Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Ge­ri iš­par­da­vi­mai prie „lab­da­ri­nės“ už­kem­ša gat­ve­lę, tad bus sta­to­mi žen­klai

Ge­ri iš­par­da­vi­mai prie „lab­da­ri­nės“ už­kem­ša gat­ve­lę, tad bus sta­to­mi žen­klai

Ant­ra­die­niais, kai dė­vė­tų rū­bų par­duo­tu­vė­je „Lau­ned­va“ į apy­var­tą pa­lei­džia­ma nau­ja siun­ta, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė bū­na per­pil­dy­ta, tad ne­be­tel­pan­tys pir­kė­jai sa­vo trans­por­to prie­mo­nes pa­lie­ka tie­siog gat­ve­lė­je. Bė­da ta, kad tuo pa­čiu siau­ru ke­liu­ku va­ži­nė­ja Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės (ŽŪKB) „Pie­no gė­lė“ sun­kias­vo­ris trans­por­tas, ku­riam toks gau­sus leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių srau­tas la­bai truk­do. To­dėl ben­dro­vės at­sto­vai pa­pra­šė pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, drau­džian­čius ten su­sto­ti.

Apie mi­nė­tą pro­ble­mą Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją lap­kri­čio 14 die­ną in­for­ma­vo mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Mi­nė­jo, jog dėl ke­lio žen­klų pa­sta­ty­mo ga­vo Bi­ru­tės g. 49 A esan­čios ŽŪKB „Pie­no gė­lė“ pra­šy­mą.
Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog prie­šais „Vi­čiū­nus“, Bi­ru­tės g. 67A esan­ti dė­vė­tų dra­bu­žių ir ava­ly­nės par­duo­tu­vė „Lau­ned­va“ tarp gy­ven­to­jų la­bai po­pu­lia­ri. Ypač – ant­ra­die­niais, kai pre­kiau­ja­ma nau­ju asor­ti­men­tu. Ta­čiau gat­ve­lė įkal­nėn, ku­ria pri­va­žiuo­ja­ma prie „lab­da­ri­nės“, taip pat ve­da ir prie ŽŪKB „Pie­no gė­lė“ te­ri­to­ri­jos. Nors ant kal­no prie „Lau­ned­vos“ yra ne­ma­ža au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, žmo­nių ant­plū­dis bū­na toks, jog vi­si no­rin­tie­ji ap­si­pirk­ti ne­be­su­tel­pa – pa­lie­ka ma­ši­nas įkal­nė­je, sta­to ant ve­jos. O

kai tuo me­tu pro ša­lį ten­ka va­žiuo­ti „Pie­no gė­lės“ sunk­ve­ži­miams, ky­la pro­ble­mų, nes siau­ra­me ke­liu­ke sun­ku pra­si­lenk­ti. Be to, ar­tė­ja žie­ma, bus sli­du, eis­mo da­ly­viams ne­iš­ven­gia­mai atsiras dar dau­giau ne­sklan­du­mų. To­dėl ŽŪKB at­sto­vai pa­pra­šė to­je gat­ve­lė­je su­sta­ty­ti drau­džian­čius su­sto­ti ke­lio žen­klus.
Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai ste­bė­jo­si, ko­kie „ge­ri iš­par­da­vi­mai“ tu­ri bū­ti to­je par­duo­tu­vė­je, kad tiek daug pri­va­žiuo­ja pir­kė­jų! Kai ku­rie net klau­sė, kuo ten pre­kiau­ja­ma? Pa­si­ro­do, ne vi­si dar ži­no, iš kur dau­ge­lis plun­giš­kių ma­din­gai ap­si­ren­gę vaikš­to...
Kiek pa­dis­ku­ta­vę, ar tų žen­klų iš­vis rei­kė­tų, po­sė­džiau­to­jai vis­gi nu­bal­sa­vo tei­gia­mai. Su­tar­ta, jog drau­džian­tys su­sto­ti ke­lio žen­klai ar­ti­miau­siu me­tu at­si­ras abie­jo­se ke­liu­ko pu­sė­se. Tai­gi teks dė­vė­tų rū­bų ir ba­tų pir­kė­jams ieš­ko­tis ki­tų vie­tų, kur pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį, kai aikš­te­lė­je ne­bus vie­tos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama