Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Dėl konfiskuojamo automobilio pagrasino persirėžti peiliu kaklą...

Dėl konfiskuojamo automobilio pagrasino persirėžti peiliu kaklą...

Kar­tais no­ras iš­sau­go­ti tur­tus bū­na toks di­de­lis, kad nie­kas ne­be­svar­bu – nei teis­mo spren­di­mas, nei ant­sto­lio ir po­li­ci­jos pa­si­ro­dy­mas, nei sa­va gy­vy­bė. Dra­ma­tiš­ką įvy­kį dėl kon­fis­kuo­ja­mo au­to­mo­bi­lio ge­gu­žės 17 die­ną su­kė­lu­si Plun­gės mies­to S. Nė­ries gat­vės gy­ven­to­ja (gim. 1957 m.) su­ima­ma ir nu­gin­kluo­ja­ma taip spar­dė­si, kad pa­rei­gū­nų ko­jos li­ko nu­sė­tos mė­ly­nė­mis...

Pra­ėju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį, apie 10 va­lan­dą, vie­na­me S. Nė­ries gat­vės na­mo kie­me pa­si­ro­dė ant­sto­lis Vai­das Drun­gi­las. Kaip pats sa­kė, tie­siog dir­bo sa­vo dar­bą: jau anks­čiau bu­vo par­duo­tas mo­ters tur­tas, ta­čiau plun­giš­kė ge­ra­no­riš­kai jo, t. y. „Volks­wa­gen“ mar­kės au­to­mo­bi­lio, ne­ati­da­vė. Te­ko at­ei­ti pa­si­im­ti. De­ja, ne tik su­si­dū­rė su di­de­liu 60-me­tės prie­šiš­ku­mu, bet ir iš­vy­do jos ran­ko­se pei­lį, iš­gir­do gra­si­ni­mų.
Ta­da ant­sto­lis iš­kvie­tė po­li­ci­ją. At­vy­ko Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė ir vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Rai­mon­das Apon­kus. Pa­si­ro­džius pa­rei­gū­nams, mo­te­ris iš­vis su­si­ner­vi­no – sto­jo „mū­ru“ prie au­to­mo­bi­lio, įrė­mė pei­lį sau į kak­lą ir pa­gra­si­no, kad nu­si­žu­dys. Ta­da jau bu­vo iš­kvies­ta ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba...
Kaip po įvy­kio pa­sa­ko­jo pa­rei­gū­nė I. Juš­kai­tė, ji su ko­le­ga ge­rą va­lan­dą mo­te­rį įkal­bi­nė­jo pa­dė­ti pei­lį ir vis­ką spręs­ti ra­miai – pa­rei­gū­nai ne­nau­do­jo nei aša­ri­nių du­jų, nei šau­na­mo­jo gin­klo, nei elek­tros im­pul­si­nio prie­tai­so „Ta­ser“. Tie­siog il­gai ir kan­triai kal­bi­no ge­ruo­ju. Ta­čiau plun­giš­kė pei­lio ne­pa­dė­jo. Ga­lop pa­rei­gū­nai pri­slin­ko ar­čiau ir stai­giais veiks­mais ją nu­gin­kla­vo. Kai už­dė­jo ant­ran­kius ir pa­kė­lė nuo že­mės, mo­te­ris pra­dė­jo prie­šin­tis ir spar­dy­tis. Kol bu­vo nu­ves­ta iki po­li­ci­jos tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio, ap­spar­dė abu – ir I. Juš­kai­tę, ir R. Apon­kų. Pa­rei­gū­nei kliu­vo ne ma­žiau kaip trys spy­riai į kai­rės ko­jos čiur­ną, jos ko­le­gai – ne ma­žiau kaip penkis kar­tus į de­ši­nės ko­jos čiur­ną.
At­ro­dy­tų, mo­te­riš­kei dėl to­kio el­ge­sio rei­kė­tų rim­tos me­di­kų kon­sul­ta­ci­jos, ta­čiau tą­dien grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai nu­ta­rė, kad smar­kuo­lei pa­gal­bos ne­rei­kia, tad ne­tru­kus ji bu­vo iš­vež­ta į areš­ti­nę uos­ta­mies­tin, kur ga­vo ne­mo­ka­mą nak­vy­nę.
Ge­gu­žės 18 die­ną bu­vo par­ga­ben­ta į Plun­gę, ją ke­tin­ta ap­klaus­ti, ta­čiau prieš pu­sę dvy­lik­tos pri­rei­kė sku­biai kvies­ti me­di­kus – 60-me­tė kal­bė­jo apie nu­žu­dy­mą ir nu­si­žu­dy­mą, įtar­ta, kad jai su­tri­ko psi­chi­ka. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu ji nu­vež­ta į Pri­ėmi­mo sky­rių, iš ten ne­tru­kus iš­ga­ben­ta į Švėkš­nos psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.
Redakcijos turima informacija, vis­kas pra­si­dė­jo dėl tur­tų... Teis­mo spren­di­mu po sky­ry­bų da­lis te­ko ir už­sie­nie­čiui mo­ters vy­rui, ta­čiau plun­giš­kė bai­siai ne­no­rė­jo da­lin­tis. Da­bar teks už sa­vo smar­kius veiks­mus at­sa­ky­ti.
Dėl pa­si­prie­ši­ni­mo pa­rei­gū­nams 60-me­tės lau­kia tei­sia­mų­jų suo­las pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 286 straips­nį. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jau pra­dė­tas.
Fi­zi­nį skaus­mą pa­ty­rę po­li­ci­jos dar­buo­to­jai į me­di­kus ne­si­krei­pė, nors ko­jos ir bu­vo „pa­žen­klin­tos“ mė­ly­nė­mis. „Žaiz­dos pa­rei­gū­nus puo­šia“, – juo­ka­vo Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė I. Juš­kai­tė.
Tiek jai, tiek R. Apon­kui bu­vo la­bai dė­kin­gas ant­sto­lis V. Drun­gi­las, ku­ris ga­liau­siai ga­lė­jo pa­im­ti au­to­mo­bi­lį ir per­duo­ti nau­jam sa­vi­nin­kui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama