Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „Esa­me iš­skir­ti­niai, nes vis­ko tu­ri­me dau­giau­siai“

„Esa­me iš­skir­ti­niai, nes vis­ko tu­ri­me dau­giau­siai“

Per Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dį apie sa­vo se­niū­ni­jų iš­skir­ti­nu­mą ir rū­pes­čius pa­pa­sa­ko­jo ma­žiau­sios ir di­džiau­sios (ver­ti­nant pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių) se­niū­ni­jų se­niū­nai Arū­nas Jur­kus ir Liu­das Gri­cius.

Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je dau­giau vy­rų
Stal­gė­nų se­niū­nas A. Jur­kus pri­pa­ži­no, kad ši se­niū­ni­ja po te­ri­to­ri­jų per­skirs­ty­mo, kai Rie­ta­vui ati­te­ko Dau­gė­dai, pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ta­po vie­na iš ma­žiau­sių­jų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų. Šiuo me­tu Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je re­gist­ruo­ti 986 gy­ven­to­jai, 684 iš jų yra dar­bin­go am­žiaus. Daug žmo­nių va­ži­nė­ja dirb­ti į mies­tą.
Stal­gė­nų se­niū­ni­ja iš­skir­ti­nė ir tuo, kad jo­je gy­ve­na dau­giau vy­rų nei mo­te­rų.
„Se­niū­ni­jo­je – 8 kai­mai, yra dvi di­des­nės – Stal­gė­nų ir Mi­la­šai­čių – gy­ven­vie­tės. Stal­gė­nuo­se vei­kia aš­tuon­me­tė mo­kyk­la, trys par­duo­tu­vės, pie­no su­rin­ki­mo punk­tas. Ver­slas dau­giau su­si­bū­ręs į Mi­la­šai­čių kai­mą“, – pa­ste­bė­jo A. Jur­kus.
Pa­sak se­niū­no, Stal­gė­nų se­niū­ni­jos biu­dže­tas kas­met ma­žė­ja. Ma­žė­ja ir gau­nan­čių­jų so­cia­li­nes pa­šal­pas gy­ven­to­jų: jei 2014 me­tais pa­ra­mos pra­šė 50, tai šie­met – 15 gy­ven­to­jų.
A. Jur­kus ap­gai­les­ta­vo, kad gy­ven­vie­tei ža­dė­tas van­dent­var­kos pro­jek­tas Stal­gė­nų taip ir ne­pa­sie­kė, to­dėl ga­li­my­be nau­do­tis nuo­te­kų tin­klais tu­ri tik 1,5 gat­vės gy­ven­to­jų. Po lie­tin­gų me­tų nė­ra ge­ros prog­no­zės ir dėl dre­na­žo – jis daž­nai kem­ša­si.
„Nuo Stal­gė­nų se­niū­ni­jos įkū­ri­mo jo­kio reikš­min­ges­nio pro­jek­to se­niū­ni­jo­je taip ir ne­bu­vo“, – ap­gai­les­ta­vo A. Jur­kus, var­dy­da­mas ko­mi­te­to na­riams tik kas­die­nius se­niū­ni­jai at­lik­ti de­le­guo­tus dar­bus.
Be­je, A. Jur­kus yra vie­nas iš se­niū­nų, tu­rin­čių iš­skir­ti­nį po­žiū­rį į se­niū­ni­jos as­fal­tuo­tų ke­lių re­mon­tą ir prie­žiū­rą. As­fal­to duo­bės Stal­gė­nuo­se nė­ra lo­po­mos. Vie­toj to A. Jur­kus pa­pra­šo pa­klo­ti nors ma­žą at­kar­pą iš­ti­si­nės as­fal­to dan­gos.
„Esa­me iš­skir­ti­niai, nes vis­ko tu­ri­me dau­giau­siai“
Taip, pri­sta­ty­da­mas Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ją, kal­bė­jo se­niū­nas Liu­das Gri­cius, mi­nė­da­mas val­do­mus pa­sta­tus, pri­žiū­ri­mus ke­lius, vei­kian­čias ben­druo­me­nes. Že­mai­čių Kal­va­ri­ja, pa­sak se­niū­no, iš­skir­ti­nė ir tuo, kad yra la­biau­siai nuo sa­vi­val­dy­bės cen­tro nu­to­lu­si gy­ven­vie­tė. Mies­te­lis iš­si­ski­ria ir tuo, jog 23 die­nas per me­tus vyks­ta at­lai­dai, į ku­riuos at­vyks­ta mi­nios mal­di­nin­kų.
„Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je vie­nin­te­lė­je iš vi­sų kai­mo se­niū­ni­jų vei­kia Ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pė. Jai pa­de­dant, į nor­ma­lias gy­ve­ni­mo vė­žes su­grį­žo de­šimt žmo­nių“, – sa­kė L. Gri­cius.
Di­de­lė se­niū­ni­ja – di­de­lis ir ūkis. L. Gri­cius mi­nė­jo, jog tu­ri pri­žiū­rė­ti apie 200 km žvy­ruo­tų ke­lių, ta­čiau dėl lė­šų sto­kos kai ku­rio­se at­kar­po­se grei­de­ris šie­met ne­pa­si­ro­dė nė kar­to. Ka­dan­gi mies­te­lis pri­skir­tas kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jai, nė­ra pa­pras­ta gau­ti lei­di­mą ūki­niams dar­bams, kol te­ri­to­ri­ja ne­iš­žval­gy­ta ar­che­o­lo­gi­niais šur­fais. O tai ga­na bran­giai at­si­ei­na.
L. Gri­cius kal­bė­jo, kad se­niū­ni­jo­je ap­švies­ta 19 gat­vių. Šie­met elek­tros li­ni­jų ka­be­lių klo­ji­mo pro­jek­tus se­niū­ni­jo­je vyk­dė ESO, į ran­go­vų iš­kas­tus grio­ve­lius lei­di­mą pa­klo­ti ap­švie­ti­mui skir­tą ka­be­lį ga­vo ir se­niū­ni­ja. L. Gri­cius dė­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai už su­pra­tin­gu­mą ski­riant pa­pil­do­mų lė­šų mies­te­liui elek­tri­fi­kuo­ti: ka­be­lis pa­klo­tas, be­rei­kia pa­sta­ty­ti stul­pus ir pa­ka­bin­ti dar 24 švies­tu­vus.
Da­ly­da­ma­sis at­ei­ties pla­nais, se­niū­nas pa­pa­sa­ko­jo apie no­rą prie V. Ma­čer­nio mu­zie­jaus baig­ti įreng­ti skve­re­lį, iš­grįs­tą ak­me­ni­niais ta­kais. Taip pat no­rė­tų Že­mai­čių Kal­va­ri­jai nu­si­pel­niu­sius žmo­nes pa­gerb­ti At­min­ties kop­ly­čia, prie ku­rios ant 7 ak­mens len­tų bū­tų iš­kal­tos švie­suo­lių pa­var­dės.
„Se­niū­ni­ja tu­ri du au­to­mo­bi­lius, ta­čiau vie­nam iš jų yra 21 me­tai, abe­jo­ja­me, ar be­įveiks tech­ni­ki­nę ap­žiū­rą. No­rė­tu­me nau­jes­nio au­to­mo­bi­lio. Vie­šo­sioms erd­vėms pri­žiū­rė­ti, ki­tiems ūki­niams dar­bams se­niū­ni­jai rei­kia 4 eta­tų. Per di­de­lis krū­vis ten­ka ir se­niū­ni­jos so­cia­li­niams dar­buo­to­jams“, – dės­tė rū­pes­čius L. Gri­cius.
Se­niū­nas taip pat pri­mi­nė, jog Že­mai­čių Kal­va­ri­ja jau po­rą kar­tų bu­vo pri­pa­žin­ta gra­žiau­sia Lie­tu­vos gy­ven­vie­te. Pra­ėjus de­šim­čiai me­tų po pas­ku­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo, se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai vėl nu­si­tei­kę var­žy­tis su ki­tais Lie­tu­vos mies­te­liais dėl gar­bin­go ti­tu­lo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama