Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Ieš­ko ran­go­vų par­ko var­tams ir dva­ro sar­go na­me­liui at­nau­jin­ti

Ieš­ko ran­go­vų par­ko var­tams ir dva­ro sar­go na­me­liui at­nau­jin­ti

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si an­trą kar­tą skelb­ti kon­kur­są ran­go­vo, ku­ris ge­bė­tų gra­žiai ir ko­ky­biš­kai at­nau­jin­ti Plun­gės dva­ro sar­go na­me­lį ir uni­ka­liuo­sius par­ko var­tus, pa­ieš­kai. Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų šiems dar­bas at­lik­ti gau­ta pa­gal ben­drą Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pro­gra­mą INTERREG V-A (2014–2020 m.).

Pro­jek­tą „Dar­naus tu­riz­mo pa­slau­gų plėt­ra, pri­imant ben­drus spren­di­mus“ ini­ci­ja­vo Lat­vi­jos res­pub­li­kos Kok­ne­sės sa­vi­val­dy­bė, part­ne­riais pa­kvie­tu­si Ja­kob­pils (Lat­vi­ja) sa­vi­val­dy­bę, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją bei Ro­kiš­kio tu­riz­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų in­for­ma­ci­jos ir ko­or­di­na­vi­mo cen­trą.
Ga­vu­si fi­nan­sa­vi­mą nu­ma­ty­tiems dar­bams, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­pa­rei­go­jo pro­jek­tą, skir­tą sar­go na­me­liui ir par­ko var­tams at­nau­jin­ti, įgy­ven­din­ti iki 2018 me­tų gruo­džio 31 die­nos.
Šie­met kar­tą jau bu­vo skelb­tas kon­kur­sas ran­go­vui pa­rink­ti. Cen­tri­niai mo­nu­men­ta­lūs ne­ore­ne­san­si­nio sti­liaus Ogins­kio dva­ro par­ko var­tai sta­ty­ti 1879 me­tais. Jų ni­šas puo­šia XVI a. ri­te­rių skulp­tū­ros, o ant var­tų vir­šaus – meš­kos, lai­kan­čios Ogins­kių her­bo sky­dus. Var­tų an­sam­bliui pri­klau­so ir bu­vęs par­ko sar­go na­me­lis, ku­ria­me da­bar įsi­kū­ręs Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Pra­šo­ma res­tau­ruo­ti par­ko var­tus ir įreng­ti jų ap­švie­ti­mą, taip pat at­nau­jin­ti sar­go na­me­lio fa­sa­dą, pa­keis­ti lan­gus ir du­ris, įreng­ti van­den­tie­kį ir nuo­te­kų sis­te­mą, sig­na­li­za­ci­ją.
Į ma­žos ver­tės ran­gos dar­bų pir­ki­mą šie­met jau bu­vo at­si­šau­ku­sios dvi ben­dro­vės. Iš­ana­li­za­vu­si gau­tus pa­siū­ly­mus, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti dar­bų ži­nia­raš­čius. Ka­dan­gi pa­tiks­li­ni­mų kon­kur­so da­ly­viai ne­pa­tei­kė, kon­kur­sas pri­pa­žin­tas ne­įvy­ku­siu, tad po kiek lai­ko ran­gos dar­bai bus per­ka­mi an­tru ban­dy­mu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama