Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » „Da­bar la­biau at­si­su­ka­me į darb­da­vį. Anks­čiau – tik į be­dar­bį“

„Da­bar la­biau at­si­su­ka­me į darb­da­vį. Anks­čiau – tik į be­dar­bį“

Apie ne­dar­bo ly­gį, pa­grin­di­nes be­dar­bių gru­pes, dar­bo rin­kos pa­slau­gas ir vi­sa ki­ta kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te. Si­tu­a­ci­ją apie dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų įtrau­ki­mą į dar­bo rin­ką Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pri­sta­tė Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos (TDB) Klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Čie­gie­nė.

Dar prieš pa­teik­da­ma in­for­ma­ci­ją apie Tel­šių TDB Plun­gės sky­riu­je re­gist­ruo­tus be­dar­bius ir vyk­do­mas pro­gra­mas, D. Čie­gie­nė už­si­mi­nė, jog rug­sė­jo mė­ne­sį dar­bo bir­ža per­ėjo jau į an­trą struk­tū­ri­nį per­tvar­kos eta­pą – ma­ži­na­ma sky­rių, taip pat ma­žė­ja ir dar­buo­to­jų skai­čius, dar­bo bir­ža ne­be­val­do so­cia­li­nių iš­mo­kų. „Šiek tiek kei­čia­si ir mū­sų dar­bo veik­la: da­bar la­biau at­si­su­ka­me į darb­da­vį, anks­čiau – tik į be­dar­bį. Spe­cia­lis­tai dir­ba su darb­da­viais, tar­pi­nin­kau­ja įdar­bi­nant as­me­nis. Ti­ki­mės, jog po­ky­čiai bus tei­gia­mi“, – kal­bė­jo Klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė.
Šian­dien si­tu­a­ci­ja Plun­gė­je to­kia: ne­dar­bo ly­gis – 6,1 proc. (Ma­žei­kiuo­se – 10,2 proc., ša­lies vi­dur­kis – 7,4 proc.). Lap­kri­čio 1 die­nos duo­me­ni­mis, pas mus bu­vo re­gist­ruo­ta 1714 dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų, iš ku­rių 1311 – be­dar­biai (746 mo­te­rys ir 565 vy­rai). Jau­ni­mo (iki 29 m.) yra 257, vy­res­nių nei 55 m. – 350, kai­me gy­ve­na 604, il­ga­lai­kiai be­dar­biai – 281, be jo­kio pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo – 519. Skau­džiau­sia si­tu­a­ci­ja yra su pas­ta­rai­siais – apie pu­sę tūks­tan­čio (39,6 proc.) jo­kios pro­fe­si­jos ne­tu­rin­čių as­me­nų grą­žin­ti į dar­bo rin­ką ypač su­dė­tin­ga.
Jau­ni­mo ne­dar­bas, pa­sak D. Čie­gie­nės, – ir­gi ne­ma­žas, iš re­gist­ruo­tų as­me­nų kas penk­tas žmo­gus yra iki 29 me­tų. Ta­čiau juos sie­kia­ma įtrauk­ti į du vyk­do­mus pro­jek­tus: „At­rask sa­ve“ ir „Nau­jas star­tas“. Tam, kad jau­ni žmo­nės įsi­lie­tų į dar­bo rin­ką, pri­rei­kia ir psi­cho­lo­gų pa­gal­bos, ir įvai­rių kva­li­fi­ka­ci­nių mo­ky­mų. Be­je, ki­tą­met pa­na­šus pro­jek­tas nu­ma­to­mas vy­res­niems nei 55 me­tų am­žiaus be­dar­biams.
Kal­bant apie įdar­bi­ni­mo skai­čius – tar­pi­nin­kau­jant dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tams, šie­met bu­vo įdar­bin­ti 1726 as­me­nys (iš jų 1367 – ne­ter­mi­nuo­tai). Jau­ni­mo iki 29 m. ne­ter­mi­nuo­tai įdar­bin­ta 347 (ter­mi­nuo­tai – 46); žmo­nių nuo 55 m. – 141 (ter­mi­nuo­tai – 65), taip pat įdar­bin­ti 106 il­ga­lai­kiai be­dar­biai (ter­mi­nuo­tai – 37). Dar iš­duo­ti 38 lei­di­mai įdar­bin­ti už­sie­nie­čius (vi­si at­vy­ko iš Uk­rai­nos). Juos pri­ėmė dirb­ti „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“, „Bal­tic Fo­od part­tners“, „Ine­ga“, „An­ri­vis“, spor­to klu­bas „Ma­ka­bi“, „LIT Ser­vi­ces“ ir „Sau­lės lo­gis­ti­ka“.
Už­si­mi­nus apie už­im­tu­mo rė­mi­mo prie­mo­nes, pa­mi­nė­ta, jog į ak­ty­vios dar­bo rin­kos prie­mo­nes bu­vo nu­siųs­ti 557 as­me­nys. Pro­fe­si­niu mo­ky­mu pa­si­nau­do­jo 187 as­me­nys. Vie­no be­dar­bio mo­ky­mui, ke­lio­nėms, sti­pen­di­jai skir­ta apie 2280 eu­rų. Nuo lie­pos 1 die­nos at­si­ra­do nau­ja pa­ra­ma mo­ky­mui­si – įdar­bi­ni­mas pa­gal pa­meist­rys­tės dar­bo su­tar­tį. Tie­sa, darb­da­viai ši­to dar ven­gia. Prie nau­jo­vių į są­ra­šą įra­šy­ta ir sta­žuo­tė, taip pat – įgy­tų kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mas.
Re­mia­mo­jo įdar­bi­ni­mo prie­mo­nės šiuo me­tu yra dvi: įdar­bi­ni­mas sub­si­di­juo­jant ir dar­bo įgū­džių įgi­ji­mo rė­mi­mas. Pir­ma prie­mo­ne šie­met pa­si­nau­do­ta 114 kar­tų, an­tra – 38. Darb­da­viams ski­ria­ma pa­ra­ma ir dar­bo vie­toms steig­ti: dar­bo vie­tų stei­gi­mo (pri­tai­ky­mo) sub­si­di­ja­vi­mas ir sa­va­ran­kiš­ko už­im­tu­mo rė­mi­mas tai­ky­tas po 6 kar­tus. Be­je, vi­sai ne­se­niai bu­vo pa­tvir­tin­tos te­ri­to­ri­jos, ku­rio­se 2018 me­tais bus įgy­ven­di­na­mi Vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų (VUI) pro­jek­tai. Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je mi­ni­mos šios se­niū­ni­jos: Ku­lių, Pla­te­lių, Stal­gė­nų, Ša­tei­kių ir Žli­bi­nų. Šio­se te­ri­to­ri­jo­se dar­bo vie­tas ku­rian­tys darb­da­viai ga­lės ti­kė­tis pa­ra­mos. Tie­sa, dar­bo vie­tas tu­rės iš­lai­ky­ti bent tre­jus me­tus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama