spa­lio 10 die­nos Kri­zių cen­tre so­cia­li­nes pa­slau­gas ga­vo 74 as­me­nys, iš ku­rių 56 – nak­vy­nės na­mų sky­riu­je. Lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo pa­gei­da­vo 37 as­me­nys. Pa­kar­to­ti­nai pri­ima­mi pa­si­pra­šė 7 klien­tai. Trum­piau­siai įstai­go­je žmo­gus pra­bu­vo 12 die­nų. Lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­ga su­teik­ta 19-ai as­me­nų (10-iai plun­giš­kių ir 9-iems iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių).
Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį Mo­te­rų kri­zių sky­riu­je so­cia­li­nės pa­slau­gos bu­vo su­teik­tos 18-ai mo­te­rų ir 13-ai jų vai­kų: ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­ga – 14-ai mo­te­rų ir 13-ai vai­kų, o lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­ga pa­si­nau­do­jo 4 mo­te­rys. Maž­daug pu­sė klien­čių tu­ri ne­ga­lią, li­ku­sios – re­gist­ruo­tos dar­bo bir­žo­je, dir­ban­čios ar­ba au­gi­na ma­ža­me­čius vai­kus. Še­šių mo­te­rų šei­mos įtrauk­tos į so­cia­li­nės ri­zi­kos są­ra­šą. Net 20 nak­vy­nės na­mų sky­riaus klien­tų ir trys mo­te­rys tu­ri sko­lų ant­sto­liams.
Čia pa­ten­kan­tiems žmo­nėms tei­kia­ma įvai­riau­sia pa­gal­ba: nuo pa­ra­zi­tų nai­ki­ni­mo iki pa­mo­ky­mų, kaip pa­si­ga­min­ti mais­tą. Jie gau­na mais­to pa­ke­tus, rū­bų, ava­ly­nės, hi­gie­nos reik­me­nų, ap­rū­pi­na­mi me­di­ka­men­tais, pa­ma­tuo­ja­mas krau­jo spau­di­mas, pa­de­da­ma su­si­tvar­ky­ti do­ku­men­tus ir gau­ti pa­šal­pas. Spren­džiant gy­ven­to­jų svei­ka­tos pro­ble­mas, šie­met jau 26 kar­tus klien­tai bu­vo ve­ža­mi į gy­dy­mo įstai­gas ar re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­trus, trys (du vy­rai ir mo­te­ris) už­si­ko­da­vo nuo al­ko­ho­liz­mo. Du as­me­nys lan­ko ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų klu­bą.
Kal­bant apie už­im­tu­mą – pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą įdar­bin­ti 4 il­ga­lai­kiai be­dar­biai (iš jų – vie­na mo­te­ris), 2 iš­vy­ko gy­ven­ti ir dirb­ti pas ūki­nin­kus, 7 klien­tai (iš jų – 4 mo­te­rys) įsi­dar­bi­no nuo­la­ti­niam dar­bui. Kri­zių cen­tro gy­ven­to­jai mo­ko­mi ga­min­ti mais­tą, dar­že ir šilt­na­my­je au­gi­na dar­žo­ves, ga­my­bos pa­tal­po­se re­mon­tuo­ja dvi­ra­čius, taip pat tvar­ko pi­lia­kal­nius, pa­de­da Pa­ku­tu­vė­nų re­li­gi­nei ben­druo­me­nei, da­ly­vau­ja kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je ir įvai­riuo­se už­si­ė­mi­muo­se.
Di­rek­to­riaus duo­me­ni­mis, net 53 proc. Plun­gės kri­zių cen­tro klien­tų tei­kia­mo­mis so­cia­li­nė­mis pa­slau­go­mis nau­do­ja­si il­giau nei pus­me­tį, o tai ro­do, kad nu­ma­ty­tas 6 mė­ne­sių ap­gy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas yra per trum­pas šių žmo­nių so­cia­li­nių pro­ble­mų spren­di­mui. Be to, nė­ra so­cia­li­nių pa­slau­gų tęs­ti­nu­mo – iš­ėjęs as­muo ne­re­tai tie­siog ne­tu­ri kur ding­ti, tad ne­tru­kus grįž­ta at­gal. G. Ar­ma­lis pa­ste­bi, jog Plun­gė­je la­bai trūks­ta so­cia­li­nių būs­tų. Šiuo me­tu ei­lė­je so­cia­li­niam būs­tui gau­ti sto­vi 23 kri­zių cen­tro gy­ven­to­jai (iš jų –10 mo­te­rų), tik vie­na klien­tė šiais me­tais ga­vo so­cia­li­nį būs­tą. Taip pat mū­sų mies­te rei­kė­tų ben­druo­me­ni­nių, ki­taip – sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų, kur ga­lė­tų pri­sig­laus­ti iš Kri­zių cen­tro iš­ėję žmo­nės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama