Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Blo­giau jau ne­bus: esa­me pir­mo­je vie­to­je nuo ga­lo dėl vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo

Blo­giau jau ne­bus: esa­me pir­mo­je vie­to­je nuo ga­lo dėl vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mo

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai grie­bė­si už gal­vos, kai iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) spe­cia­lis­čių iš­gir­do duo­me­nis apie mū­sų vai­kų dan­tų būk­lę ir da­ly­va­vi­mą si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je. Pa­na­šu, kad au­ga be­dan­čių kar­ta – de­vy­niems mo­ki­niams iš de­šim­ties nu­sta­ty­tos dan­tų li­gos, o pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mo­je, skir­to­je 6–14 me­tų vai­kams, kai nuo­la­ti­niai krū­mi­niai dan­tys pa­den­gia­mi her­me­ti­zuo­jan­čio­mis me­džia­go­mis – si­lan­tais, ap­sau­gan­čiais nuo ėduo­nies, da­ly­vau­ja tiek ma­žai jau­nų­jų plun­giš­kių, kad esa­me pas­ku­ti­nė­je vie­to­je!

Pri­sta­ty­da­ma Na­cio­na­li­nę bur­nos svei­ka­tos 2016–2020 me­tų pro­gra­mą ir jos įgy­ven­di­ni­mą, Plun­gės VSB va­do­vė Dai­va Zab­loc­kie­nė sa­kė jau ne­be­ži­nan­ti, kaip įkal­bė­ti plun­giš­kius rū­pin­tis vai­kų dan­tų svei­ka­ta. Si­tu­a­ci­ja to­kia pras­ta, kad pras­čiau bū­ti ne­ga­li.
Pa­gal 2016–2017 moks­lo me­tų duo­me­nis, prie daž­niau­sių mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų su­tri­ki­mų mi­ni­mos bū­tent dan­tų li­gos – net de­vy­ni iš de­šim­ties tu­ri su­ge­du­sių dan­tų! Pras­čiau­sia yra penk­to­kų si­tu­a­ci­ja – šių kla­sių mo­ki­nių bur­no­se yra di­džiau­sia „be­tvar­kė“. To­kie duo­me­nys gau­ti iš pro­fi­lak­ti­nių mo­ki­nių svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mų pa­žy­mė­ji­mų.
Ap­žvel­giant da­ly­vių si­lan­ta­vi­mo pro­gra­mo­je skai­čių, si­tu­a­ci­ja iš­vis grau­di: nors šią pa­slau­gą ap­mo­ka Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa (TLK), ta­čiau Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kų dan­tys si­lan­tais den­gia­mi pras­čiau­siai TLK ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, t. y. 2016 me­tais – tik 6 proc.! Tuo tar­pu Rie­ta­ve – 47 proc., Ak­me­nė­je – 51 proc., o Rad­vi­liš­ky­je – net 62 proc.!
Iš tri­jų mū­sų svei­ka­tos prie­žiū­ros kli­ni­kų per­nai ma­žiau­siai vai­kų dan­tų si­lan­tuo­ta „Pul­se“ – tik 1 proc. ga­li­mų pa­cien­tų, t. y. 7 vai­kams. Kiek dau­giau bu­vo „Ine­so­je“ – 6 proc. (55 vai­kams) ir „Plun­gės svei­ka­tos cen­tre“ – 9 proc. (127 vai­kams). Tuo tar­pu Šiau­lių TLK skel­bia, jog per­nai to­kia ga­li­my­be ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti 7539 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kai nuo 6 iki 14 me­tų!
Pa­sak D. Zab­loc­kie­nės, tuo tiks­lu bu­vo ir ve­da­mos pa­skai­tos, ir da­li­ja­mi lanks­ti­nu­kai, ir kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­tas, ta­čiau nie­kas ne­pa­de­da. Sa­vi­val­dy­bės Gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė pri­dū­rė, kad in­for­ma­ci­ja iš­pla­tin­ta tė­vams ir per „Ta­mo“ sis­te­mą. De­ja, nau­dos ne­daug.
Bė­da ta, kad si­lan­tuo­ja­mi ga­li bū­ti tik su­tai­sy­ti vai­kų dan­tys, ta­čiau tė­vai, pa­sak spe­cia­lis­čių, tuo esą ne­si­rū­pi­na!
Su to­kiu tei­gi­niu mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­tys tė­vai, bent jau dau­gu­ma, ko ge­ro, ne­su­tiks. Kiek­vie­nas at­sa­kin­gas tė­vas ar ma­ma sa­vo at­ža­la rū­pi­na­si ir ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti, kaip (ne)įma­no­ma gau­ti ta­lo­nė­lį pas sto­ma­to­lo­gą. Pa­vyz­džiui, Plun­gės PSC yra nu­sta­tęs to­kią tvar­ką: ta­lo­nai da­li­ja­mi pu­sę aš­tuo­nių. De­ja, pri­sis­kam­bin­ti į re­gist­ra­tū­rą ry­tais – ne­įma­no­mas da­ly­kas, tie­siog lo­te­ri­ja, o sto­vė­ti ei­lė­je nuo ko­kios šeš­tos va­lan­dos ry­to ne vi­si tė­vai ga­li. Be to, nė­ra ga­ran­ti­jos, ar iš to bus nau­dos. Ir dar – sėk­mės at­ve­ju duo­da­mas tik vie­nas ta­lo­nas. Jei rei­ka­lin­gas to­les­nis gy­dy­mas – ta­vo pro­ble­mos. Kaip sa­ko­ma, ban­dy­ki­te dar kar­tą...
Jei­gu tė­vai iš­ga­li, ve­da vai­kus į pri­va­čius odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tus. Pa­na­šu, kad ne­dau­ge­lis tai ga­li sau leis­ti, nes sta­tis­ti­ka dėl su­ge­du­sių mū­sų vai­kų dan­tų tik blo­gė­ja.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai dėl to la­bai su­ne­ri­mo. Kas bus su mū­sų at­ža­lo­mis, ko­kie bus jų dan­tys? Ką da­ry­ti, kaip pri­vers­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas nors da­lį ta­lo­nė­lių skir­ti vai­kams? Įstai­gos yra pri­va­čios ir tvar­ko­si kaip no­ri. Joms da­ry­ti įta­kos ko­mi­te­tas ne­tu­ri ga­li­my­bių. To­dėl nu­spręs­ta pra­dė­ti žings­nius į val­diš­ką gy­dy­mo įstai­gą, t. y. li­go­ni­nę. Pa­tal­pų ten už­teks, ta­čiau įreng­ti vai­kų sto­ma­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tą teks iš Sa­vi­val­dy­bės ki­še­nės. Tie­sa, grei­čiau­siai tik ki­tais me­tais. Pa­siū­ly­ta įsteig­ti ne tik odon­to­lo­go, bet ir bur­nos hi­gie­nis­to eta­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama