Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Eu­ge­ni­jai Gau­die­šie­nei – nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos gy­dy­to­jos var­das

Eu­ge­ni­jai Gau­die­šie­nei – nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos gy­dy­to­jos var­das

Ge­gu­žės 2 die­ną Vil­niaus Ro­tu­šė­je gru­pei ži­no­mų Lie­tu­vos me­di­kų, pel­niu­sių žmo­nių pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įtei­kė gar­bės žen­klus. Nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos gy­dy­to­jos var­das su­teik­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės gy­dy­to­jai E. Gau­die­šie­nei.

Iš vi­sos Lie­tu­vos Vil­niaus Ro­tu­šė­je su­si­rin­ku­siems me­di­kams per­duo­ti Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio, Sei­mo svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to svei­ki­ni­mo ir pa­dė­kos žo­džiai.
„Kiek­vie­na Jū­sų die­na liu­di­ja Jū­sų pra­smin­gą dar­bą. Iš vi­sos šir­dies dė­ko­ju už pa­si­au­ko­ji­mą, iš­gel­bė­tas gy­vy­bes, pa­cien­tams grą­žin­tą vil­tį ir reikš­min­gą in­dė­lį ku­riant svei­ką ir lai­min­gą vi­suo­me­nę. Lin­kiu stip­rios svei­ka­tos, ne­blės­tan­čio op­ti­miz­mo ir sėk­

mės įgy­ven­di­nant sa­vo sie­kius. Puo­se­lė­ki­te me­di­ci­nos pro­fe­si­jos ver­ty­bes ir sau­go­ki­te jos pres­ti­žą! Ti­kiu, kad drau­ge, su­tel­kę kū­ry­bi­nes, o kal­bant apie me­di­kų dar­bą – ir fi­zi­nes jė­gas, įveik­si­me vi­sus iš­šū­kius, įro­dy­si­me, jog ge­ba­ma do­rai, kū­ry­biš­kai dirb­ti“, – svei­kin­da­mas Lie­tu­vos me­di­kus, sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga.
Ce­re­mo­ni­jo­je nu­si­pel­niu­sią Lie­tu­vos gy­dy­to­ją E. Gau­die­šie­nę nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, gy­dy­to­jos šei­mos na­riai.
E. Gau­die­šie­nė yra pir­mo­ji me­di­kė Plun­gė­je, su­lau­ku­si to­kio įver­ti­ni­mo.
Į Plun­gę ji at­vy­ko po stu­di­jų Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­te ir nuo 1978 me­tų pra­dė­jo dirb­ti Plun­gės cen­tri­nė­je li­go­ni­nė­je: iš pra­džių te­ra­peu­te, po po­ros me­tų – Tu­ber­ku­lio­zės sky­riaus ir ka­bi­ne­to gy­dy­to­ja fti­ziat­re, o nuo 1995-ųjų iki 2010 me­tų – sky­riaus ve­dė­ja. Nors sky­rius Plun­gė­je bu­vo pa­nai­kin­tas, ta­čiau iš­si­plė­tė tu­ber­ku­lio­zės ka­bi­ne­to veik­la, bu­vo įkur­tas re­gio­ni­nis mik­ro­sko­pi­jos cen­tras.
E. Gau­die­šie­nė vi­sus sa­vo dar­bo me­tus sky­rė tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems pa­cien­tams iš­aiš­kin­ti, juos gy­dy­ti, taip pat tu­ber­ku­lio­zės gy­dy­mo kon­tro­lei ir pro­fi­lak­ti­kai. 1997 me­tais kar­tu su švie­saus at­mi­ni­mo gy­dy­to­ju Alo­y­zu Pun­dziu­mi pir­mie­ji Lie­tu­vo­je įstei­gė DOTS ka­bi­ne­tą (kai pa­cien­tas at­ei­na iš­ger­ti vais­tus me­di­ci­nos dar­buo­to­jo prie­žiū­ro­je). DOTS ka­bi­ne­tas Plun­gė­je vei­kia iki šiol.
E. Gau­die­šie­nės dar­bo pra­džio­je ser­ga­mu­mas tu­ber­ku­lio­ze Plun­gė­je bu­vo la­bai aukš­tas, kai ku­riais me­tais sie­kė net epi­de­mi­jos ly­gį. Po 15–20 me­tų kon­tro­liuo­ja­mo gy­dy­mo, rent­ge­no pa­tik­rų, su­stip­rin­tos pro­fi­lak­ti­kos pa­vy­ko ser­ga­mu­mą ge­ro­kai su­ma­žin­ti. Plun­gės ra­jo­ne ser­ga­mu­mas ta­po ma­žes­nis už Lie­tu­vos vi­dur­kį.
E. Gau­die­šie­nei 1999 me­tais su­teik­ta gy­dy­to­jo pul­mo­no­lo­go li­cen­ci­ja. Nuo 2010 me­tų ji dir­ba li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo II sky­riaus ve­dė­ja, o nuo 2009 me­tų – ir VšĮ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės au­di­to­re.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama