Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­moje

Esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je pa­gal da­ly­va­vi­mą vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo pro­gra­moje

Kaip bu­vo per­nai, taip yra šie­met. Si­tu­a­ci­ja ne tik ne­pa­ge­rė­jo, bet vie­nu laip­te­liu dar pa­blo­gė­jo. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2015 me­tais dar bu­vo­me prieš­pas­ku­ti­nė­je vie­to­je, o per­nai nu­kri­to­me jau į pas­ku­ti­nę vie­tą. Tai – vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma, ku­rio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai da­ly­vau­ja pras­čiau­siai vi­so­je ša­ly­je! Apie tai spa­lio 17 die­ną bu­vo in­for­muo­ti Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai.

Plun­gės VSB at­sto­vės po­sė­džiau­to­jams pri­sta­tė ben­drą si­tu­a­ci­ją dėl pro­fi­lak­ti­nių pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mo mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je 2012–2017 me­tais. Mi­nė­tų pro­gra­mų, vyk­do­mų iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, kai ne­mo­ka­mai ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą, yra ke­lios: vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mas si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis, gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų pre­ven­ci­ja, prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka, sto­ro­sios žar­nos vė­žio anks­ty­vo­ji diag­nos­ti­ka, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pa­tik­ros pro­gra­ma bei ma­mog­ra­fi­nė pa­tik­ra dėl krū­ties vė­žio. Pa­si­nau­do­ti šio­mis pro­gra­mo­mis ga­li vi­sų tri­jų mū­sų pir­mi­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pa­cien­tai, svar­bu tik ati­tik­ti nu­sta­ty­tą am­žiaus ri­bą.
Tra­giš­kiau­sia si­tu­a­ci­ja yra su vai­kų (6–14 m.) krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma, kai svei­ki dan­tys pa­den­gia­mi me­džia­go­mis, ku­rios ap­sau­go nuo ėduo­nies. Sta­tis­ti­ka to­kia, jog 2012–2016 m. lai­ko­tar­piu da­ly­va­vu­sių šio­je pre­ven­ci­nė­je pro­gra­mo­je vai­kų skai­čius su­ma­žė­jo 1,9 kar­to. Per­nai tin­ka­mo am­žiaus vai­kų, ga­lin­čių pa­si­nau­do­ti šia pro­gra­ma, bu­vo 3 025, o si­lan­tais dan­tys bu­vo pa­deng­ti tik 189-iems vai­kams, t. y. 6,2 pro­cen­tams, ar­ba kas še­šio­lik­tam vai­kui.
Ly­gi­nant vi­sų sa­vi­val­dy­bių ro­dik­lius su ša­lies, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai šio­je pro­gra­mo­je da­ly­va­vo pa­sy­viau­siai, tad yra pas­ku­ti­nė­je vie­to­je. Aukš­čiau­sio­je po­zi­ci­jo­je, kur la­biau­siai rū­pi­na­ma­si vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mu, yra Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė, ne­daug at­si­lie­ka Rad­vi­liš­kio, Laz­di­jų, Ak­me­nės, Jo­na­vos, Ši­la­lės, Kel­mės, Kre­tin­gos ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės.
Iš­gir­dę to­kį fak­tą, po­sė­džiau­to­jai la­bai su­ne­ri­mo. Pir­mi­nin­kau­jan­tis Juo­zas Šle­pe­tis pri­si­mi­nė, kad jau per­nai apie tai kal­bė­ta, bet si­tu­a­ci­ja nė kiek ne­pa­si­kei­tė. Bė­da, kad ta­lo­nų pas sto­ma­to­lo­gus po­li­kli­ni­ko­se gau­ti su­dė­tin­ga, o sky­lė­ti dan­tys, kaip mi­nė­ta, si­lan­tais ne­den­gia­mi. Ta­da svars­ty­ta, kad rei­kė­tų li­go­ni­nė­je ati­da­ry­ti sto­ma­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tą, kur bū­tų tvar­ko­mi vai­kų dan­tys, bet šis siū­ly­mas taip ir li­ko ne­įgy­ven­din­tas. Ko­dėl taip nu­ti­ko ir kiek vi­sa tai kai­nuo­tų, bus klau­sia­ma li­go­ni­nės va­do­vų, ku­riuos nu­tar­ta kvies­ti į ki­tą ko­mi­te­to po­sė­dį.
Trum­pai ap­žvelg­tos ir ki­tos pro­fi­lak­ti­nės pro­gra­mos, ku­rio­mis ga­li pa­si­nau­do­ti gy­ven­to­jai.
Ma­mog­ra­fi­nės pa­tik­ros dėl krū­ties vė­žio pro­gra­mo­je (skir­ta mo­te­rims nuo 50 iki 69 me­tų) da­ly­vau­ja vis dau­giau mo­te­rų, ta­čiau plun­giš­kėms tai ne­pa­ran­ku, ka­dan­gi pa­si­tik­rin­ti ten­ka va­žiuo­ti į Klai­pė­dą ar Tel­šius. Pa­vyz­džiui, per pir­mą šių me­tų pus­me­tį pro­gra­mo­je da­ly­va­vo 4 iš 10 tiks­li­nio am­žiaus mo­te­rų. Dau­gu­ma – kli­ni­kos „Pul­sas“ pa­cien­čių. Nors be­si­tik­ri­nan­čių­jų skai­čius di­dė­ja, vis tiek pa­ten­ka­me tarp ma­žiau­siai šio­je pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­čių sa­vi­val­dy­bių.
Gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų pre­ven­ci­nė pro­gra­ma (skir­ta mo­te­rims nuo 25 iki 60 me­tų) po­pu­lia­rė­ja: 2012–2017 m. I pus­me­čio lai­ko­tar­piu mo­te­rų, da­ly­va­vu­sių šio­je pro­gra­mo­je, skai­čius iš­au­go tris kar­tus ir pa­sie­kė 40,4 proc., t. y. iš 1 504 pa­si­tik­ri­no 607-ios.
Sto­ro­sios žar­nos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pre­ven­ci­nė pro­gra­ma (skir­ta 50–74 me­tų am­žiaus as­me­nims) pra­dė­ta vyk­dy­ti nuo 2014 m. Iki 2017 m. I pus­me­čio da­ly­va­vu­sių pro­gra­mo­je skai­čius iš­sau­go, t. y. dau­giau nei pu­sė tiks­li­nio am­žiaus žmo­nių iš pla­nuo­tų pa­tik­rin­ti šio­je pro­gra­mo­je jau da­ly­va­vo.
Prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pre­ven­ci­nė­je pro­gra­mo­je (skir­to­je vy­rams nuo 50 iki 69 me­tų) mū­sų gy­ven­to­jai da­ly­vau­ja ak­ty­viau­siai. Ma­no­ma, jog tam tu­ri įta­kos ir rū­pes­tin­gos žmo­nos. Pro­gra­ma ga­li bū­ti tai­ko­ma ir vy­rams nuo 45 me­tų, jei ta li­ga sir­go ar­ti­mie­ji. 2016 m. pro­gra­mo­je da­ly­va­vo 57,4 proc. vy­rų iš vi­sų pla­nuo­tų pa­tik­rin­ti.
Dar ga­na pa­sy­viai plun­giš­kiai da­ly­vau­ja šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­jos pro­gra­mo­je (skir­ta vy­rams nuo 40 iki 55 me­tų ir mo­te­rims nuo 50 iki 65 me­tų). Pro­gra­ma la­bai nau­din­ga, ja sie­kia­ma su­ma­žin­ti pa­cien­tų ne­įga­lu­mą ir mir­tin­gu­mą dėl šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Nors pa­gal šią pro­gra­mą pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­tik­rin­ti at­ei­na kiek dau­giau žmo­nių, ta­čiau re­zul­ta­tas ga­lė­tų bū­ti ir ge­res­nis: šie­met per pir­mą pus­me­tį pro­gra­mo­je da­ly­va­vo tik 4 iš 10 tiks­li­nio am­žiaus gy­ven­to­jų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama