Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Į Plun­gę at­ei­na tu­pyk­lų eros pa­bai­ga?

Į Plun­gę at­ei­na tu­pyk­lų eros pa­bai­ga?

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė iki lap­kri­čio tu­ri ap­si­spręs­ti, ar ims Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mas lė­šas pri­va­tiems na­mams prie mies­to nuo­te­kų tin­klų pri­jung­ti. Mak­si­ma­li pa­ra­mos su­ma – 100 tūks­tan­čių eu­rų (su są­ly­ga, kad 30 proc. lė­šų pri­dės pa­ti sa­vi­val­dy­bė).

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, at­si­žvel­gu­si į ri­bo­tas gy­ven­to­jų fi­nan­si­nes ga­li­my­bes pri­si­jung­ti prie cen­tra­li­zuo­to nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mų, iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos pla­nuo­ja skir­ti mi­li­jo­ną eu­rų pri­va­tiems na­mams pri­jung­ti prie nuo­te­kų su­rin­ki­mo in­fra­struk­tū­ros.
Vie­nai sa­vi­val­dy­bei ga­li bū­ti ski­ria­ma ne dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų su są­ly­ga, kad sa­vi­val­dy­bė prie įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to iš­lai­dų su­mos pri­si­dės ne ma­žiau kaip 30 proc.
Įgy­ven­din­da­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­suo­ja­mus ge­ria­mo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pro­jek­tus, Lie­tu­va bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­si, kad šiais ko­mu­na­li­niais pa­to­gu­mais nau­do­sis 95 proc. gy­ven­to­jų. Įsi­pa­rei­go­ji­mus rei­kia vyk­dy­ti, prie­šin­gu at­ve­ju teks gra­žin­ti pa­nau­do­tas in­ves­ti­ci­jas. Ar­tė­jant at­si­skai­ty­mo ter­mi­nui, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ra­gi­na sa­vi­val­dy­bes im­tis veiks­mų ir iš­vys­ty­ti trūks­ta­mą in­fra­struk­tū­rą. Pra­šo­ma pri­jung­ti sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­čių pri­va­čių as­me­nų val­das prie ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo tin­klų.
Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pro­jek­tus Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ku­ruo­jan­tis Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka sa­kė jau ren­gian­tis spren­di­mo pro­jek­tą, ku­rį spa­lio ant­ro­je pu­sė­je teiks svars­ty­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Jo ži­nio­mis, prie mies­to nuo­te­kų tin­klų už gau­tas lė­šas bū­tų pri­jung­tos tik so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų pri­va­čios val­dos.
„Klo­jant van­dens ir nuo­te­kų tin­klus, bū­ti­nas ko­mu­ni­ka­ci­jas mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je ran­go­vai daž­niau­siai at­ves­da­vo iki na­mų val­dų ri­bos. Da­bar, pa­na­šu, nuo­te­kų tra­są rei­kės at­ves­ti iki pat na­mo“, – sa­kė A. Liu­ti­ka.
Vis­gi ky­la klau­si­mas, kas tu­rės at­lik­ti tu­a­le­to įren­gi­mo dar­bus pa­sta­to vi­du­je, ki­taip ta­riant, kas iš lau­ko tu­pyk­los į vi­du­je esan­tį tu­a­le­tą tu­rės per­kel­ti klo­ze­tą. Kon­kre­čių dar­bų ap­ra­šo iš mi­nis­te­ri­jos kol kas nė­ra, pro­jek­to ren­gė­jai at­sa­ky­mo į šį ir pa­na­šius klau­si­mus sa­vi­val­dy­bėms dar ne­pa­tei­kė.
Pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, vien Plun­gės mies­te yra per 47 na­mų val­dos, ku­rių sa­vi­nin­kai dar ne­pri­si­jun­gė prie nuo­te­kų tin­klų, aiš­kin­da­mi, jog ne­tu­ri tam lė­šų.
„To­kios na­mų val­dos iš­si­bars­čiu­sios po vi­są mies­tą, jų yra Bab­run­go, S. Dau­kan­to, Tai­kos, M. K. Čiur­lio­nio, Auš­ros, Bi­tu­tės gat­vė­se ir ki­tur. Dar aiš­ki­na­mės, ar į pa­ra­mą ga­lės pre­ten­duo­ti prie­mies­čio – Var­ka­lių ir Bab­run­go kai­mų – gy­ven­to­jai. Tei­kiant pa­raiš­ką pa­ra­mai, rei­kės įver­tin­ti tiek fi­nan­si­nes, tiek ir tech­ni­nes ga­li­my­bes, įvar­dy­ti kri­te­ri­jus na­mų val­dų at­ran­kai. Kol kas kal­ba­ma tik apie nuo­te­kų tvar­ky­mą. Mi­nis­te­ri­jos siū­lo­ma fi­nan­si­nė pa­ra­ma iš­ties pa­dė­tų sa­vi­val­dy­bei spręs­ti šią pro­ble­mą“, – sa­kė A. Liu­ti­ka.
Mies­tų nuo­te­kų va­ly­mo di­rek­ty­vai įgy­ven­din­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė ir Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Vie­na iš šių pa­tai­sų – įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bes, ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jus ir nuo­te­kų tvar­ky­to­jus iš­vys­ty­ti trūks­ta­mą in­fra­struk­tū­rą ir pri­jung­ti abo­nen­tų ir var­to­to­jų įren­gi­nius prie ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo tin­klų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama