Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Ge­riau­sių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke – net ke­tu­ri mo­tok­ro­si­nin­kai

Ge­riau­sių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke – net ke­tu­ri mo­tok­ro­si­nin­kai

Tra­di­ci­nis ge­riau­sių mū­sų spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo va­ka­ras, vy­kęs gruo­džio 21-ąją Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir spor­to mo­kyk­los sa­lė­je, su­lau­kė itin gau­saus bū­rio da­ly­vių – at­vy­ko įvai­riau­sių spor­to ša­kų at­sto­vai, tre­ne­riai, vai­kų tė­vai, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ke­le­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, ki­ti sve­čiai. Su­su­muo­ti re­zul­ta­tai pa­ro­dė, jog šie me­tai ypač ge­ri bu­vo mū­sų mo­tok­ro­si­nin­kams – į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką pa­te­ko net ke­tu­ri spor­ti­nin­kai, vie­nas jų pa­skelb­tas pir­mos vie­tos nu­ga­lė­to­ju.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2017 m. ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo ir ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ras pra­si­dė­jo nuo me­ro svei­ki­ni­mo kal­bos. „Plun­giš­kiai kas­met džiu­gi­na mus pa­sie­ki­mais įvai­rio­se spor­to ša­ko­se. Šian­dien čia esa­te tie, ku­rie iš­ties nu­si­pel­nė­te gau­ti mū­sų ap­lo­dis­men­tus, pa­gar­bą, pa­dė­kas ir ap­do­va­no­ji­mus“, – sa­kė A. Kli­šo­nis. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas ypač dė­ko­jo tre­ne­riams, be ku­rių spor­ti­nin­kai tik­rai ne­bū­tų pa­sie­kę pui­kių re­zul­ta­tų, taip pat – rė­mė­jams, ku­rių pri­si­dė­ji­mas ypač reikš­min­gas spor­tuo­jan­tiems ir yra pui­ki „in­ves­ti­ci­ja į prie­kį“. Spor­to vi­suo­me­nei ir vi­siems pri­jau­čian­tiems me­ras lin­kė­jo ge­rų Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų – Gel­to­no­jo šuns me­tų! „Lin­kiu, kad tas šuo ant jū­sų ne­lo­tų, o viz­gin­tų uo­de­gą“, – šmaikš­ta­vo A. Kli­šo­nis.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis spor­ti­nin­kus ska­ti­no ir ki­tą­met ko­vo­ti, ne­už­leis­ti sa­vo po­zi­ci­jų bei siek­ti dar di­des­nių lai­mė­ji­mų. Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las taip pat pa­dė­ko­jo tre­ne­riams už dar­bą, ra­gi­no spor­ti­nin­kus to­liau siek­ti tiks­lų ir gar­sin­ti Plun­gę.
Šiais me­tais dau­giau nei šim­tas mū­sų spor­ti­nin­kų sėk­min­gai pa­si­ro­dė įvai­riuo­se čem­pio­na­tuo­se, net 14-ika plun­giš­kių yra Lie­tu­vos rink­ti­nės na­riai.

Prieš de­šim­tu­ko ir tri­jų ge­riau­sių­jų ko­man­dų pa­skel­bi­mą už pui­kius spor­ti­nius pa­sie­ki­mus įteik­tas gal šim­tas pa­dė­kos raš­tų ir iš­da­lin­tas di­džiu­lis glė­bys gė­lių įvai­rių spor­to ša­kų at­sto­vams bei jų tre­ne­riams. Taip pat pa­dė­kos raš­tų bu­vo kvies­ti at­si­im­ti apie dvi­de­šimt spor­to rė­mė­jų, bet į šven­tę at­vy­ko vos vie­nas ki­tas. Iš­skir­ti­niais pri­zais – 100 eu­rų ver­tės ku­po­nais spor­to in­ven­to­riui įsi­gy­ti – ap­do­va­no­tos „Sau­lės“, Pla­te­lių ir Al­sė­džių gim­na­zi­jos, ku­rių auk­lė­ti­niai pui­kiai pa­si­ro­dė mo­kyk­lų spor­to žai­dy­nė­se.
Ge­riau­sių­jų ko­man­dų tre­je­tas: 1 vie­ta skir­ta Plun­gės sen­jo­rų krep­ši­nio ko­man­dai (va­do­vas – Vai­das Kor­ni­kas); 2 vie­ta – lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­dai „Pla­te­liai“ (va­do­vas – Po­vi­las Ru­bi­nas); 3 vie­ta – Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ vai­ki­nų krep­ši­nio ko­man­dai (tre­ne­ris – Vir­gi­li­jus La­pis). Pi­ni­gi­nis pri­zas – 300 eu­rų – įteik­tas tik pir­mą vie­tą už­ėmu­siai ko­man­dai.
Ge­riau­sių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kas:
1 vie­ta skir­ta mo­tok­ro­si­nin­kui Do­man­tui Jaz­daus­kui (tre­ne­ris – Sau­lius Stan­kus); 2 vie­ta – dziu­do spor­ti­nin­kui Ro­ber­tui Zim­kui (tre­ne­ris – An­ta­nas Kas­tec­kas); 3 vie­ta – mo­tok­ro­si­nin­kui Do­man­tui Vaz­niui (tre­ne­ris – S. Stan­kus); 4 vie­ta – mo­tok­ro­si­nin­kui Os­val­dui Ze­le­pū­gui (tre­ne­ris – S. Stan­kus); 5 vie­ta – šach­ma­ti­nin­kui Vai­dui Šet­kaus­kui (tre­ne­rė – Ge­no­vai­tė Ža­li­mie­nė); 6 vie­ta – dziu­do spor­ti­nin­kui No­jui Ku­za­vui (tre­ne­ris – A. Kas­tec­kas); 7 vie­ta – mo­tok­ro­si­nin­kui Va­len­tui Va­si­liaus­kui (tre­ne­ris – S. Stan­kus); 8 vie­ta – ir­kluo­to­jui Man­tui Ga­dei­kiui (tre­ne­ris – Ed­mun­das Gel­čins­kas); 9 vie­ta – bu­riuo­to­jai Dag­nei Nor­vai­šai­tei (tre­ne­ris – Jo­nas Pet­ro­nis); 10 vie­ta – leng­va­at­le­tei Kor­ne­li­jai Vi­čy­tei (tre­ne­ris – Eu­ge­ni­jus Jur­gu­tis).
Pir­mos vie­tos lai­mė­to­jas ga­vo 300, ant­ros – 180, tre­čios – 120 eu­rų pi­ni­gi­nius pri­zus, jų tre­ne­riams skir­tos per­pus ma­žes­nės su­mos. De­šim­tą vie­tą už­ėmu­siai leng­va­at­le­tei ir jos tre­ne­riui po 100 eu­rų pri­zus įstei­gė Šiau­lių ban­kas.
Vi­sai ne­to­li de­šim­tu­ko šie­met li­ko krep­ši­nin­kai Lu­kas Kreiš­mon­tas, Lau­ry­nas Vaiš­ta­ras ir Ag­ne­sė Gar­čins­kai­tė, taip pat leng­va­at­le­tė Ga­bi­ja Kup­ry­tė, ir­kluo­to­ja Ie­va Žem­gu­ly­tė, ka­ra­tis­tė Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė.
Šven­ti­nę nuo­tai­ką spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo va­ka­re do­va­no­jo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mu­zi­kan­tai bei spor­ti­nių šo­kių stu­di­jos „Žings­nis“ šo­kė­jai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama