Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Bal­dus su­me­tė į upe­lį, mai­šus su šiukš­lė­mis pa­li­ko miš­ke...

Bal­dus su­me­tė į upe­lį, mai­šus su šiukš­lė­mis pa­li­ko miš­ke...

Kai se­ni bal­dai kei­čia­mi nau­jais ir iš­sė­dė­tos so­fos tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gos, jas ga­li­ma su­mes­ti į upe­lį... To­kia lo­gi­ka va­do­va­vo­si kaž­koks pi­lie­tis, ku­riam, ko ge­ro, rei­kė­jo ir pa­gal­bi­nin­ko, kad vis­ką su­krau­tų į trans­por­to prie­mo­nę, nu­vež­tų į miš­ką ir nu­ri­den­tų į van­de­nį. Rug­sė­jo 26 die­ną mirks­tan­čias so­fas ir fo­te­lius Kal­niš­kių kai­me esan­čia­me upe­ly­je iš­vy­du­si plun­giš­kė Vai­da ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis. Be to, ša­lia mė­tė­si ir ke­li šiukš­lių mai­šai. Jau­na mo­te­ris ne­li­ko abe­jin­ga ne­ge­ro­vėms ir pa­vie­ši­no ma­ty­tą vaiz­dą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“. Įvy­kiu su­si­do­mė­jo ir Plun­gės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai.

Šios sa­vai­tės ant­ra­die­nį so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ plun­giš­kiai pra­dė­jo da­lin­tis Vai­dos pa­skelb­to­mis nuo­trau­ko­mis ir jos in­for­ma­ci­ja. Jau­na mo­te­ris ra­šė: „Sa­ko, gry­bai dygs­ta miš­kuo­se... O čia – Kal­niš­kių kai­mas, Kal­niš­kių ke­lio gat­vė. Miš­ko upe­ly­je per nak­tį „pri­dy­go“ so­fu­čių ir fo­te­liu­kų. Nau­jiems bal­dams eu­rų bu­vo, bet ku­rui, kad senuosius nu­vež­tų į są­var­ty­ną, ne­be­li­ko. Sme­ge­nų ir pa­do­ru­mo – nė kruo­pe­lės. Zui­kiams, la­pėms ir stir­ne­lėms tų bal­dų tik­rai ne­rei­kia... Už ke­lių žings­nių, vi­sai ne­to­li – šiukš­lių mai­šai. Su la­pais, ša­ko­mis, obuo­liais. Ža­lie­nos su­pus, bet plas­ti­ko mai­šai – ne. Ne­jau­gi sun­ku nors iš­kra­ty­ti, ne­pa­lie­kant mai­šų? O juk pa­pras­čiau bū­tų nu­vež­ti į są­var­ty­no ža­li­ą­ją aikš­te­lę. Liūd­na, grau­du ir pik­ta, kad žmo­nės taip el­gia­si.
Jei­gu dar pa­ma­ty­siu da­rant to­kias ne­są­mo­nes, vie­šin­siu ir per­duo­siu tar­ny­boms, ku­rios pa­plo­nins pi­ni­gi­nes!“.
Pa­si­pik­ti­nu­si ma­ty­tu vaiz­du Vai­da ra­šė, jog „net krau­jas už­vi­rė!“. Pa­sa­ko­jo, jog pa­gal minkš­tų bal­dų spal­vin­gu­mą at­ro­dė, kad upe­ly­je su­mes­ti net trys kom­plek­tai! Ga­li bū­ti, jog ir so­fos, ir sve­tai­nės kam­pai. Plun­giš­kė mi­nė­jo, jog „gė­rį“ pa­ma­tė bė­gio­da­ma. Pa­tiks­li­no, jog vie­ta yra va­žiuo­jant Kal­niš­kių kai­mo ke­liu, tie­siai pro di­de­lę bal­tą so­dy­bą, link Mi­la­šai­čių, prieš kal­ną de­ši­nė­je, kur yra upe­lis. „Jei­gu vi­si elg­tu­mė­mės pi­lie­tiš­kai ir at­sa­kin­gai, tik­rai bū­tų ma­žiau be­tvar­kės“, – teigė plun­giš­kė.

So­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ lan­ky­to­jai pri­ta­rė Vai­dos pa­si­pik­ti­ni­mui, ne­gai­lė­jo pik­tų žo­džių gam­tos ter­šė­jui. Da­li­jo­si pa­ste­bė­ji­mais, jog tas ke­liu­kas ir Kal­niš­kių miš­kas la­bai mėgs­ta­mi šiukš­lin­to­jų – čia ga­li­ma ras­ti au­to­mo­bi­lių sė­dy­nių, pa­dan­gų, plast­ma­si­nių da­lių, net šal­dy­tu­vų... Plun­giš­kiai dis­ku­ta­vo, gal į šiukš­ly­ną vež­ti per bran­gu, o prie kon­tei­ne­rių da­bar ne­pa­lik­si – fil­muo­ja... Ta­čiau du­kart per me­tus stam­bia­ga­ba­ri­tės at­lie­kos ren­ka­mos be jo­kio mo­kes­čio. Ir kaip tik da­bar, rug­sė­jo mė­ne­sį. Rei­kė­jo tik pa­si­do­mė­ti gra­fi­ku.
Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­ja Ire­na La­ta­kai­tė įvy­kio vie­to­je ap­si­lan­kė rug­sė­jo 27 die­ną. Pa­tvir­ti­no, kad miš­ke­ly­je sep­ty­niuo­se mai­šuo­se yra ža­lie­nos, o bal­dai mirks­ta ich­tio­lo­gi­ni­nia­me draus­ti­ny­je – Di­džio­sios Sruo­jos upe­ly­je, ku­ris įte­ka į Mi­ni­ją. Nu­sta­ty­ti, kas ši­taip ne­žmo­niš­kai pa­si­el­gė – su­dė­tin­ga. Ve­dė­ja sa­kė kol kas ne­tu­rin­ti už ko už­si­ka­bin­ti. Jei kas nors ką nors ma­tė, la­bai pra­šo­mi pa­si­da­lin­ti in­for­ma­ci­ja. Bū­tų ge­rai, jei to­kiais at­ve­jais žmo­nės už­si­ra­šy­tų įtar­ti­nos ma­ši­nos nu­me­rius ir per­duo­tų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams. Pa­tiems vel­tis į kon­flik­tą ne­pa­tar­ti­na.
„Bu­vau tie­siog šo­ki­ruo­ta. Bai­su. Ma­tė­si, jog at­vež­ta ne­se­niai, žo­lė švie­žiai iš­tryp­ta. Ne­su­pran­tu to­kio gy­ven­to­jų po­el­gio. Juk į Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ną va­žiuo­ti bū­tų bu­vę ar­čiau! Ten iš žmo­nių pri­ima vel­tui ir stam­bia­ga­ba­ri­tes at­lie­kas, ir ža­lie­nas – mo­kė­ti ne­rei­kia! Ar­ba ga­lė­jo su­dė­ti prie kon­tei­ne­rių – da­bar kaip tik ve­ža di­dži­ą­sias at­lie­kas. O da­bar į to­kį šva­rų upe­lį vis­ką su­ver­tė! Ne­ran­du ki­to žo­džio, kaip „nu­pu­šė­ji­mas“! Ne­žmo­niš­kas el­ge­sys!“, – pik­ti­no­si ve­dė­ja. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kė ža­dė­jo su­si­siek­ti su se­niū­nu, pra­šy­ti at­siųs­ti dar­bi­nin­kų, kad iš upe­lio „iš­žve­jo­tų“ bal­dus ir su­rink­tų mai­šus.
Jei­gu pa­vyk­tų nu­sta­ty­ti gam­tos ter­šė­ją, jam ge­ro­kai kliū­tų per ki­še­nę: ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da sie­kia nuo 550 iki 1,5 tūkst. eu­rų, o ža­la ap­lin­kai už ter­ši­mą ne­pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis pri­klau­so nuo svo­rio (4,3 tūkst. eu­rų yra už to­ną).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama