Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Di­džiau­sią įspū­dį Lie­tu­vos gi­dams Plun­gė­je pa­li­ko že­mai­tiš­ki val­giai

Di­džiau­sią įspū­dį Lie­tu­vos gi­dams Plun­gė­je pa­li­ko že­mai­tiš­ki val­giai

Ge­gu­žės 5 die­ną Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­nio cen­tro ini­cia­ty­va į pa­žin­ti­nį tu­rą po lan­ky­ti­nas mū­sų ra­jo­no vie­tas bu­vo pa­kvies­ti ša­ly­je dir­ban­tys gi­dai. Jiems su­reng­ta eks­kur­si­ja į Už­ga­vė­nių kau­kių eks­po­zi­ci­ją, Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­ką, Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų, ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio dva­rą ir ŽDM eks­po­zi­ci­jų sa­les. Sve­čiams pa­siū­ly­ta da­ly­vau­ti Vai­vos Jun­du­lai­tės-Kuo­sie­nės edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Tau­ti­nis kos­tiu­mas“ bei pro­gra­mos „Pie­no ke­lias“ da­ly­vio Pau­liaus Kla­pa­taus­ko „Vil­kų ki­to­kie sū­riai“ pro­duk­tų de­gus­ta­ci­jo­je. Vie­no­je iš kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų gi­dai pa­vai­šin­ti že­mai­tiš­kais pie­tu­mis, ku­rie sve­čiam pa­li­ko be­ne įsi­min­ti­niau­sią įspū­dį.

Po pie­tų Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je gi­dus pa­si­ti­ko ne tik įstai­gos di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas su mu­zie­jaus dar­buo­to­jais, bet ir Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė.
Plun­giš­kiai ne­slė­pė, jog ti­ki­si, kad šil­ta­sis me­tų pe­ri­odas tu­riz­mui bus itin pa­lan­kus, nes mū­sų ra­jo­ną ap­lan­ky­ti nu­spren­du­siems tau­tie­čiams iš­ties tu­ri ką pa­siū­ly­ti. Plun­gės TIC di­rek­to­rė San­dra Kas­maus­kie­nė kal­bė­jo, jog pa­žin­ti gim­tą­jį kraš­tą ga­li­ma ke­liau­jant in­di­vi­du­a­liai, ta­čiau ga­li­ma ke­liau­ti ir gru­pė­mis, ku­rioms plun­giš­kiai tu­ri daug pa­siū­ly­mų. Ke­lio­nių agen­tū­roms ruo­šia­ma­si iš­siųs­ti kvie­ti­mus or­ga­ni­zuo­ti tu­ri­nin­gas gru­pių vieš­na­ges Plun­gės ra­jo­ne su nak­vy­ne, mai­ti­ni­mu, me­ni­ne ar pa­žin­ti­ne, edu­ka­ci­ne pro­gra­mo­mis.
Me­ras A. Kli­šo­nis pa­svei­ki­no Lie­tu­vos gi­dus, at­vy­ku­sius į gra­žiau­sią pa­sta­tą Že­mai­ti­jo­je – res­tau­ruo­tus ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, pa­kvie­tė ap­žiū­rė­ti pui­kias ŽDM eks­pa­zi­ci­jas, ku­rio­se – tiek Lie­tu­vos, tiek iš­ei­vi­jos me­ni­nin­kų kū­ri­niai.
A. Kli­šo­nis pri­si­pa­ži­no ne­se­niai Birš­to­ne ben­dra­vęs su Kul­tū­ros mi­nist­re Lia­na Ruo­ky­te-Jons­son, ku­ri iš­reiš­kė min­tį, ne­va vi­si Lie­tu­vos mu­zie­jai vie­no­dai pil­ki. Plun­gės me­ras iš­pro­vo­ka­vo mi­nist­rę at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar įma­no­ma pa­da­ry­ti taip, kad į Plun­gę su­grįž­tų po įvai­rius Lie­tu­vos mu­zie­jus iš­ve­žio­ti ver­tin­gi eks­po­na­tai, me­no kū­ri­niai. Džiu­gu, kad mi­nist­rė pa­tvir­ti­no, jog toks žings­nis įma­no­mas.
Me­ras pa­si­džiau­gė, kad Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus yra ant­ra­sis la­biau­siai tu­ris­tų lan­ko­mas ob­jek­tas Lie­tu­vo­je (po Auš­ros var­tų). Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus la­bai įdo­mus krui­zi­niais lai­vais į at­plau­kiantiems už­sie­nio ša­lių tu­ris­tams, ta­čiau nors kar­tą gy­ve­ni­me

čia ver­ta ap­si­lan­ky­ti ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.
Į gi­dų re­pli­ką, kad ga­na ne­pa­to­gu į Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų dar­dė­ti žvy­ruo­tu ke­liu, me­ras at­sa­kė, jog jau su­tar­ta su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, kad 5 ki­lo­met­rų at­kar­pą nuo pa­grin­di­nio ke­lio iki Plokš­ti­nės bū­ti­na as­fal­tuo­ti, juo la­biau, kad ša­lia ei­na ir da­lis eže­rą juo­sian­čios dvi­ra­čių tra­sos, ku­rią jau pa­mi­lo vie­tos žmo­nės ir at­vyks­tan­tys ra­jo­no sve­čiai.
Me­ras pa­žy­mė­jo, jog tiek Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, tiek ŽNP, tiek ŽDM, tiek Plun­gės TIC ko­lek­ty­vai yra at­vi­ri gi­dų klau­si­mams ir siū­ly­mams.
„No­ri­me, kad žmo­gus, iš­va­žiuo­da­mas iš Plun­gės, pa­jus­tų, jog čia iš tie­sų bu­vo ge­ra, ir no­rė­tų dar kar­tą su­grįž­ti. Taip pat duo­ki­te ži­no­ti, jei tu­ris­tus Plun­gės ra­jo­ne kas ne taip, ne­nu­ošir­džiai ap­tar­na­vo – bus rim­tas po­kal­bis, kad ne­ga­din­tų ge­ro Plun­gės ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko var­do“, – pa­žy­mė­jo me­ras.
Kar­tu su gi­dais po Plun­gės ra­jo­ną ke­lia­vu­si Tu­riz­mo rin­ko­da­ros aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Da­nu­tė Ma­žei­kai­tė pa­žy­mė­jo, jog kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė sa­vo kraš­tą tu­ri pri­sta­ty­ti kaip pro­duk­tą, ku­ris yra iš­skir­ti­nis, ori­gi­na­lus, pa­trauk­lus ir kon­ku­ren­cin­gas.
„Lie­tu­vo­je yra 60 sa­vi­val­dy­bių, o tai reiš­kia, kad Plun­gė tu­ri 59 kon­ku­ren­tus. Šian­dien gi­dams jū­sų siun­čia­ma ži­nia tu­ri bū­ti gi­li, su po­jū­čiu, kad gi­dai no­rė­tų tai, ką pa­ty­rė, siū­ly­ti ir ki­tiems. Lin­kiu, kad ke­liau­jan­tis pas jus žmo­gus jaus­tų­si ge­rai, pa­ky­lė­tas, no­rė­tų čia leis­ti pi­ni­gus!“ – kal­bė­jo D. Ma­žei­kai­tė.
Me­ras A. Kli­šo­nis sa­vo ruož­tu pa­ste­bė­jo, kad plun­giš­kiai ne­no­ri iš 60-ies bū­ti tre­ti, nes sie­kia bū­ti pir­mi. Nau­do­da­mie­si pro­ga pa­ben­drau­ti su gi­dais, mū­sų Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai var­di­jo ne tik lan­ky­ti­nas įdo­mias ra­jo­no vie­tas, bet ir tra­di­ci­nius ren­gi­nius – Tarp­tau­ti­nį My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lį, Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ta­ro­ną, žir­gų kon­kū­ro var­žy­bas, Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­dą, ki­tus iš­skir­ti­nius vien mū­sų kraš­tui bū­din­gus tra­di­ci­nius ren­gi­nius.
Gi­dai at­krei­pė ra­jo­no va­do­vų dė­me­sį, kad stra­te­gi­nis da­ly­kas, sie­kiant ge­rų tu­riz­mo re­zul­ta­tų, – pui­kūs įspū­džiai ir ke­liau­jan­tiems žmo­nėms su­teik­tas pa­to­gu­mas. Ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je – ir ska­nus mais­tas, mat pa­tiems te­ko tą die­ną pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų val­gių – kas­ti­nio, ci­bu­ly­nės, spir­gi­nės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama