Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

„Esam pa­sken­dę smur­te“

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę per Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, kalbant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je te­ma, teigė į Plun­gę at­vy­kusi Tel­šių kri­zių cen­tro va­do­vė Van­da Be­nai­tie­nė. Ji pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją šiuo klau­si­mu, ka­dan­gi cen­tras teikia spe­cia­li­zuo­tą pa­gal­bą ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Po­sė­džio me­tu pa­si­da­lin­ta nuo­mo­nė­mis, ko­kių spren­di­mų bū­ti­na im­tis ma­žin­ant smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ap­im­tis, ko­kias pre­ven­ci­jos prie­mo­nes vyk­dy­ti.

Į pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems nuo smur­to
Ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja Tel­šių kri­zių cen­tras Tel­šių ap­skri­ty­je veik­lą vyk­do nuo 2011 me­tų. Cen­tras, at­lie­kan­tis spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tro funk­ci­jas, pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je tei­kia Tel­šių, Ma­žei­kių, Plun­gės ra­jo­nų bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams. Be­si­krei­pian­tie­ji į Tel­šių kri­zių cen­trą ga­li ti­kė­tis pro­fe­sio­na­lios psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos kri­zių, sa­vi­žu­dy­bių, ne­ti­kė­tų mir­čių, fi­zi­nio, psi­cho­lo­gi­nio, sek­su­a­li­nio smur­to, prie­ka­bia­vi­mų, kon­flik­tų ir ki­tais at­ve­jais. Taip pat cen­tro dar­buo­to­jai tei­kia ir in­di­vi­du­a­lų psi­cho­lo­gi­nį kon­sul­ta­vi­mą vai­kams bei su­au­gu­siems, šei­mos psi­cho­lo­gi­nį kon­sul­ta­vi­mą, ve­da in­di­vi­du­a­lią ir gru­pi­nę psi­cho­te­ra­pi­ją. Veik­los spek­tras pla­tus, vis­gi, šios or­ga­ni­za­ci­jos dar­buo­to­jų tei­gi­mu, kri­zi­nė­se si­tu­a­ci­jo­se at­si­dū­rę žmo­nės ne­re­tai ne­ži­no, ko­kios pa­gal­bos jie ga­li ti­kė­tis. „Rei­kia la­bai daug vie­šu­mo, pa­gal­bos iš me­di­kų, mo­kyk­lų ben­druo­me­nių, kad mū­sų dar­bas bū­tų efek­ty­ves­nis, kad žmo­nės, ku­riems rei­kia pa­gal­bos, ne­lik­tų vie­ni­ši sa­vo bė­do­je“, – Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te kal­bė­jo Tel­šių kri­zių cen­tro di­rek­to­rė Van­da Be­nai­tie­nė.
Kad ir kaip ap­mau­du, kaip pa­žy­mė­jo vieš­nia, ten­ka kon­sta­tuo­ti, kad vis dar esa­me pa­sken­dę smur­te. Šie­met, kal­bant apie I ir II me­tų ket­vir­čius, Tel­šių kri­zių cen­trui jau te­ko su­si­dur­ti su 101 at­ve­ju, kai bu­vo gau­tas sig­na­las apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės (in­for­ma­ci­ją apie tai cen­trui teik­ti pri­va­lo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai). Per 2016 me­tus to­kių at­ve­jų bū­ta 342. Cen­tras vyk­do spe­cia­lų pro­jek­tą, ku­rio me­tu kon­sul­tuo­ja­mi vai­kai, jų šei­mų na­riai, pa­ty­rę smur­tą iš ar­ti­mų­jų. Šios pa­slau­gos su­teik­tos 56 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams.
Di­des­nis dė­me­sys psi­chi­nei ir emo­ci­nei svei­ka­tai
Pa­sak V. Be­nai­tie­nės, rei­kia for­muo­ti at­sa­kin­ges­nį po­žiū­rį į psi­chi­nę žmo­gaus svei­ka­tą. Ko­kio re­zul­ta­to ga­li­ma ti­kė­tis, jei net vals­ty­bės po­li­ti­ka tai ig­no­ruo­ja? Šiuo me­tu žmo­gaus psi­chi­nei svei­ka­tai per me­tus „at­sei­kė­ja­mi“ 3 eu­rai... „No­rė­tų­si ir dė­me­sin­ges­nio me­di­kų dar­bo. Bū­na at­ve­jų, kai žmo­gui, net nepa­si­aiš­ki­nus si­tu­a­ci­jos, iš­ra­šo­mi an­ti­dep­re­san­tai. Fi­zi­nė, psi­cho­lo­gi­nė re­a­bi­li­ta­ci­ja la­bai rei­ka­lin­ga, ta­čiau šei­mos gy­dy­to­jai tu­rė­tų pa­cien­tų klaus­ti ir apie emo­ci­nius su­tri­ki­mus“, – kri­ti­kos gy­dy­to­jams iš­sa­kė kri­zių cen­tro va­do­vė. Ko­mi­te­to na­rė Ire­na Tau­čie­nė re­pli­ka­vo, kad gy­dy­to­jai dir­ba kiek įma­no­ma, ta­čiau sun­ku su­teik­ti pa­gal­bą, jei žmo­gus jos ne­pra­šo ir į gy­dy­to­jus net ne­si­krei­pia.
Vis­gi Tel­šių kri­zių cen­tro di­rek­to­rė pa­si­džiau­gė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos su jų or­ga­ni­za­ci­ja ben­dra­dar­biau­ja, yra la­bai at­si­da­vu­sių so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, ku­rie, ne­gai­lė­da­mi as­me­ni­nio lai­ko ir lė­šų, pa­si­rū­pi­na, kad skriau­džia­mi žmo­nės gau­tų kva­li­fi­kuo­tą pa­gal­bą. „Siū­ly­čiau vi­siems pra­dė­ti nuo sa­vęs, kad smur­to ap­raiš­kų mū­sų ap­lin­ko­je ma­žė­tų“, – kvie­tė V. Be­nai­tie­nė, kaip emo­ci­nio smur­to pa­vyz­dį pa­teik­da­ma ir po­li­ti­kų ap­si­žo­džia­vi­mus Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se.
Pa­gal­bos myg­tu­kai pro­ble­miš­kiau­sio­se šei­mo­se
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nė Vi­da Ži­lins­kie­nė pa­pil­dė vieš­nios iš Tel­šių kri­zių cen­tro pra­ne­ši­mą. Ji de­ta­liai pa­pa­sa­ko­jo, ko­kių veiks­mų ima­si po­li­ci­ja, kai gau­na pra­ne­ši­mą apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Pa­rei­gū­nai įpa­rei­go­ti į to­kius iš­kvie­ti­mus mies­to ri­bo­se nu­va­žiuo­ti per 12 mi­nu­čių, į kai­mus – per 20 min. „Plun­gės po­li­ci­ja į lai­ko ter­mi­nus tel­pa, to­dėl ypa­tin­gų nu­si­kal­ti­mų ne­tu­ri­me“, – dės­tė pa­rei­gū­nė. Nu­sta­čius smur­ta­vi­mo at­ve­jį, už­fik­suo­ja­mos įvy­kio ap­lin­ky­bės ir smur­tau­to­jas 48 va­lan­doms pri­sta­to­mas į areš­ti­nę Klai­pė­do­je (Plun­gės po­li­ci­jo­je areš­ti­nės ne­bė­ra). Jis įpa­rei­go­ja­mas ne­si­ar­tin­ti prie skriau­džia­mų­jų. Jei ne­si­lai­ko nu­ro­dy­mų, tai­ko­ma griež­čiau­sia kar­do­mo­ji prie­mo­nė – su­ėmi­mas (to­kie at­ve­jai re­ti). Daž­niau­siai, pa­ste­bė­jo Ži­lins­kie­nė, nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ken­čia mo­te­rys.
Šiai die­nai pra­dė­ta 100 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 35 smur­tau­to­jai nu­teis­ti: 25 gy­ve­na mies­te, 10 – ra­jo­ne. Šei­my­ni­niais kon­flik­tais la­biau­siai „gar­sė­ja“ Ša­tei­kių ir Nau­so­džio se­niū­ni­jos. Ge­ra ži­nia ta, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma šei­moms, ku­rio­se smur­to pro­trū­kių pa­si­tai­ko itin daž­nai, su­da­ry­ti ga­li­my­bę nau­do­tis mo­bi­liais pa­gal­bos myg­tu­kais. To­kių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, pa­dė­sian­čių už­kirs­ti ke­lią smurtui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tu­rė­tų bū­ti apie 20. Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nė V. Ži­lins­kie­nė su ko­le­ge yra pa­ren­gu­si ir pro­jek­tą „Tei­sė gy­ven­ti be smur­to“. „Ti­ki­mės, kad gau­si­me fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui vyk­dy­ti ir ga­lė­si­me ap­si­lan­ky­ti vi­so­se 10 sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų“, – apie smur­to pre­ven­ci­ją kal­bė­jo pa­rei­gū­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama