Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „Ei­kit š... Gė­riau, ge­riu ir ger­siu, kiek no­rė­siu, ir joks blai­vi­nin­kas kar­bis man ne­už­draus!“

„Ei­kit š... Gė­riau, ge­riu ir ger­siu, kiek no­rė­siu, ir joks blai­vi­nin­kas kar­bis man ne­už­draus!“

Nuo sau­sio 1-osios Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­ję pre­ky­bos al­ko­ho­liu ap­ri­bo­ji­mai ne itin skau­džiai pa­lie­tė Plun­gės ra­jo­no pre­ky­bi­nin­kus, rodo „Plungės žinių“ atlikta apklausa. Pra­ėjus ke­lioms sa­vai­tėms nuo nau­jos tvar­kos įve­di­mo, mū­sų ra­jo­no ma­žų par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai ir par­da­vė­jai, nors ir ne­gai­li kri­ti­kos įsta­ty­mų lei­dė­jams (pa­sak jų, tai dar vie­nas žings­nis link smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų su­nai­ki­ni­mo), vis­gi tvir­ti­na, kad dar nė­ra taip blo­gai, kaip ti­kė­jo­si. Yra ir to­kių, ku­rie džiau­gia­si nau­ja tvar­ka: pa­sak kai ku­rių par­da­vė­jų, da­bar žmo­nės ma­žiau gers. Nors kiti sako priešingai...

Pa­gal nau­ją Sei­me pa­tvir­tin­tą tvar­ką dar­bo die­no­mis al­ko­ho­liu lei­džia­ma pre­kiau­ti nuo 10 val. ry­to iki 20 val. va­ka­ro. Sek­ma­die­nį ug­ni­nio gė­ri­mo ga­li­ma įsi­gy­ti tik iki 15 val. Ap­ri­bo­tas ir sie­kian­čių įsi­gy­ti al­ko­ho­lio am­žius – nuo šiol jo nu­si­pirk­ti ga­li tik 20 me­tų su­lau­kę pi­lie­čiai...
Dėl nau­jos pre­ky­bos al­ko­ho­liu tvar­kos kai ku­rios ma­žo­sios ra­jo­no par­duo­tu­vės iš­kart pa­ju­to par­da­vi­mų kri­ti­mą, kai ku­rie sa­vi­nin­kai at­ei­ty­je ke­ti­na su­trum­pin­ti dar­bo lai­ką, nes, pa­sak ap­klaus­tų pre­ky­bi­nin­kų, „vien iš pre­ky­bos mais­to pro­duk­tais iš­si­lai­ky­ti sun­ku“. Taip pat ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad da­lis par­duo­tu­vių už­si­da­rys, o la­biau­siai iš to nau­dos tu­rės di­die­ji pre­ky­bos cen­trai.
Kas gė­rė, tas ir gers...
Nors kai ku­rie pa­lan­kiai ver­ti­na nau­ją tvar­ką, be­veik vi­sos „Plun­gės ži­nių“ ap­klaus­tos ma­žų­jų par­duo­tu­vių par­da­vė­jos į tai žiū­rė­jo skep­tiš­kai ir su šio­kia to­kia iro­ni­ja. „Kas gė­rė, tas gers“, – pa­kal­bin­tos su­tar­ti­nai tvir­ti­no jos ir net ne­abe­jo­jo, kad da­bar

su­ak­ty­vės sa­ma­go­no ga­my­ba, kon­tra­ban­da.
Kai ku­rie pre­ky­bi­nin­kai tvir­ti­no jau pri­pra­tę prie juo­kin­gų Sei­mo spren­di­mų, tad juos nu­ste­bin­ti sun­ku. „Vals­ty­bė no­ri baus­ti sa­vo pi­lie­čius, tai te­gul bau­džia. Esa­me ne kar­tą su­si­ver­žę dir­žus, pri­pra­si­me ir prie ši­to. Gal ir ge­rai, kad suk­tai rei­kia gy­ven­ti. Jei vals­ty­bei tai tin­ka, rei­kės suk­tis, kad iš­gy­ven­tu­me“, – sa­kė vie­nas par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas ir pri­dū­rė net ne­abe­jo­jan­tis, jog tai dar pa­di­dins emig­ra­ci­ją. Kaip ir kon­tra­ban­dą.
Pa­tai­sos ver­slui ken­kia – trum­pins dar­bo lai­ką
Pa­kal­bin­ta Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je įsi­kū­ru­sios par­duo­tu­vės „Ai­bė“ ve­dė­ja tvir­ti­no, kad to­kios pa­tai­sos ken­kia ver­slui, tad at­ei­ty­je ke­ti­na trum­pin­ti dar­bo lai­ką. Ta­čiau sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­ku­sios par­da­vė­jos tvir­ti­no, kad džiau­gia­si nau­ja tvar­ka, nes, pa­sak jų, „įsta­ty­mas vei­kia“.
„Ago­tos krau­tu­vė­lės“ (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) dar­buo­to­ja Zi­ta taip pat ne­bu­vo pa­ten­kin­ta pa­si­kei­ti­mais, nors ir pri­pa­ži­no, kad pir­kė­jai vie­no­dai dė­me­sio ski­ria tiek mais­to pre­kėms, tiek al­ko­ho­liui. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad al­ko­ho­lis brangs, be to, su­ak­ty­vės sa­ma­go­no, trauk­ti­nių ga­my­ba. Par­duo­tu­vė­je taip pat, ko ge­ro, bus su­trum­pin­tas dar­bo lai­kas sek­ma­die­niais.
„Par­da­vi­mai kri­to, o to­kie pa­si­kei­ti­mai skau­džiai at­si­lieps va­sa­rą. Gal net už­si­da­rys kai ku­rios par­duo­tu­vės, iš­augs kon­tra­ban­da“, – prie kri­ti­kos val­džiai pri­si­jun­gė Sto­ties gat­vė­je esan­čios „Vė­je­lio“ par­duo­tu­vės par­da­vė­jos.

Mais­to pro­duk­tai po­pu­lia­res­ni nei al­ko­ho­lis
UAB „Prie­ke­lė“ mais­to pre­kių par­duo­tu­vė (Da­riaus ir Gi­rė­no g.), kaip tvir­ti­no par­da­vė­ja Jur­gi­ta, sun­ku­mų dėl nau­jos tvar­kos ne­tu­rė­jo, to­dėl ji po­zi­ty­viai ver­ti­nan­ti pa­si­kei­ti­mus. „Sau­sio mė­ne­sį ne­pa­ste­bė­jau, kad ryš­kiai bū­tų kri­tę par­da­vi­mai. Mais­tas, mė­sa pas mus yra po­pu­lia­res­nės pre­kės, tad dar­bo va­lan­dos ne­si­kei­čia“, – pa­sa­ko­jo Jur­gi­ta.
„Kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas“
Sto­ties g. esan­čios par­duo­tu­vės „Per­kū­nas“ par­da­vė­ja San­dra nau­ją tvar­ką ver­ti­na nei­gia­mai, lai­ko ją „kaž­ko­kiu nesu­si­pra­ti­mu“. Vis­gi, pa­sak jos, pre­ky­ba ne­kri­to: kai­nos pa­ki­lo, o pir­kė­jai, anks­čiau no­rė­da­vę ry­te įsi­gy­ti al­ko­ho­lio, da­bar grįž­ta po 10 val. „Ma­nau, kad at­ei­ty­je tik­rai su­ma­žės par­duo­tu­vių“, – dar pri­dū­rė po­nia San­dra.
Pir­kė­jai po 10 val. ateina ir į Ša­tei­kiuo­se esan­čią „Jo­vai­dos“ par­duo­tu­vę. Kaip tvir­ti­no par­da­vė­ja Sta­sė, ji nuo­mo­nės dėl nau­jos tvar­kos ne­tu­ri: pre­ky­ba kol kas ne­su­men­ko, dar­bo va­lan­dų trum­pin­ti ne­pla­nuo­ja, o pir­kė­jai al­ko­ho­lio įsi­gy­ti grįž­ta vė­liau, jei „ne­iš­ei­na įsi­gy­ti ki­tu lai­ku“.
Ku­liuo­se esan­čios par­duo­tu­vės (Auš­ros g.) par­da­vė­jo Ra­sa pri­si­jun­gė prie tų, ku­rie tvir­ti­na, kad kol kas di­de­lio pa­si­kei­ti­mo ne­pa­ju­to. „Klien­tai tie pa­tys, lan­ko­si kas­dien, pre­ky­ba lai­ko­si sta­bi­liai, dar­bo va­lan­dos tos pa­čios. O apie po­ky­čius bus ga­li­ma kal­bė­ti po ku­rio lai­ko“, – sa­kė po­nia Ra­sa.
Pri­sik­lau­sė re­pli­kų...
Prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos esan­čios par­duo­tu­vės „Do­bi­lė­lis“ par­da­vė­ja, kad ir ne­no­riai, vis­gi iš­da­vė, ką ma­no apie įsta­ty­mo pa­tai­sas. „Pir­mą sa­vai­tę klau­siaus ne­ma­lo­nių re­pli­kų, lyg aš bū­čiau dėl to kal­ta“, – pik­ti­no­si par­da­vė­ja.
Ne­ma­lo­nių re­pli­kų kliu­vo ir „ak­ro­po­liu“ va­di­na­mos par­duo­tu­vės prie „Vi­čiū­nų“ par­da­vė­joms. Pa­šne­ko­vė Re­gi­na tvir­ti­no, kad nors skir­tu­mo dar ne­pa­jau­tė, ta­čiau drau­di­mas ver­slui pa­ken­kė, nors ir mi­ni­ma­liai, o at­ei­ty­je trum­pins Kaip ir prieš tai kal­bė­ju­sią par­duo­tu­vės par­da­vė­ją, ją taip pat skau­di­no tai, kad pir­kė­jai ba­rė­si, kal­ti­no, kad drau­džia­mu lai­ku ne­par­da­vė al­ko­ho­lio...
„Ko­kia vals­ty­bė, to­kie ir įsta­ty­mai“
Taip pa­ko­men­ta­vo nau­ją tvar­ką mais­to pre­kių par­duo­tu­vės, esan­čios Rie­ta­vo gat­vė­je, par­da­vė­ja In­ga. Jos nuo­mo­ne, to­kie pa­si­kei­ti­mai nei blo­gi, nei ge­ri. Pa­klaus­ta, kaip se­kė­si dirb­ti pir­mo­mis sa­vai­tė­mis po įsta­ty­mo pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo, par­da­vė­ja tei­gė, kad ti­kė­jo­si bai­ses­nių re­ak­ci­jų. „Rug­sė­jo 1-osios drau­di­mai rū­pes­čių kė­lė dau­giau nei da­bar... Ma­nau, kad pa­si­kei­ti­mai su­da­ro pro­ble­mas pa­čiam žmo­gui, o ne pre­ky­bi­nin­kui“, – nuo­mo­ne da­li­jo­si In­ga.
Ne py­ra­gai ir di­die­siems pre­ky­bos cen­trams...
Par­duo­tu­vių tin­klo „Nor­fa“ at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis re­dak­ci­jai teigė, kad pre­ky­bos al­ko­ho­liu ap­ri­bo­ji­mas pa­vei­kė par­duo­tu­ves, ypač ra­jo­nuo­se. „Stip­riai su­ma­žė­jo pir­kė­jų srau­tas iki 10 val. ir sek­ma­die­niais. Į be­si­kei­čian­čią si­tu­a­ci­ją re­a­guo­si­me per ke­le­tą mė­ne­sių, dėl dar­bo lai­ko trum­pi­ni­mo sprę­si­me at­ei­ty­je – dėl kiek­vie­nos par­duo­tu­vės in­di­vi­du­a­liai“, – tei­gė D. Ry­liš­kis.
Rim­tes­nių po­ky­čiu ne­pa­ste­bi
Tuo tar­pu „Ma­xi­ma“ ko­mu­ni­ka­ci­jos ir kor­po­ra­ci­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Er­nes­ta Dap­kie­nė laik­raš­čiui atsakė, kad, pa­ly­gi­nus su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, ryš­kes­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pa­klau­sos po­ky­čių kol kas ne­fik­sa­vo. „Ma­no­me, jog ver­tin­ti par­da­vi­mų ten­den­ci­jas ar prog­no­zuo­ti kai­no­da­ros po­ky­čius dar kiek per anks­ti“, – sa­kė E. Dap­kie­nė.
Tai­gi, pre­ky­bi­nin­kai si­tu­a­ci­jos la­bai ne­dra­ma­ti­zuo­ja, yra lin­kę lauk­ti bei žiū­rė­ti, kaip nau­ji ap­ri­bo­ji­mai dėl pre­ky­bos al­ko­ho­liu pa­veiks jų ver­slą.
La­biau­siai kri­ti­kos ne­gai­li pa­pras­ti žmo­nės. Re­dak­ci­jos kal­bin­ti plun­giš­kiai ne tik tvir­ti­no, kad ki­tuo­se rin­ki­muo­se ne­bal­suos už vi­so­kius kar­baus­kius, bet ir ža­dė­jo da­bar spe­cia­liai pirk­ti tik sa­ma­nę. „Ei­kit š... Gė­riau, ge­riu ir ger­siu, kiek no­rė­siu, ir joks blai­vi­nin­kas kar­bis man ne­už­draus!“ – ties­mu­kiš­kai rė­žė prie vie­nos Sto­ties gat­vės par­duo­tu­vės su­tik­tas vy­riš­kis. Ki­tas tvir­ti­no, kad pas „ge­rai pa­žįs­ta­mą par­da­vė­ją vis tiek nu­si­per­kąs, tik rei­kia žiū­rė­ti, kad ne­bū­tų pa­ša­li­nių as­me­nų...“

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama